BURS VEREN KURUM VE DERNEKLER
Denizli – Pamukkale Üniversitesi Bursları
Turkuaz Tekstil bu sene internet üzerinden yaptığı duyuruyla Denizli’de okuyan veya orada ikamet eden öğrencilere burs verecek.

Burs mülakatları 01 Eylül -10 Ekim tarihleri arası PAZARTESİ-ÇARŞAMBA-CUMA günleri saat 16:00-17-00 arasında Turkuaz Tekstil’de yapılacaktır.

Web sitesinden ön kayıt işlemi tamamlandıktan sonra mülakat sırasında;

Burs Ön Kayıt Başvuru Formu
Bir adet fotoğraf
Nüfus cüzdanı fotokopisi
Yeni öğrenciler için öğrenci belgesi
Eski öğrenciler için transkript
getirilmesi zorunludur.

Başvuruda bulunacak öğrencilerin Denizli’de ikametgah etmeleri ya da Denizli’ deki bir üniversitede okumaları gerekmektedir. Müracat üniversite ya da meslek yüksek okulları için geçerlidir. Lise ve dengi okullar için geçerli değildir.

Burs başvurusu için web sayfamızdaki başvuru formunun doldurulması zorunludur.

Başvuru formu doldurulduktan sonra çıktısı alınarak, güncel duyurular kısmında belirtilen evraklar ile belirtilen tarih ve saatlerde işletmemize şahsen mülakat için başvuru yapılması gereklidir.

Başvuru formu iki sayfa olup burs adayları tüm bilgileri eksiksiz olarak doldurmalıdır. Mülakat sırasında bilgileri eksik olan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Başvuru Formu (çıktı) burs başvurusu kısmındaki tüm menülerin doldurulması ile oluşur.

Başvuru ile ilgili sorunlarınızı turkuazburs@turkuaztex.com mail adresine bildirebilirsiniz.

Başvuru sonuçları http://www.turkuazburs.com/FormSonuc.aspx adresinden yayınlanacaktır.


KONYA SELÇUK ÜNİVERSİTESİ BURSLARI
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASI İÇİN LÜTFEN PAYLAŞINIZ
KONEV

KONYA EĞİTİM, KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI

YÜKSEK ÖĞRENİM BURSU YÖNETMELİĞİBİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

AMAÇ

Madde 1 – Bu Yönetmelik, Vakfın kendi kaynakları veya yapılacak bağışlarla, yüksek öğrenim gören öğrencilere, öğrenim bursu verilmesinin esas ve usullerini belirler.

DAYANAK

Madde 2 – Bu Yönetmelik, Konya Eğitim, kültür ve sağlık vakfı resmi senedinde belirtilen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda hazırlanmıştır.

TANIMLAR

Madde 3 – Bu Yönetmelikte geçen;

Vakıf : Konya Eğitim, kültür ve sağlık vakfını, (kısa adı KONEV)

Vakıf Senedi : Konya Eğitim, kültür ve sağlık vakfı resmi senedini,

Vakıf Yönetimi : Konya Eğitim, kültür ve sağlık vakfı Yönetim Kurulunu ,

Öğrenci: Konya nüfusuna kayıtlı olup Ankara’da yüksek öğrenim kurumlarına kayıt olmaya hak kazanan ve yüksek öğrenime devam eden öğrencileri,

Bursiyer: Konev’den öğrenim bursu alan öğrencileri ifade eder.

İLKELER

Madde 4– ÖĞRENİM BURSU AŞAĞIDA SAYILAN ESASLAR DOĞRULTUSUNDA VERİLİR.

a. Üniversite giriş sınavına girerek kendi alanında yeterli puanı alan ve bir Yüksek Öğretim Kurumuna girmeye hak kazanarak ilgili okula kaydını yaptıran maddi imkanı yetersiz olan öğrenciler, öğrenim bursu için başvuru hakkını kazanır.

b. Öğrenim bursu verilecek öğrenciler başarı ve öncelik tespit puanına göre belirlenir.

c. Vakfın amacına ve ilkelerine uygun olduğu takdirde gerçek ve tüzel kişilerin şartlı burs bağışları kabul edilir. Bu durumda bağışta bulunanın istediği şartlar dikkate alınır.

d. Meslek lisesi mezunu olup da meslek yüksek okullarına sınavsız giren öğrenciler ile yetenek sınavıyla öğrenci alan yüksek öğretim kurumlarına giren öğrencilere uygulanacak işlem ve verilecek burs adedi, başvuruda bulunanların sayısı göz önünde bulundurularak yönetim kurulunca her ders yılı başında belirlenir.

e. Özel Üniversitelerde veya vakıf üniversitelerinde tamamen veya kısmen paralı öğrenim görenlerle Açık Öğretim öğrencilerinin başvuruları değerlendirilmez.

İKİNCİ BÖLÜM

BURS VERİLECEK ÖĞRENCİ SAYISI, BURS MİKTARI VE BURS TAHSİS ESASLARI

Madde 5 – Öğrenim bursu için her yıl vakıf bütçesine konulacak ödenek ile burs verilecek öğrenci sayısı ve aylık burs tutarı Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir. Öğrenim bursu Ekim ayından başlayarak 8 ay süreyle verilir.

Madde 6 – Üniversite sınav sonuçlarının açıklanmasını takiben; öncelik tespit puanlama esasları, öğrenim bursu başvuru esasları ve başvuru süresi Vakıf Yönetimince belirlenerek başvuru formları ile birlikte Vakfın İnternet Sitesinde yayınlanarak duyurulur.

YÜKSEK ÖĞRENİM BURSU ALACAK ÖĞRENCİLERİN TESPİTİ

Madde 7 – Vakfa yapılan başvurular bu yönetmelik kapsamında değerlendirilir. Başvuru formunda beyan edilen hususların doğruluğu hakkında vakıf yönetimi her türlü resmi ve sivil makamlar/kurumlar/kişiler nezdinde inceleme yapabilir ve yaptırabilir. Yapılan incelemede eksik ve yanlış bilgi verildiği anlaşılan başvurular değerlendirme dışında bırakılır. Öğrencinin eksik veya yanlış bilgi verdiği hangi aşamada tespit edilirse, burs işlemleri derhal durdurularak yasal işlemlere başlanır.

Başvuran öğrenci sayısının, verilecek burs sayısından fazla olması halinde, başarılı ve maddi imkanları yetersiz öğrenciler değerlendirilerek sıralanır. Yapılan sıralamada Vakıf Yönetimince verilmesine karar verilen öğrenim bursu adedi kadar öğrenci burs almaya hak kazanır.

BURS SÜRESİ

Madde 8 –Prensip olarak burslar bir yıllıktır. Önceki yıl/yıllarda öğrenim bursu almış olan öğrenci şartları uyduğu müddetçe tekrar öğrenim bursu için başvurabilir. Bu takdirde önceden burs alanlar, yeni müracaat edenlerle birlikte yeniden değerlendirmeye alınır. Ancak, burs süresi hiç bir halde okuduğu yüksek öğretim kurumunun normal eğitim süresini aşamaz.

BURSUN DEVAMI

Madde 9 – Önceki yıl/yıllarda burs alıp yeniden burs için başvuran öğrencinin başarılı olması esastır. Ara sınıflardan burs için başvuran öğrencilerin başvurduğu yıl itibarı ile önceki yıl/yıllardaki genel başarı ortalaması, 4’lük sistemde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında en az 2,5 ve 100’lük sistemde eğitim veren yüksek öğretim kurumlarında en az 65 olmalıdır. Burs verilecek öğrenciler, başarı puanı ve öncelik tespit puanı en yüksek olan öğrenciden başlayarak sıralanır. Yeniden başvuran öğrenci başvuru formu ile birlikte, okuduğu yüksek öğrenim kurumundan, halen öğrenci olduğuna dair belge (Öğrenci Belgesi) ile birlikte ayrıntılı not cetvelinin aslını (transkript), temin ederek başvuru formuyla birlikte Vakfa ibraz etmek zorundadır.

BURSUN KESİLMESİ

Madde 10 – Burs alanlardan;

1. Okulu bırakanlar, öğrenime ara verenler ve Vakıf Yönetiminin bilgisi dışında okul değiştirenlerin,

2. Vakıftan burs aldığı süre içinde, başka herhangi bir gerçek veya tüzel kişiden burs, kredi vb. Her ne ad altında olursa olsun (İkamet, yiyecek ve giyecek dahil) yardım ve destek alanların, (Yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumundan alınan burs ve krediler hariç)

3. Vakfın istediği bu yönetmelikte belirtilen veya vakıf yönetimince ek olarak istenen diğer belgeleri zamanında getirmeyenlerin,

4. Öğrenciye yakışmayacak tutum ve davranış içinde oldukları yargı veya ilgili öğretim kurumlarının kararı ile belgelenenlerin,

5. Sigara, içki vb. bağımlılık yapan maddeleri kullandıkları tespit edilenlerin.

6. Her ne sebeple olursa olsun Vakfa eksik, yalan ve yanlış beyanda bulunanların,

7. Öğretim kurumunca öğrenimi geçici süre dondurulanların,

8. Bir suçtan sanık olarak tutuklananların, tutukluluk süresince veya sürekli olarak burslarının kesilmesine Vakıf Yönetimince karar verilir.

Madde 11 – Resmi sağlık kurumlarında tedavi görenler ile dinlenme ve hava değişimi alanların burslarının ödenmesine devam edilir. 3 ayı geçen tedavilerde bursun verilmesine ara verilir.

Öğrenciye verilen cezanın bütün sonuçları ile affedilmesi, tutukluluğun kaldırılması, okula devam hakkı verilmesi durumunda, başvuru halinde Vakıf Yönetimi yeniden değerlendirme yaparak kesilen bursun devamına karar verebilir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER

BURS ALAN ÖĞRENCİNİN İZLENMESİ

Madde 12 – Vakıf Yönetimi burs alan öğrencinin durumunu izler ve denetler. Bu amaçla Vakıfça istenen belge, bilgi ve formlar öğrenciler tarafından düzenli olarak Vakfa verilmek zorundadır. Öğrenci, Vakfa verdiği bilgilerde bir değişiklik olması halinde bu durumu, en geç bir ay içinde Vakfa bildirmek zorundadır.

KONEV’ den burs alan öğrenciler, geçerli bir mazeretleri olup bu mazeretlerini vakfın ilgili birimlerine zamanında bildirmediği müddetçe, vakfın öğrenciler için düzenleyeceği faaliyetlere katılırlar. Bu hususta bildiri öğrencinin kendisine bir önceki toplantıda bildirilir veya internet sitemizde ilan edilir. Bunların dışında öğrencinin öğrenim yılı başında vakıf yönetimine kendi verdiği e-mail adresine elektronik posta yoluyla veya telefonuna SMS yoluyla yapılabilir.

Bursiyerler, vakıf yönetiminin belirlediği takvime göre vakıf merkezinde (Kız öğrenciler en az iki kişi, erkek öğrenciler en az bir kişi olmak üzere) vakıf yönetiminin belirlediği ve önceden öğrencilere bildirilen sırayla nöbet tutarlar. Geçerli bir mazereti olan öğrenci, vakıf yönetimine nöbet gününden en az bir gün önce yazılı olarak bildirip vakıf yönetiminin onayını alarak yerine bursiyerler arasından kendisinin bulacağı birisine nöbetini tutturabilir. Mazeretsiz olarak nöbete gelmeyen veya yerine, yukarıda belirtilen usule uygun olarak başka bir bursiyer bulmayan öğrencinin o ayki bursu ödenmez. Aynı durumun tekerrürü halinde, nöbetleri tutmayan öğrencilerin durumu, yönetim kurulunca yeniden değerlendirilir.

Geçerli bir mazereti olmaksızın ve bunu vakıf yönetimine önceden yazılı olarak bildirmeksizin, bursiyer toplantısına ilk defa katılmayan öğrencinin bir aylık bursu kesilir. Aynı durumun tekerrürü halinde, toplantılara katılmayan öğrencilerin durumu, yönetim kurulunca yeniden değerlendirilir.

Her öğrenci burs aldığı yıl içinde, usul ve esaslarını vakıf yönetiminin belirlediği bir konuda tez hazırlamak ve bizzat kendisi sunmak zorundadır. Vakıf yönetimince belirlenen tez konusunu belirlenen esaslara uygun olarak zamanında hazırlayıp sunmayan öğrencinin bursu derhal kesilir ve daha sonraki yıllarda burs talebi kabul edilmez.

DİĞER YETKİLER

Madde 13 – Bu Yönetmelikte bulunmayan hususlar hakkında karar vermeye, ekli belgelerde değişiklik yapmaya, bu yönetmeliği tamamlayıcı nitelikteki diğer form ve belgeleri hazırlamaya Yönetim kurulu yetkilidir. Yönetim kurulu bu görevi bizzat kendisi yapabileceği gibi, oluşturacağı bir komisyon marifetiyle de yapabilir.

Madde 14 – Vakıf, burs verdiği öğrencilerden, okulu bitirdikten ve gelir getirici bir işe kavuştuktan sonra, vakfın belirleyeceği bir öğrenciye, burs aldığı süre kadar günün şartlarına göre vakfın verdiği miktar kadar burs vereceğine ilişkin yazılı taahhüt belgesi alır.

YÜRÜRLÜK

Madde 15 – KONEV resmi senedinde belirtilen amaçlar ve ilkeler doğrultusunda hazırlanan bu yönetmelik 15.09.2011 tarihinde yürürlüğe girer ve KONEV yönetim kurulu tarafından uygulanır.

EK: Öncelik tespit puanlama esaslarıÖNCELİK TESPİT PUANLAMA ESASLARI

Öğrenciler arasında öncelik tespiti yapılırken öncelikle öğrencinin başarı durumu değerlendirilir. Daha sonra öğrencinin ve ailesinin durumu aşağıdaki puanlamaya göre değerlendirilir.

1 – Öğrencinin;

a- Babasının ölü olması halinde ……………………………………..:20 puan

b- Annesinin ölü olması halinde ……………………………………. :10 puan

c- Ailesinin bulunduğu il dışında okuması halinde………….. :20 puan

d- Ailesinin Konya İl sınırları içinde ikamet etmesi……….. :20 puan

2 – Ailenin;

a-İlk ve orta okulda okuyan her çocuğu için ……….: 5 puan

b-Lisede okuyan her çocuğu………………:10 puan

c-Üniversitede okuyan diğer her çocuğu için……..:20 puan

2015-2016 öğretim yılı için, aile gelirinin değerlendirilmesinde ölçü olarak 1.500.-TL. toplam gelir için 100 puan esas alınmıştır.. Takip eden yıllarda günün şartları dikkate alınarak değiştirilebilir.

(*) AİLE AYLIK GELİR DEĞERLENDİRMESİNE İLİŞKİN ÖRNEKLER

-Ailenin aylık geliri 750.- TL olduğu takdirde; 150/5 = 150 puan

-Ailenin aylık geliri 900.- TL. olduğu takdirde; 150/6 = 140 puan

-Ailenin aylık geliri 1.200.- TL. olduğu takdirde; 150/8 = 120 puan

-Ailenin aylık geliri 1.500.- TL. olduğu takdirde; 150/10 = 100 puan

-Ailenin aylık geliri 1.800.- TL. olduğu takdirde; 150/12 = 80 puan

-Ailenin aylık geliri 2.250.- TL. olduğu takdirde; 150/15 = 75 puan

-Ailenin aylık geliri 3.000.- TL. olduğu takdirde; 150/20 50 puan

-Ailenin aylık geliri 3.750.- TL. olduğu takdirde; 150/25 = 40 puan

-Ailenin aylık geliri 4.500.- TL. olduğu takdirde ;150/30 = 25 puan

-Ailenin aylık geliri 4.500.- TL üstü olduğu takdirde aile gelir değerlendirilmesinden puan verilmez.

BAŞVURU DİLEKÇESİ İÇİN TIKLAYINIZ
http://www.konev.org.tr/icerik.aspx?id=67
BURS TALEP BİLGİ FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
http://www.konev.org.tr/icerik.aspx?id=52


Muğla Sıtkı Koçman Vakfı Bursları
İLETİŞİM:

Sıtkı Koçman Vakfı
Kötekli Mah.Sıtkı Koçman Cad. No:25/2
Kötekli
MUĞLA
48000
skv@mu.edu.tr
0 252 223 85 86 – 211 19 79
0 252 223 88 89


DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ BURSLARI
İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASI İÇİN LÜTFEN PAYLAŞIN

• Dokuz Eylül Üniversitesinin Kısmi Zamanlı Statüde Öğrenci Çalıştırması
http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Icerik/Icerik.php?KOD=8839• Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından verilecek burs: http://www.yasar.com.tr/vakif/egitim_burs.htm

linkindedir.• Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği İzmir Şubesi’nin İzmir İli sınırları içerisindeki Devlet Üniversitelerinde eğitim gören kız öğrencilere vereceğiburs için son başvuru tarihi 20 Ekim 2006 olup, başvurular şahsen dernek adresine yapılacaktır.

http://www.deu.edu.tr/DEUWeb/Duyuru/Duyuru.php?mesaj_id=41293&duyuru_id=240


• Türkiye Engelliler Spor Yardım ve Eğitim Vakfı’nın örgün öğretim, başarılı, sosyal güvencesi olmayan, %40 ve üzeri engelli öğrencilere bursverecektir. Belirtilen şartları taşıyan öğrenciler bölümlerce seçilerek adı geçen kuruma iletilmek üzere 13.10.2006 tarihine kadar Dekanlığımızagönderilecektir.

http://www.tesyev.org/


• L’Oréal-UNESCO ortaklığında yürütülen “For Women in Science” bilim kadınları uluslararası programının bir uzantısı olan Türkiye Bilimler Akademisi tarafından desteklenen L’Oréal Turkiye “Genç Bilim Kadınlarıina Destek Bursları” ulusal programı 2007 basvurulari ile ilgili ayrıntılı bilgiye
www.lorealbilimkadinlari.com
sitesinden ulaşılabilir.• Tük Eğitim Vakfı’nın burs başvuruları için öğrencilerin TEV’in www.tev.org.tr web adresinde yer alan başvuru formlarını doldurarak ekleri ile birlikte Dekanlığımıza 31.10.2006 tarihine kadar teslim etmeleri gerekmektedir.• Hacı Ömer Sabancı Vakfı (VAKSA)

http://www.vaksa.org.tr/burs/burs.htm• ICEP Burs Vakfı

http://www.icep.org.tr/• Ankara İtalyan Kültür Merkezi

Yüksek öğrenimini veya yüksek lisansını İtalya’da yapmak isteyen yabancı uyruklu öğrenciler için ihtiyaç duyabilecekleri pek çok bilginin yer aldığı, Ankara İtalyan Kültür Merkezi’nin hazırladığı bir sayfa…

http://www.iicankara.esteri.it/IIC_Ankara/Menu/Opportunità/Borse_di_studio/Borse+Di+Studio.htm• Ege Çağdaş Eğitim Vakfı, Telefon: (232) 464 12 66, Adres: Cumhuriyet Bulvari No:317/11 / Izmir
http://www.ecev.org.tr/p_caa.htm#


İzmir Çimentaş Vakfı Bursları
ÇİMENTAŞ EĞİTİM VE SAĞLIK VAKFI
ÖĞRENCİ BURS YÖNETMELİĞİ
AMAÇ
Madde 1-
Bu yönetmeliğin amacı, Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı’ndan burs vermenin
temel ilke ve koşullarını açıklamaktır.
KAPSAM
Madde 2-
Bu yönetmelik Vakfın kendi kaynaklarından tahsis edeceği veya şartlı
bağışlardan sağlayacağı gelirlerden, yararlanacak öğrencileri kapsar.
TEMEL İLKE
Madde 3-
Burs verirken göz önünde tutulacak temel ilke, “Eğitim Kurumlarında öğrenim
yapma hakkını elde etmiş, Cumhuriyetin demokratik, laik, hür ve çağdaş
düzeniyle Atatürk İlke ve devrimlerini benimsemiş başarılı öğrencilerin
seçimidir.
Bu ilkenin yanı sıra, aşağıdaki tanımlara giren kişilere koşullar elverdiğince
öncelik hakkı tanınabilir:
a. Çimentaş Topluluğuna dahil şirket ve işletmelerde çalışan personelin
öğrenim yapma hakkı elde etmiş çocukları,
b. Ailesinin veya kendisinin maddi olanaklarıyla öğrenimini sürdürmekte
zorlanan öğrenciler.
DAYANAK
Madde 4-
Bu yönetmelik Vakfın Resmi Senedinin 3. maddesinin verdiği yetkiye
dayanarak yukarıda belirtilen amaç doğrultusunda hazırlanmıştır.

BURSTAN YARARLANMA KOŞULLARI
Madde 5–
Temel ilkemize uygun olarak seçilecek ve burstan yararlanacak öğrencilerde
aranacak şartlar şunlardır.
1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
2. Affa uğranılmış olunsa bile devletin hükmü şahsiyetine karşı veya yüz
kızartıcı bir suç işlememiş olmak,
3. Ara sınıfta ise, bir önceki yarıyıl/yıl da zorunlu derslerin en çok bir
tanesinin dışında tamamına kaydolmuş olmak ve bu derslerden aldığı
başarı notu ortalamasının klasik değerlendirme yapan kuruluşlarda 50,
harf-kredi değerlendirmesi yapan kuruluşlarda 2.00’nin altında olmaması,
4. Eğitim kurumuna kesin kaydını yaptırmış olmak,
5. Başka bir kurumdan eğitim bursu almamak.
BURS SAYISI
Madde 6-
Vakıfça verilecek eğitim burs sayısı Yönetim Kurulunca tespit edilir. Eğitim
bursu sayısının her yıl arttırılmasına özen gösterilir. Burs sayısında her yıl
yapılacak artışlar Vakıf bütçesi dikkate alınarak Yönetim Kurulunca belirlenir.
Yönetim Kurulu gerekeli gördüğünde burs sayısını dondurmaya, azaltmaya ya
da kaldırmaya yetkilidir.
BURS SÜRESİ VE MİKTARI
Madde 7-
Eğitim bursunun süresi Ekim ayında başlamak üzere öğretim yılının 9 aylık
dönemini kapsar. Madde 12’de yazılı haller dışında bursiyerlerin eğitimi devam
ettiği sürece verilir. Taban burs miktarı her yıl vakıf bütçesi ile ekonomik
koşullar dikkate alınarak, Vakıf Yönetim Kurulu tarafınca belirlenir. Bir önceki
dönemden başarısız dersi bulunmayan ve yüksek başarı gösteren öğrencilere
Yönetim Kurulunun takdiri oranında ayrıca ödül verilebilir.
BAŞVURU:
Madde 8-
Burstan yararlanmak isteyenler Vakıf Genel Sekreterliğinden temin edecekleri
başvuru talep formu, nüfus sureti, sabıka kayıt belgesi, öğrenim hakkı
kazandığına dair belge, ara sınıftakiler ise, başvuru tarihinde düzenlenmiş tüm
eğitim-öğretim programında gösterilen dersleri ve disiplin cezası almadığını
gösteren en son not durum belgesi(transkript) ile birlikte Vakıf Genel
Sekreterliğine başvururlar.
BURS TAHSİSİ:
Madde 9- Burs tahsisi, başvuranlar arasında temel ilkemiz ve 5. madde
koşulları dikkate alınarak yapılacak değerlendirme sonucunda, Vakıf Yönetim
Kurulunca kesinlik kazanır.

BURS ÖDEMESİ:
Madde 10-
Tahsis olunan bursun ödemesi Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenecek esaslar
çerçevesinde aylık olarak yapılır.
BURSUN DEVAMI İÇİN KOŞULLAR:
Madde 11-
Bursun devamı için, bursiyerin disiplin cezası almaması, her yarıyıl sonunda
tasdikli eğitim programındaki tüm dersleri gösteren not durum
belgesini(transkript) Vakıf Genel Sekreterliğine teslim etmesi, kayıtlı olduğu bir
önceki yarıyıla ait başarı notu ortalamasının klasik eğitim yapan kurumlarda
50, 4 üzerinden harf-kredi değerlemesi yapan kuruluşlarda 2.00’nin altında
olmaması şarttır. Vakıf Yönetimi gerekli gördüğü hallerde bursiyerin başarısı,
tutum ve davranışları hakkında devam ettiği öğretim kurumundan yazılı ve
sözlü bilgi isteyebilir.
BURSUN KESİLMESİ
Madde 12-
Eğitim bursu öğrencinin;
1) Başarısız olması,
2) Devletin hükmü şahsiyetine karşı veya yüz kızartıcı bir suç işlemesi,
3) Okul yönetimince okuldan geçici veya sürekli ihraç edilmesi,
4) Tutum ve davranışının Vakıf yönetimince benimsenmeyecek biçimde
olumsuz hale dönüşmesi,
5) Maddi desteğe gereksiniminin kalmaması,
6) Yalan beyanda bulunduğunun anlaşılması,
7) Her öğretim yarıyıl/yılı sonunda okul idaresinin tasdik edeceği not durum
belgesini (transkiript) Vakıf Genel Sekreterliğine ibraz etmeyen bursiyerin
bursu kesilir.
İSTİSNAİ HALLER VE YENİDEN BURSA HAK KAZANMA:
Madde 13-
Resmi sağlık kurumlarında tedavi görenler veya istirahat ve hava değişimi
alanlar burslarını almaya devam ederler. 3 ayı geçen tedavi istirahat veya
hava değişimi halinde bursiyer tekrar öğrenimine başlayıncaya kadar burs
ödenmesine ara verilir. Bursiyerin bu durumunun ortadan kalkmasından sonra
yapacağı müracaat üzerine bursun devamına karar verilir. Ayrıca Vakıf
Yönetimi:
1) Bursiyerin herhangi bir olay nedeniyle gördüğü cezanın bütün sonuçları
ile affedilmesi ve/veya tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı
verilmesi ile;

2) Yeterli başarı notu ortalamasını tutturamadıklarından dolayı bursu kesilen
bursiyerler takip eden eğitim-öğretim yılında başarı notu ortalaması
(madde 11) sağladıkları takdirde yeniden burs almaya Yönetim Kurulu
kararı ile hak kazanabilirler. Ancak yeterli başarı notu ortalamasına sahip
olmadığından dolayı 2 kez bursu kesilen bursiyerlere bir daha burs tahsis
edilmez.
3) Özel veya Tüzel kişilerin şartlı olarak Çimentaş Eğitim ve Sağlık Vakfı
aracılığı ile tahsis ettikleri şartlı burslarda 5. maddenin 3.ncü fıkrası,
11.nci madde ile 13.ncü maddenin 2.nci fıkrasının getirdiği koşullar
aranmayabilir.
BURSİYERLERİN İZLENMESİ VE YETİŞTİRİLMELERİ :
Madde 14-
Vakıf yönetimi, burs alan öğrencilerin durumlarını uygun göreceği usullerle
izler ve denetler. Bu maksatla Vakıfça istenen bilgiler ve düzenlenen formlar
bursiyerler tarafından düzenli olarak Vakfa gönderilir. Vakıf, gerektiğinde
bursiyerleriyle toplantılar yapıp onların genel durumlarını yakından takip eder.
Vakıf, öğrencilerin kültürel ve sportif faaliyetlere katılmaları için onları
özendirir. Gerekirse bu etkinliklere bursiyerlerini topluca götürebilir veya bu
etkinlikleri Vakıf olarak düzenleyip bursiyerlerine görevler verebilir.
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER:
Madde 15-
Verilen burslar; kazanılmış sürekli bir hak olarak yorumlanamazlar. Vakıf
yönetimi madde 12 ve 13’de belirtilen şartlardan birinin oluşması halinde bu
hakkı geri alır.
Madde 16- Bu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulunca gerekli görüldüğü hallerde
değiştirilebilir.
YÜRÜRLÜLÜK:
Madde 17-
İşbu yönetmelik Vakıf Yönetim Kurulunun 13.10.1997 tarih ve 3 sayılı kararı ile
kabul edilerek yürürlüğe konmuştur.
Bu yönetmeliği okuyup bir kopya teslim aldım. Başka bir yerden burs
almadığımı, aldığım takdirde ödenen burs miktarını iki katı olarak geri ödeme
yapacağımı, yönetmelik hükümlerine uyacağımı kabul ve taahhüt ederim.
ADI SOYADI-İMZA

BURS YÖNETMELİĞİ

ÇİMENTAŞ İLETİŞİM BİLGİLERİ İÇİN TIKLAYIN
http://www.cesvak.org/?page_id=66


http://www.cesvak.org/?page_id=66
Yüksek Lisans ve Doktora Bursu
Aliye Üster Vakfı tarafından verilen destek ile Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği tarafından dağıtılacak Yüksek Lisans ve Doktora Destekleri Yönergesi
Amaç
Madde 1
Bu yönergenin amacı Aliye Üster Vakfı (bundan sonra Vakıf olarak anılacaktır) tarafından Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği aracılığıyla (bundan sonra Dernek olarak anılacaktır) yüksek lisans ve doktora programlarındaki öğrencilere verilecek destek burslarına ilişkin esasları düzenlemek ve kuralları belirlemektir. Bu amaçla Vakıf ve Dernek arasında ayrıca bir sözleşme imzalanır.
Kapsam
Madde2
Bu yönerge, Aliye Üster Vakfı tarafından sağlanacak destek ve koyulacak kurallar paralelinde Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği yüksek lisans ve doktora programlarında uygulanan burslarla ilgili başvuru koşulları, başvuru değerlendirme süreci, burs ödeme süreleri, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine sağlanan yan faydalar ile ilgili hükümleri kapsar.
Referanslar
Madde 3
Dernek ve Vakıf arasında yapılan sözleşme
Temel Prensipler
Madde 4
Ege Üniversite’sinde Tezli Yüksek Lisans ve Doktora programlarının burslarla desteklenmesi üniversite yararına bir girişim olup Vakıf amaçları ile örtüşmektedir.
Vakıf uygun gördüğü miktar ve süre boyunca desteklerini sürdürür ve uygun gördüğünde 1 ay önceden yazılı olarak uyarıda bulunarak desteği sonlandırabilir. Dernek sonlandırma nedeniyle hiçbir hak, tazminat vs isteyemez. Dernek her durumda ve destek sonlandırılsa dahi konu ve bursiyerler ile ilgili tüm bilgi ve belgeleri Vakıfa yazılı ve sözlü olarak bildirmek zorundadır.
Yöntem
Madde 5
(1) Lisansüstü Programlara Burslu Kabul Koşulları
Lisansüstü programlara tam burslu olarak kabul edilmenin koşulu yüksek başarı ve ekonomik destek gereksinimidir.
Maddi İmkândan Mahrum Olmak: Malvarlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak, başka yerden burs, maaş vb almamak (belgelenecektir).
Başarı Koşulları:
a) Yüksek Lisans için: Lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 (100’lük sistemde not veren üniversitelerde en az 75 olması),
b) Doktora için: Lisans veya yüksek lisans bitirme genel not ortalamasının 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olması,
Yaş sınırı: Yüksek Lisans için 25, doktora için 30 yaşı aşmamış olmak,
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) eşit ağırlıklı puanı en az 80.00 olmak
Başvurular 1-30 Eylül tarihleri arasında Ege Üniversitesi Mezunlar Derneğine (EÜMD) yapılacaktır.
Araştırma Görevlileri aday olamaz.
Yüksek Lisansta tezli program şartı aranır.
Daha önce herhangi bir alanda yüksek lisans veya doktora yapmamış olmak şarttır.
Burs verilecekler, istenen belgeleri eksiksiz ve usulüne uygun olarak süresi içinde ulaştıran adaylar arasından, (internet veya elden) yaptıkları başvurularındaki beyanları ile belgeleri karşılaştırılarak Vakıf ve Derneğin uygun gördüğü esaslar dahilinde belirlenecektir.
Burs başvurusu yapmak isteyenler 1-30 Eylül arasında web sayfasından temin edip tamamlayacakları “Aliye Üster Vakfı Yüksek Lisan/Doktora Burs Başvuru Formu”na,
a) Yüksek Lisans için: Yüksek öğrenim süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını gösteren belgeyi ve yüksek lisans öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren öğrenci belgelerini (tezli olup olmadığı, kayıt tarihi ve sömester, hazırlık sınıfı olup olmadığı açıkça belirtilecek)
b) Doktora için: Lisans veya yüksek lisans öğrenimi süresince alınan dersleri, notları ve başarı ortalamasını, doktora öğrenimine kabul ve kayıt olduğunu gösteren üniversite belgelerini (Kayıt tarihi, sömester, doktora dalı açık olarak belirtilecek.
c) Tüm adaylar:
Eğitim gördükleri anabilim dalı öğretim üyelerinin ikisinden aldıkları tavsiye mektuplarını, uzmanlık dalı ve araştırma programlarını ve özgeçmişlerini ekleyerek vereceklerdir.
Nüfus Müdürlüğünden alınmış Nüfus Kayıt Örneği, ailenin ikametgah ettiği yerleşim yerini gösteren ikametgah belgesi veya Yerleşim Yeri Adres Belgesi, Nüfus Cüzdanı fotokopisi, 2 adet vesikalık fotoğraf, öğretim kurumundan alınmış onaylı öğrenci belgesi, öğrenci adına açılmış bankamatik hesabını gösteren banka belgesi fotokopisi, ailenin mali durumunu gösteren belgeler (Maaş bordrosu, serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi veya hesap cüzdanı fotokopisi, geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge) ekleyerek ilgili birimlerine verirler.
Adaylar gerektiğinde mülakata çağrılabilirler.
(2) Burs Süreleri
Burs desteği tezli yüksek lisans programları için azami 24 ay; yüksek lisans derecesiyle başvurulan doktora programları için azami 48 aydır. Burslar sadece derslerin alındığı sürelerde verilir. Tez aşamasında burs verilmez.
Burs süresi yılda 12 aydır.
Araştırma Görevliliğine atanan veya çalışmaya başlayan bursiyerlerin bursu kesilir.
(3) Bursiyerin Yükümlülükleri ve Değerlendirilmesi
(a) Bursiyer programın kural ve ilkelerine uymak, başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek, kayıtlı olduğu akademik programı enstitüsünün izin vereceği uzatma da dahil olmak üzere öngörülen sürede bitirmek ve enstitüsünün öğrenci işleri birimince düzenlenmiş mezuniyet tarihini gün/ay/yıl olarak belirten diplomasının veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı nüshası ile tez jürisi tutanağını, EÜMD’e ulaştırmakla yükümlüdür.
(b) Bursiyer, ders alma dönemi sona erene kadar, enstitüsünün öğrenci işleri birimince Ekim ve Mart aylarında düzenlenmiş öğrenci belgesini adı geçen ayların ilk üç haftası içinde EÜMD’e ulaştırmak zorundadır.
(c) Dernek öğrenci listesini Vakfa ulaştırır ve resmi onay yazısı ardından burslar başlatılır.
(d) Bursun onaylanması Vakıf tarafından yukarıda belirtilen süre boyunca kesilmeksizin verileceği yönünde bir taahhüt değildir. Vakıf gerek gördüğünde hiçbir neden göstermeksizin1 ay önceden yazılı bildirimde bulunarak istediği sayıda bursu sonlandırabilir. Bu sonlandırma nedeniyle Dernek veya Bursiyer hiçbir hak iddia edemez.
*Başvurular Ege Üniversitesi Mezunlar Derneği’ne yapılacaktır.
Telefon: 0232 311 21 26
Mail : egemezun@mail.ege.edu.tr
Sezai Ekinci1September 30, 2015, 4:07
BURS VEREN KURUM VE DERNEKLER
Çağdaş Eğitim Vakfı Bursları
Sevgili Gençler…

ÇEV 1994 yılında, bütün insanlarımız için daha iyi, ve daha mutlu bir yaşam seviyesi umuduyla yola çıktı. Bunun temeli de çağdaş, nitelikli ve laik eğitim… Bu ilkeler ışığında ilköğretim, orta öğretim ve yüksek öğrenimde öğrenim bursları veriyoruz. Öğrenci yurtları, kentin az gelişmiş yörelerinde ÇEV Halk Eğitim Evleri, ÇEV Eğitim ve Kültür Gençlik Merkezleri kuruyor, İlk Öğretim Okulları açıyoruz.

Amacımız, Cumhuriyete saygılı, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı genç kuşaklara öğrenimleri boyunca destek olabilmek. Bu güne kadar 15 bini aşkın öğrenciye, eğitimlerini tamamlayıp meslek sahibi olmaları amacıyla, Cumhuriyet değerlerini sahiplenen aydın velilerimizin katkılarıyla burs sağlandı. Özel Üniversiteler, yurtdışı ve İstanbul dışında okuyan öğrencilere burs sağlayamıyoruz. İlkelerimize aykırı görüşlerde olan başka kurumlardan burs alan öğrencilere Vakıf burs sağlamıyor.

Burslardan öncelikle; zor koşullarda yüksek öğrenimlerini sürdüren, gelir düzeyi düşük ailelerin başarılı ve çalışkan çocukları faydalanıyorlar. Alt sınıftan 2 dersten ikmale kalınması durumunda burs kesiliyor. Öğrenim bursu alan öğrencilerin yeni sene için sınıf geçme notlarını temin eder etmez Vakfa ulaştırması gerekiyor.

Yeni başvurular, öğrencilerin talep dilekçelerini vakfa iletmeleri aracılığı ile gerçekleşiyor. Vakıfta yapılacak sözlü mülakatla öğrenciler burs almaya hak kazanıyorlar. Burs alan öğrencilerin Vakfın ilkeleri doğrultusunda kendilerini geliştirmeleri, ÇEV’ in eğitim kültür ve sanat etkinliklerine katılmaları isteniyor.

BURS BAŞVURUSU D U Y U R U

Çağdaş Eğitim Vakfı 2015-2016 Öğretim Yılı Burs Başvuru Koşulları:
2015-2016 öğretim yılında vakfımıza burs başvurusu yapacak öğrencilerin İstanbul il sınırları içinde okumak kaydıyla ;

Üniversite öğrencileri için ; ara sınıflarda okuyan öğrencilerin alt sınıftan dersi olmaması , özel okullarda okuyan öğrencilerin %100 burslu olması,

İlköğretim ve lise öğrencileri için; karne not ortalamalarının 70 ve üzeri olması , bir üst sınıfa geçen öğrencilerin sınıf tekrarı olmaması , Ş.Ö.K.K ile ve sorumlu geçmemiş olması şartı aranmaktadır.

Bu şartları taşıyan öğrencilerin ekte bulunan ÇEV Burs Aday Formunu fotoğraflı olarak doldurup 20 Temmuz -31 Ağustos tarihleri arasında nalan@cev.org.tr adresine mail atmaları veya aşağıda belirtilen ÇEV adresine posta ile göndermeleri gerekmektedir.

Başvuru bitiminden sonra, alınan müracaatlar kontenjanlar dahilinde öğrencilerle yapılacak görüşmeler neticesinde değerlendirilip, burs almaya hak kazanan öğrencilerden gerekli evraklar istenecektir.

ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI

Feridiye cad. Kocatepe Mah.

N: 53 TAKSİM / İSTANBUL

2015 – 2016 Öğrenim yılı burs ücretleri:


İlköğrenim 70 TL.
Ortaöğretim 100 TL.
Yükseköğrenim 150 TL.
2015-2016 ÖĞRETİM YILI ÇEV BURS ADAY FORMU

AD SOYAD:

TC. KİMLİK NO:

DEVAM ETTİĞİ OKUL VE SINIFI:

EN SON SINIF NOT ORTALAMASI:

ÖĞRENCİNİN İKAMETGAH ADRESİ :

TELEFON :

E-MAİL:

BAŞKA KURUMDAN BURS ALIYORMUSUNUZ? …………………NE KADAR ………………KAÇ AY…..

ANNE HAYATTA MI ? ………………………….. ADI VE SOYADI:…………………………………………….

MESLEĞİ …………………………ÇALIŞTIĞI KURUM ADI…………………………………AYLIK GELİRİ……

EMEKLİ İSE NEREDEN?………………………………………….EMEKLİLİK GELİİRİ…………………………

FİZİKSEL BİR ENGELİ VARMI…………………………..

BABA HAYATTA MI ? ………………………….. ADI VE SOYADI:…………………………………………………

MESLEĞİ ………………………….ÇALIŞTIĞI KURUM ADI……………………………….AYLIK GELİRİ…….

EMEKLİ İSE NEREDEN?………………………………………….EMEKLİLİK GELİİRİ………………………..

FİZİKSEL BİR ENGELİ VARMI…………………………………….

ANNE BABA AYRI / BİRLİKTE/ BERABER………………………KİMİNLE KALIYORSUNUZ…………..

KARDEŞ SAYISI………………………..

EĞİTİM DURUMLARI 1…………………………………………2………………………………….3……………..

AİLE İKAMETGAH ADRESİ………………………………………..TELEFONU…………………………………………….

EVİNİZ KİRA MI?……………………………………….AYLIK KİRA BEDELİ…………………………………

GAYRİMENKUL VE YAN GELİRLER………………………………………………………………………………..

ARABANIZ VARMI ? VARSA MARKASI…………………………………………………………………………..


ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI / BURS – BAĞIŞ
ÇAĞDAŞ EĞİTİM VAKFI ÖĞRENCİ BURSLARI

Bunlar risk altındaki çocuklar ve gençler..
Başarılı, zeki ama ekonomik nedenlerle eğitimlerini tamamlanamayan çocuklar…
Bir genç olarak hiç yardım görmeden, bir okul, özel eğitim, özenle yetiştirme ve yol gözterme olmadan ne yapabilirler? Doğruyu yanlışı onlar nasıl bilecekler? Bir yetişkin oldukları zaman neler yaşayacaklarını hayal edebiliyorsak, hepimiz onlar için bir şeyler yapmalıyız diye düşünüyoruz. Küçük bir ilginizin kaç tane hayatı değiştireceğini biliyor musunuz?

* Burs vererek bir öğrencinin öğrenimini sürdürmesini ve bir meslek
sahibi olmasını sağlayabilirsiniz.
* Mutlu ve özel günlerinizde ÇEV çiçek kartları göndererek mutluluğunuzu
öğrencilerimizle paylaşabilirsiniz.
* Kederli günlerinizde acınızı, ÇEV çelenk kartları ile yeni bir umuda
dönüştürebilirsiniz.

Ödeme biçimi Ödeme dönemi Öğrenciyi tanımak istiyorum

□ Kredi kartı ile □ Yıllık □ Evet
□ Bankaya yatacak □ Aylık □ Hayır

İsim………………………………..
Soyad………………………………
Kart No…………………………….
Son Kullanma tarihi……………..
Güvenlik Kodu……………………
Adres………………………………
Telefon……………………………
Bağış tutarı………………………

Burs vermek için, tercihiniz doğrultusunda yukardaki bilgileri doldurup ÇEV’e gönderebilir ya da faks geçebilirsiniz.

Çev Banka Hesap No : Vakıflar Bankası Etiler Şubesi
Burs Hesap No: TR140001500158007293610595
Bağış Hesap No: TR840001500158007290138190
Garanti Bankası Cevahir AVM Şb. Hesap No: TR100006200053600006299854 (Bağış ekranında 119056 kurum kodu ile yatırıldığında masraf alınmamaktadır)

Adres: Kocatepe Mah. Feridiye Cad. No:53 34437 Taksim/İstanbul
Tel:0212. 297 69 79 – 80 (pbx) Faks: 0212.361 41 52
E-Posta: sekreterya@cev.org.tr web sitesi: www.cev.org.tr


Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Bursu
Eğitim > Burs
1416 sayılı Yasa uyarınca TP adına resmi-burslu statüde Yüksek Lisans eğitimi almak amacıyla 1961 yılından beri öğrenci gönderilmektedir. 2015 yılı itibarıyla öğrenim gören/görecek olan öğrenci sayısı 245’dür.
Yurtdışına TP adına yüksek lisans öğrenimi için gönderilecek öğrencilerin yerleştirilmelerine ilişkin esaslar her sene Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin web sitesinde (www.osym.gov.tr) “Yurt Dışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme (YLSY)” başlığı altında yayınlanmaktadır.

Başvurular hakkında detaylı bilgi almak için 2015 yılına ait Yurtdışına Lisansüstü Öğrenim Görmek Üzere Gönderilecek Adayları Seçme ve Yerleştirme Kılavuzuna
http://www.tpao.gov.tr/tpfiles/userfiles/files/ylsy-2011-2-kilavuz.pdf


Sabancı Vakfı Bursları
GENEL BİLGİ

Sabancı Vakfı Bursları başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmekte olup, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez. Burslar, Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince öğrencinin banka hesabına havale edilir.Her yıl Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS) üstün başarı gösteren öğrencilere sağlanan “Üniversiteye Giriş Bursu” dışında yine LYS’de üstün başarı gösteren ve Sabancı Vakfı tarafından belirlenen “Kalkınmada Öncelikli İllerdeki Liselerden Mezun Öğrenciler” ile “Engelli Öğrencilere” de burs sağlanmaktadır. Ayrıca, VİSTA Turizm ve Seyahat A.Ş.’nin şartlı bağışı ile “Sabancı Vakfı-Vista Bursu” da 2009-2010 öğretim yılından başlayarak uygulamaya konulmuştur.Kuruluş yılı 1974’ten bugüne kadar 41.000’den fazla burs veren Sabancı Vakfı burs programına her yıl 380 yeni öğrenci eklemekte, eski bursiyerler ile birlikte yıllık bursiyer sayısı 1.400’den fazla olmaktadır.Sabancı Vakfı Bursları üniversiteye yeni giren öğrencilere aşağıda belirtilen koşullarda verilmektedir. Ara sınıf öğrencilerine, ikinci öğretim öğrencilerine ve lisansüstü öğrencilerine burs verilmemektedir.Bursun Devamı

Öğrenimine başarıyla devam eden öğrencilerin bursları, burs almaya başladıkları tarihten başlayarak kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresi dahilinde devam eder. Sabancı Vakfı-Vista Bursu için ödeme süresi 2 yıl ile sınırlı olup hazırlık sınıfı burs kapsamında değildir. Lisans öğrencilerine sağlanan burslarda ise hazırlık sınıfında azami bir ders yılı için burs ödenir. Bursiyerlerin başarı ve disiplin durumları her dönem başında öğretim kurumundan bilgi alınarak takip edilir.Burs kontenjanı tahsis edilen üniversiteler dışında bir kurumda öğrenim gören bursiyerler okullarından alacakları öğrenim ve başarı durumuna ilişkin belgelerin aslını her yıl Eylül ve Şubat ayında yılda iki kez Sabancı Vakfı’na göndermek zorundadırlar. Vakıf Yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen, başarısız olan, disiplin cezası alan, okul ile ilişkisi biten veya başka bir kurumdan burs aldığı belirlenen öğrencilerin bursları kesilir.
Burslar Hakkında Kısa Kısa…

Sabancı Vakfı bursları, T.C. uyruklu ve her yıl üniversiteye yeni kayıt yaptıran lisans öğrencileri için geçerlidir.
Üniversiteye Giriş Bursu için öğrencilerin Sabancı Vakfı tarafından belirlenen en az taban puanlar ile belirlenen üniversitelere yerleştirilmesi ve maddi desteğe ihtiyacı olması gereklidir.
Sabancı Vakfı-Vista Bursu 2 yıllık Meslek Yüksekokullarına yöneliktir.
Sabancı Vakfı-Vista Bursu için maddi desteğe ihtiyacın yanı sıra lise diploma notunun en az 65 olması ve sınavsız geçiş ile Yüksek Öğretim Programına yeni yerleştirilmiş olma şartı aranmaktadır.
Taban puanlar, üniversiteler ve ödemeler için;
Üniversiteye Giriş Bursu
Sabancı Vakfı-Vista Bursu
Burs başvurusu için istenen taban puanlar ve üniversiteler her yıl Eylül ayında web sitemizde ilan edilir.
Başvurular öğrencinin kayıtlı olduğu üniversitenin belirlediği tarihe kadar Öğrenci İşleri/Burs Ofisi kanalıyla kabul edilmektedir. Öğrenci İşleri/Burs Ofisi tarafından farklı bir tarih belirlenmediği durumda son başvuru tarihi 16 Ekim’dir. Sonuçlar yine aynı birimler tarafından Üniversitelerde Kasım ayı içerisinde duyurulmaktadır.
“Üniversiteye Giriş Bursu” ve “Sabancı Vakfı-Vista Bursu” için bursiyer seçimleri üniversiteler tarafından, “Kalkınmada Öncelikli İller” ve “Engelli Öğrenciler” Bursları için bursiyer seçimleri ÖSYM’den alınan listeler çerçevesinde Sabancı Vakfı tarafından yapılır.
Sabancı Vakfı bursları karşılıksızdır, geri ödeme ve hizmet yükümlülüğü getirmez.
Öğrenimine başarıyla devam eden ve burs kesilmesini gerektiren herhangi bir durum olmayan öğrencilerin bursları, burs almaya başladıkları tarihten başlayarak kayıtlı oldukları öğretim programındaki normal öğrenim süresi dahilinde devam eder. Ancak bu süre Sabancı Vakfı-Vista bursları için 2 yılı aşamaz.
Aşağıdaki durumlarda burs programımız bulunmamaktadır:
o İlk ve ortaöğretim bursu
o Yüksek lisans ve doktora bursu
o Yurt dışı öğrenimi için burs
o Burs kontenjanı ayrılan üniversiteler dışındaki üniversiteler için burs
o Üniversite ara sınıflarda talep edilen burs
o Okul harcının karşılanması için burs
o Kurs ücretinin karşılanması için burs

Sabancı Vakfı dışında kişi ve kurumlardan burs alan bursiyerlerin belirlenmesi için Sabancı Vakfı burs veren kişi ve kurumlarla işbirliği yapabilir, bursiyer bilgilerini paylaşabilir.


Burslar ile ilgili sorularınıza web sitemizde cevap bulamadıysanız öncelikle Sıkça Sorulan Sorular sayfasını incelemenizi öneririz. Soracağınız sorunun cevabı, bu sayfadaki “Burslar Hakkında Kısa Kısa” başlığı altında veya Sıkça Sorulan Sorular arasında yoksa sorunuz yazılı olarak cevaplanacaktır. Ayrıca Sabancı Vakfı’nın 0212 385 89 01 numaralı Sesli Yanıt Sistemi’ni arayarak burslarla ilgili bilgi alabilirsiniz

BAŞVURU KOŞULLARI


Sabancı Vakfı bursları, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız olarak verilmektedir.Ayrıca Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından engel ve başarı durumuna göre tespit edilen ve yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilen 15 engelli öğrenci ile aşağıda belirtilen burs kapsamındaki üniversitelere yerleştirilmiş olmaları şartıyla kalkınmada öncelikli illerde yerleştirme puanı itibariyle il birincisi olarak tespit edilen 15 öğrenciye de Sabancı Vakfı bursu verilir.

Başvuru ve Değerlendirme İçin Koşullar

Sabancı Vakfı Bursları, 2015 yılında aşağıdaki üniversitelere, belirtilen puan türlerinde yerleştirilen öğrencilere verilir:
Ankara Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

TM-1, 2, 3

Boğaziçi Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

TM-1, 2, 3

TS-2

DİL-1

Çukurova Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

Dokuz Eylül Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

Ege Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

Gazi Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

TS-1, 2

Hacettepe Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

TM-1, 2, 3

DİL-1

İstanbul Teknik Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

İstanbul Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

TM-1, 2, 3

TS-1, 2

DİL-1

Marmara Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

TM-1, 2, 3

TS-1, 2

Orta Doğu Teknik Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

TM-1, 2, 3

DİL-1

Yıldız Teknik Üniversitesi

MF-1, 2, 3, 4

Burs başvurusu için 2015 Yılı Lisans Yerleştirme Sınavında (LYS), yerleştirme puan türü esas alınmak üzere, en az aşağıda belirtilen puanları almış olmak gereklidir:
MF-1, 2, 3, 4 Puanı: 420
TM-1, 2, 3 Puanı: 410
TS-1, 2 Puanı: 420
DİL-1 Puanı: 420
Burs, ülke sınırları içerisinde lisans öğrenimi gören T.C. uyruklu öğrenciler için geçerlidir.
Yukarıda belirtilen Üniversitelerin Burs Komiteleri tarafından yapılacak değerlendirme ile adayların başarı durumları ve maddi desteğe ihtiyaçları esas alınarak Sabancı Vakfı bursu alacak öğrenciler belirlenecektir.
Ekim-Haziran aylarında olmak üzere 9 ay süreyle aylık 410 TL burs ödemesi yapılacak olup, burslar burs almaya başlanan tarihten başlayarak normal öğrenim süresi dahilinde devam eder.
Sabancı Vakfı Bursları karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir.


Son Başvuru Tarihi

Üniversitelerin burs başvuruları için geliştirdiği başvuru formu ve istenen belgeler Sabancı Vakfı bursları için de aynen geçerli olacaktır. Sabancı Vakfı bursları için başvuruların ve gerekli belgelerin öğrenci tarafından kayıtlı olduğu üniversitenin belirlediği tarihe kadar Öğrenci İşleri / Burs Ofisi’ne teslim edilmesi gerekmektedir. Öğrenci İşleri / Burs Ofisi tarafından farklı bir tarih belirlenmediği durumda son başvuru tarihi 16 Ekim 2015‘tir.

BURS YÖNERGESİ

Tanımlar

Vakıf : Sabancı Vakfı
Bursiyer : Vakıftan burs almaya hak kazanan öğrenci
Mütevelli Heyeti : Sabancı Vakfı Mütevelli Heyeti
İcra Komitesi : Sabancı Vakfı İcra Komitesi
Üniversite : Burs sağlanan öğrencilerin öğrenim gördüğü yükseköğretim kurumları
LYS : Lisans Yerleştirme Sınavı
1. Burs Türleri

1.1. Sabancı Vakfı Kaynağından Sağlanan Burslar: Vakfın kaynakları kullanılarak İcra Komitesi’nce belirlenen esaslar çerçevesinde tahsis edilir. Bu bursların türleri aşağıdaki gibidir:
a) Üniversiteye Giriş Bursu: İcra Komitesi’nce belirlenen esaslar çerçevesinde burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerde örgün öğrenim programlarında öğrenim gören başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilir. (açık öğretimi ve ikinci öğretimi kapsamaz)
b) Kalkınmada Öncelikli İller Bursu: İcra Komitesi tarafından belirlenen 15 ilden birisinde doğan ve ortaöğrenimini yine bu illerden birisinde tamamlayarak LYS’de yerleştirme puanı sıralaması bakımından en üst sıralamada yer alan her ilden 1’er öğrenciye tahsis edilir. Kalkınmada Öncelikli İllerin birincileri tespit edilirken, öğrencinin mezun olduğu ortaöğretim kurumunun bulunduğu il dikkate alınarak sıralama yapılır. Doğum yeri ve mezun olunan ortaöğretim kurumunun aynı il olması gerekmez, ancak her ikisi de belirlenen 15 ilden birisi olmalıdır. Bu şekilde burs tahsis edilecek öğrencilerin İcra Komitesi’nce burs kontenjanı ayrılan üniversitelerin örgün öğretim programlarına yerleştirilmiş olmaları gerekir. (açık öğretimi ve ikinci öğretimi kapsamaz)
c) Engelli Öğrenciler Bursu: Görme, ortopedik ve işitme engelli olup, LYS’de yerleştirme puanı sıralaması bakımından en üst sıralamada yer alan her engel grubu için 5’er öğrenciye tahsis edilir. Bu şekilde burs tahsis edilecek öğrencilerin yurt içindeki devlet üniversitelerine yerleştirilmiş olmaları gerekir. (açık öğretimi kapsamaz)

1.2. Sabancı Vakfı Dışındaki Kaynaklardan Sağlanan Şartlı Bağış Bursları: Vakıf kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları”ndan bağış yapanın isteğine göre tahsis edilir. Bu bursların türleri aşağıdaki gibidir:
a) Bursiyer Adı Belirtilmiş Burslar: İsimleri şartlı bağışçı tarafından belirlenen öğrencilere tahsis edilir. (açık öğretimi kapsamaz)
b) Başarı Bursu: Sabancı ailesi fertlerinin Vakıf nezdinde oluşturdukları fonlardan karşılanmak üzere, Eğitim Ödülleri Yönergesi’nde belirtilen koşullar çerçevesinde kendi isimlerini taşıyan okullarda başarılı olarak dereceye giren veya mezun olarak LYS’de üstün başarı gösteren öğrencilere tahsis edilir. (açık öğretimi kapsamaz)

2. Genel Kurallar

2.1. Vakıf kaynaklarından sağlanacak burslar için aşağıdaki kurallar geçerlidir:
a) Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
b) Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler İcra Komitesi tarafından belirlenir.
c) Kişi ve kuruluşlardan gelen burs isteklerine İcra Komitesince belirlenen esaslar dikkate alınmak suretiyle yanıt verilir.
d) Burslar Türkiye’de öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencilere sağlanır.
e) Çalışmakta iken vefat eden, maddi desteğe ihtiyacı olan Sabancı mensubu kişilerin çocuklarına, vefatı izleyen 1 yıl içinde hizmette bulundukları şirketin başvurusu üzerine İcra Komitesi kararıyla sadece ilköğrenim ve ortaöğrenimleri süresince bu Yönerge hükümleri çerçevesinde burs verilebilir.
f) Üniversiteye Giriş Bursu”ndan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.
g) Başka kaynaklardan aylık nakit yardımı şeklinde burs alanlara Vakıftan burs verilmez (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç)
h) Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
i) Sabancı Vakfı burslarından birden fazlasını almaya hak kazananlara, söz konusu burslardan en yüksek tutarda olanı verilir.
j) Üniversiteye Giriş Bursu kapsamına alınan yeni bursiyerlerin başka kurumdan burs almayı tercih edip Vakfımız bursunu iptal etmeleri ve birinci burs dönemi sona ermeden (31 Ocak) bildirmeleri halinde, üniversiteye ilgili puan türünde ve burs koşullarını sağlayacak şekilde kontenjan dahilinde ayrılan öğrenci sayısı kadar burs tahsis edilir. Tahsis edilen ek kontenjan, ikinci burs döneminden itibaren (Mart ayı) başlatılır ve geriye dönük aylar için burs ödemesi yapılmaz.

2.2. Sabancı Vakfı kaynakları dışında gerçek ve tüzel kişi ya da kurumlar tarafından yapılan “Şartlı Burs Bağışları” kapsamındaki bursların dağıtımı, bağış yapanın lisans, lisansüstü, ortaöğrenim ve ilköğrenim düzeyleri için belirlediği koşullar çerçevesinde İcra Komitesi kararıyla kesinleşir. Bağış şartında bursiyerler ile ilgili koşul/yükümlülük belirtilmemişse, bu yönerge’deki tüm hükümler şartlı bağışlardan sağlanacak burslar için de geçerlidir.
3. Burs Koşul ve Kapsamlarının Belirlenmesi, Duyurulması

3.1. Burslar için ayrılacak para miktarı her yıl Mütevelli Heyeti tarafından belirlenerek bütçede yer alır.
3.2. Burs kontenjanı ayrılacak üniversiteler, kontenjanlar, burs miktarı, üniversite giriş puan türleri ve başvuru için adaylardan istenecek en az puanlar ve diğer koşullar her yıl İcra Komitesi tarafından belirlenir.
3.3. Burs başvuruları ile ilgili duyuru, LYS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben Vakfın web sayfasında, burs kontenjanı ayrılan üniversitelerde ve gerekirse gazetelerde ilan edilir.

4. Başvuru, Değerlendirme, Vakıf’a Bildirim

4.1. Yeni Bursiyerler:
• Yeni bursiyer adayları ilan edilen tarihler arasında istenen belgeleri tamamlayarak öğrenim gördükleri üniversiteye başvuru yaparlar.
• Üniversiteler yeni burs başvurularını inceleyerek, koşulları sağlayan öğrenciler arasından seçim yapar ve bursiyer adaylarını Sabancı Vakfı’na bildirir. Bu bildirimde adayların ad, soyad, üniversite giriş puanı, e-posta adresi, banka bilgileri, v.b. yer alır.

4.2. Eski Bursiyerler:
• Üniversiteler geçen yıllardan devam eden bursiyerlerin akademik ve disiplin durumlarını inceleyerek her dönem sonunda Vakıf’a bildirir.
• Kontenjan tahsis edilen öğretim kurumları dışında bir kurumda öğrenim gören bursiyerler ise okullarından alacakları başarı ve not durumuna ilişkin belgeleri doğrudan Sabancı Vakfı’na gönderirler.

4.3. Bursiyer Bildirimlerinin Kontrolü:
• Sabancı Vakfı gerek görürse üniversite tarafından yapılan değerlendirmeyi ve verilen bilgileri araştırabilir. Araştırma sonucunda, bilgilerde yanlışlık olduğu saptandığı takdirde üniversite uyarılır, ayrıca kontenjan azaltma veya kontenjan iptali yoluna gidilebilir.
5. Burs Ödemeleri

5.1. Burs kapsamındaki aylık nakit ödemeler Ekim-Haziran arasında 9 ay süresince yapılır.

5.2. Ödemeler, ilgili dönem için ders kaydını tamamlamış öğrenciler için geçerlidir ve üniversitenin bilgi iletmesini takiben yapılır.

5.3. Öğrenciye yapılacak ödemeler her ayın ilk haftası, Mali İşler Birimi tarafından öğrencinin banka hesabına havale edilir.

6. Burs Süresi ve Devam Koşulları

6.1. Hazırlık sınıfında burs süresi en fazla 1 akademik yıldır (2 yarıyıl).
6.2. Burs süresi, bursun başlangıç tarihinden başlayarak bursiyerin öğrenim gördüğü programın normal öğrenim süresi kadardır. 1 yarıyıl hazırlık okuyan öğrencinin ikinci yarıyılı da normal öğrenim süresine eklenir.
6.3. Öğrencinin dönem izni alması durumunda bursu dondurulur ancak, üniversiteye kayıt yaptırdığının üniversite tarafından bildirilmesi üzerine aynı burs tekrar bağlanır. Bu durumda, izinli geçirilen süreler normal öğrenim süresine sayılmaz.
6.4. Öğrenim gördüğü üniversitenin yönetmeliğine göre bir üst sınıfa devam etmeye hak kazananların bursu ertesi yıl devam eder. Burs devamı ile ilgili kararlar üniversitelerin bildirimleri esas alınarak uygulanır.
6.5. Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir:
a) Sınıf veya dönem tekrarı yapan
b) Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren
c) Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren
d) Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Sabancı Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç)
e) Disiplin cezası alan
f) Tutuklanan
g) Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan
h) Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletilmeyen
i) Öğrenimi geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulan veya dönem izni alan
j) Sabancı Vakfı’nın burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapan (Engelli Öğrenciler hariç)
k) Vefat eden
l) Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında)

6.6. Yatay geçiş ile aynı üniversite içinde bölüm değiştiren öğrencinin bursu devam eder. Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde verilecek burs süresi toplamı yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz.
6.7. Yatay geçiş ile başka bir üniversiteye geçen öğrencinin bursu, “geçiş yapılan üniversite Sabancı Vakfı’nın kontenjan ayırdığı üniversitelerden biri ise” devam eder (Engelli Öğrenciler hariç). Bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni öğretim kurumunda verilecek burs süresi toplamı yeni kurumun normal öğrenim süresinden fazla olamaz.
6.8. Daha önce Sabancı Vakfı’ndan burs alan ve LYS ile yeniden üniversiteye yerleştirilen öğrenciye hak kazanması koşuluyla yeni öğrenci statüsünde burs verilebilir. Ancak, öğrencinin önceden aldığı burs süresi yeni kurumdaki normal öğrenim süresinden düşülür.
6.9. Burs kesilmesi işlemi, bursun kesilmesine ilişkin nedenin Vakıf’a iletilmesi üzerine yürürlüğe konulur. Geç bildirim nedeniyle fazladan yapılmış ödemeler, bursiyerden talep edilir.
6.10. Öğretim kurumu tarafından öğrenci değişim programı ile yurtiçi/dışı eğitim programına giden ve dönüşte normal öğrenim süresinde kayıtlı olduğu üniversiteden diploma alacak bursiyerler, Vakıfça istenen belge/bilgilerin iletilmesi halinde yurtiçinde/dışında bulundukları süre içinde de burslarını almaya devam ederler.

7. Üniversitenin Sorumlulukları

7.1. Burs ilanlarının üniversitede duyurulması
7.2. Başvuruların kabulü, değerlendirme ve seçim
7.3. Yeni bursiyer adaylarının ad, soyad, üniversite giriş puanı, e-posta adresi, banka, v.b. bilgilerinin Vakıf’a bildirilmesi
7.4. Devam eden bursiyerlerin başarı, disiplin, kayıt, başka kurumdan burs ve mezuniyet durumlarının izlenerek Vakıf’a bildirilmesi. Burs kesilmesi veya bursun yeniden bağlanması gereken bursiyerler hakkında Vakıf’a bilgi aktarılması.

8. Burs Almaya Yeniden Hak Kazanma

8.1. Aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi durumunda, kesilen bursun devamı sağlanır.
a) Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi
b) Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi
c) Sınıfta kalanların veya dönem tekrarı yapanların ertesi ders yılında/dönemde bir üst sınıfa/döneme geçmesi (öğrenim süresince mazeretsiz olarak iki ders yılına eşit bir süreyi tekrar etmek zorunda kalanlar hariç)
d) Öğretim kurumundan kaynaklanan nedenlerle zamanında sağlanamayan bilgi ve belgelerin, bursun kesilme süresi bir dönemi aşmamak koşuluyla, Vakfa iletilmesi

8.2. Bu maddede bahsedilen nedenlerle burs ödemelerinin yeniden başlatılması gerekli bilgi ve belgelerin Vakıf’ca alındığı tarihi izleyen aybaşından geçerli olur ve geriye dönük ödeme yapılmaz.

9. Diğer Hükümler:

9.1. Yönerge Kapsamında Olmayan Konular
Bu yönerge’de kapsanmayan konular hakkında yapılacak işlemler İcra Komitesi’nin yetkisindedir.

BURSİYER STAJ OLANAKLARI

Staj Başvuru ve Değerlendirme

Staj kontenjanı sadece lisans ve ön lisans öğrenimi gören Sabancı Vakfı bursiyerlerine yöneliktir ve sadece yaz aylarında uygulanır.
Sabancı Vakfı bursiyerleri Sabancı Holding şirketlerinde ayrılan staj kontenjanları için en geç Mart ayı sonuna kadar kayıtlı oldukları üniversiteye başvurabilirler. Üniversite, staj yapacak adaylar için gerekli bilgileri Sabancı Vakfı’na iletir.
Staj başvurularının değerlendirilmesi Sabancı Vakfı tarafından en geç Nisan ayı içerisinde tamamlanır.
Değerlendirme sonuçları Mayıs ayı içerisinde bursiyerlerimize bildirilmek üzere üniversitelere duyurulur.
Burs kontenjanı tahsis edilen üniversitelerden başka üniversitelerde öğrenim gören bursiyerler staj yapma isteklerini bir dilekçe ile Sabancı Vakfı’na iletirler. Başvurularının kabul edilip edilmediği hakkında Sabancı Vakfı tarafından bursiyerlerimize bilgi verilecektir.
Aşağıdaki niteliklere sahip adaylara öncelik tanınır

Staj zorunluluğu olanlar
Son sınıfta olup staj yükümlülüğünü henüz tamamlamamış öğrenciler
Aynı sınıfta olup genel not ortalaması daha yüksek olan adaylar
Şirket tercihleri ile örtüşen veya daha yakın olan adaylar
Staj Süresi

Staj süresi şirketlerin belirlediği süre olup en az 1 aydır, ancak süre şirketin uygun görmesi halinde uzatılabilir.
Staj İptali

Aşağıdaki sebeplerden dolayı staj iptal edilebilir:

Geçerli bir mazereti olmaksızın staj yapmaktan vazgeçilmesi,
Staj yapılan işyerinin çalışma ve disiplin düzenine, iş güvenliği ile ilgili kurallara uyulmaması,
Staj süresi sona ermeden Vakfın ve şirketin onayını almaksızın stajdan vazgeçilmesi,


Stajı iptal edilen bursiyere bir daha staj imkanı tanınmaz, ancak geçerli bir mazereti olan bursiyer, bu durumu belgelerse, staj kontenjanları dahilinde değerlendirme hakkını korur.Öğrencinin hak kazandığı stajdan vazgeçmesi halinde, açığa çıkan staj kontenjanının başka bir öğrenci tarafından kullanılmasına olanak sağlamak amacıyla en kısa sürede Sabancı Vakfı’na bilgi verilmesi gerekir.


Boğaziçi Vakfı Bursu
Boğaziçi Vakfı, ülkemizin en önemli değerlerinden biri olan gençlerin eğitim hayatına katkı sağlamak amacıyla burs vermektedir. Belirli dönemlerde alınan burs başvuruları, alanında başarılı maddi anlamda yeterli gelire sahip olmayan ve hedeflere olan öğrencilere değerlendirmeler yapılarak verilmektedir. Boğaziçi Vakfı olarak burs için seçilen öğrenciler arasından da genel bir değerlendirme yapılarak seçilen öğrencilerle Boğaziçi Akademi programıyla öğrencilerin eğitim hayatlarına katkı sağlamak ve kariyer alanında öncülük etmek amaçlanmaktadır. Bir bayrak yarışı olan bu süreçte vakıf olarak burs verilen öğrencilerle bir aile olmak öncelikli hedefimiz.

Boğaaz İçi Vakfı İstanbul Genel Merkezi

info@bogazicivakfi.org.tr
0216 311 67 36
info@bogazicivakfi.org.tr


ÖSEV Burs Başvurusu İSTANBUL ÜNİVERSİTELERİ
HTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞMASI İÇİN LÜTFEN PAYLAŞINIZ

İsmail Özseçkin Vakfı burs başvuruları 1 Eylül ile 10 Eylül 2015 tarihleri arasında yapılacaktır. Burs Başvuru formu düzenlenerek “gozde_ocakci@hotmail.com” adresine “Burs başvurusu” konusuyla gönderilmelidir. Burs Başvuru Formunu indirmek için tıklayınız.
http://osev.org/wp-content/uploads/osev-burs.doc
İSMAİL ÖZSEÇKİN VAKFI BURS KRİTERLERİ

1-) T.C.vatandaşı olmak

2-) T.C.Devletinin birliği ve bütünlüğü aleyhinde fiil ve davranışlar içerisinde bulunmamak

3-) Başarılı ve ihtiyaç sahibi olmak

(Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 -100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 65 olup bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmış olmak.)

4-) En az 4 yıl süreli İstanbul il sınırları içerisinde yüksek öğrenim yapan devlet üniversitelerinden birinde kayıtlı olmak

5-) Herhangi bir kurum ya da kuruluşta daimi çalışmamak

6-) İsmail Özseçkin Vakfı Yönetim kurulu tarafından düzenlenecek faaliyet ve programlara katılmak


ODTÜ Mezunları Derneği Bursları
ODTÜ Mezunlar Dermeği, ODTÜ’yü yeniz kazananan ve halen öğrenci durumundaki adaylardan burs başvuru almaktadır.

Başvuruda bulunacak adayların, form doldurabilmeleri için öncelikle derneğin internet sistemine üye olmaları gerekmektedir. Maddi desteğe gereksinim duyan öğrencilerin başvuruları alınır. Bursiyer adayları; TC Kimlik Numarası ve kendilerinin belirlediği şifre ile sisteme üye olduktan sonra burs formunu eksiksiz doldurarak başvuru işlemini tamamlarlar. İlgili burs kontenjanına giren bursiyer adaylarına sözlü görüşme için e-posta gönderilir ve bursiyer adayları bu mail ile süreç hakkında bilgilendirilerek kendilerinden belgeler talep edilir.

Başvurular 1 Eylül – 9 Ekim tarihleri arasında gerçekleşmektedir.

Burs Takvimi için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.

2015-2016 AKADEMİK DÖNEM BURS TAKVİMİ

http://www.odtumd.org.tr/dosyaArsivi/Etkinlik/Onaylarin_Alinacagi_Form.pdf

Burs başvurusu için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız:

http://www.burs.odtumd.org.tr/

Önemli Not: Bu program sadece Windows işletim sistemi ile çalışan telefonlardan veya bilgisayarlardan Microsoft internet Explorer kullanarak çalıştırılabilir.

Bu şekilde denerseniz programı kullanabilirsiniz.

http://www.odtumd.org.tr/dosyaArsivi/Etkinlik/BURS_BASVURU_SURECI.pdf


Sancaktar Vakfı Siirt ve İlçe Liseleri Bursu
Sancaklar Vakfı, Siirt il ve ilçeleri doğumlu ve Siirt il ve ilçelerindeki liselerinden mezun olan öğrencilere burs fırsatı sağlamaktadır.

Sancaklar Vakfı Bursu 2015 yılı başvuruları 01 Eylül Salı günü başlayıp, 08 Eylül Salı günü saat 17.00’da sona erecektir.

Bu sene tamamına yakını Siirt il ve ilçeleri doğumlu ve Siirt il ve ilçelerindeki liselerden mezun olan öğrencilerin başvuruları dikkate alınacaktır.

Başvurular değerlendirildikten sonra burs kazanan öğrencilerin listesi 17 Eylül Perşembe günü web sitemizden yayınlanarak talep edilecek belgeler belirtilecektir.

Sadece 4 yıl ve üzeri devlet üniversitesi öğrencilerinin başvuruları dikkate alınacaktır.

Burs Başvuruları Dikkate Alınmayacaklar:
• Öğrenim süresi 2 yıl olan öğrenciler.
• Açık öğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri.
• Bursu devam eden kardeşi olan öğrenciler.

Burs başvuru formunda yanlış beyan tespit edildiği takdirde değerlendirmeye tabi tutulmayacak, ismi burs kazananlar listesinde yayınlanmışsa dahi bursu iptal edilecektir.

BURSU DEVAM EDEN ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE:

Bursu devam eden öğrenciler 30 Eylül 2015 tarihine kadar aşağıdaki belgelerin asıllarını kargo ile tarafımıza ulaştırmaları gerekmektedir:
• Sabıka kaydının aslı
• Yeni tarihli öğrenci belgesinin aslı

NOT: Banka veya telefon bilgileri değişen bursiyerlerimizin yeni bilgilerini tarafımıza iletmeleri gerekmektedir.

Burs Başvuru Formu İçin Tıklayın
http://www.sancaklarvakfi.com/Burs-Basvuru-Formu


Kilis 7 Aralık Üniversitesi Burs veren kurumlar listesi
KİLİS EĞİTİM VE HAYRA HİZMET VAKFI adres: BAYTAZZADE VAKIF İŞ HANI NO:14 KİLİS MERKEZ telefon: (348) 814 01 61

KİLİS TALHA – ZÜBEYİR EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI adres: ERDOĞAN BAYRAKTAR CAD. NUR APARTMANI KİLİS MERKEZ telefon: (505) 238 10 29


DENİZLİ’DE BURS VEREN KURUMLAR LİSTESİ

1 CAFER SADIK ABALIOĞLU EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (CSA VAKFI) ÇAL DENİZLİ
MERKEZ (258) 268 28 50
(258) 268 28 51
2 DENİZLİ KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI 611 SOKAK DENİZLİ
MERKEZ (258) 242 58 55
(258) 242 54 90
3 DENİZLİ DİNİ VE İLMİ ARAŞTIRMALAR VAKFI RESSAM CEVDET AHMET ŞEMSİOĞLU DENİZLİ
MERKEZ (258) 264 60 29
()
4 DENİZLİ DİNİ VE MİLLİ KÜLTÜR VAKFI BAYRAMYERİ CAMİ PASAJI DENİZLİ
PAMUKKALE (258) 263 13 14
()
5 DENİZLİ İLMİ ARAŞTIRMALAR VE HİZMET VAKFI 2409 DENİZLİ
MERKEZ (258) 268 80 05
(258) 268 80 05
6 DENİZLİ SANAYİCİLERİ VAKFI 2.KISIM YAŞAR ÖNCAN DENİZLİ
HONAZ (258) 269 10 02
()
7 DENİZLİ TİCARET ODASI EĞİTİM KÜLTÜR VE GELİŞTİRME VAKFI (DTO) SALTAK DENİZLİ
MERKEZ (258) 261 23 73
(258) 241 49 64
8 DENİZLİ YETİM ACİZ VE MUHTAÇLARI KORUMA VAKFI SALTAK CADDESİ 1544 SOKAK DENİZLİ
MERKEZEFENDİ (258) 263 56 25
()
9 DENİZLİ YÜKSEK ÖĞRENİM VAKFI MİMAR SİNAN CADDESİ DENİZLİ
MERKEZ (258) 264 61 80
(258) 241 19 60
10 DR. SIDDIK MÜFTÜLER EĞİTİM VAKFI 358 DENİZLİ
MERKEZ (212) 516 33 23
()
11 DURMUŞ KASAPOĞLU KÜLTÜR VE YARDIM VAKFI 1591 DENİZLİ
MERKEZEFENDİ (258) 263 85 58
()
12 GÜNEY EKONOMİK SOSYAL VE KÜLTÜREL KALKINMA VAKFI (GÜNEY VAKFI) TOKATLAR İŞHANI DENİZLİ
GÜNEY (258) 451 18 54
()
13 HACI AHMET PAKEL SOSYAL YARDIMLAŞMA VE KÜLTÜR VAKFI 2170 DENİZLİ
MERKEZ (258) 371 74 00
()
14 HACI MUHAMMET KOÇ VE SALİHLER EĞİTİM SOSYAL YARDIMLAŞMA VAKFI 580 DENİZLİ
PAMUKKALE (535) 227 64 98
()
15 HACI OSMAN NURİ KEPENEKOĞLU VAKFI 1718/6 DENİZLİ
MERKEZ (258) 242 48 74
()
16 IŞIK EĞİTİM VE SAĞLIK HİZMETLERİ VAKFI 1521 DENİZLİ
MERKEZ (258) 265 37 92
()
17 KARAMİL MUHTAÇLARA YARDIM VAKFI HALK CADDESİ DENİZLİ
PAMUKKALE (258) 264 01 53
()
18 KASR-İ ARİFİN ADALET HİZMET EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI NUSRET FİŞEK DENİZLİ
MERKEZEFENDİ (258) 265 01 11
()
19 KIZILCABÖLÜK MEHMET EFENDİ EĞİTİM VAKFI CÜCELER DENİZLİ
TAVAS (258) 626 20 54
()
20 KIZILCABÖLÜK’LÜLER KORUMA DAYANIŞMA KÜLTÜR ÇEVRE VE EĞİTİM VAKFI İNÖNÜ CAD. 1002 SK. DENİZLİ
MERKEZ (258) 242 23 38
(258) 242 24 38
21 MÜFTÜ AHMET HULUSİ EFENDİ EĞİTİM KÜLTÜR VE SAĞLIK VAKFI ÖRNEK CAD. DENİZLİ
MERKEZ (258) 263 30 53
()
22 MÜFTÜ ARİF AKŞİT EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI – DENİZLİ
SERİNHİSAR (258) 593 67 29
()
23 OYMAK TÜM ENGELLİLER MUHTAÇLAR BAKIM VE SOSYAL DAYANIŞMA VAKFI HALK CAD 633 SOKAK DENİZLİ
MERKEZ (258) 262 29 59
()
24 PAMUKKALE EĞİTİM VAKFI (PEV) 3371 DENİZLİ
MERKEZ (258) 211 08 58
(258) 213 66 56
25 PAMUKKALE SAĞLIK EĞİTİM VAKFI ACIPAYAM ASFALTI DENİZLİ
PAMUKKALE (258) 266 28 48
()
Sezai Ekinci1September 30, 2015, 4:00
BURS VEREN KURUM VE DERNEKLER
Çoşkunöz Holding Bursları
BURS BAŞVURULARI
AMAÇ VE KAPSAM
Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı, akademik olarak başarılı ve yetenekli, aynı zamanda maddi imkanı yetersiz olan meslek yüksekokulu ve üniversite öğrencilerine karşılıksız nakit burs veya Bursa’da öğrenim görecek üniversite öğrencilerine Çağdaş Eğitim Kooperatifi’nde konaklama bursu vermektedir.GENEL KOŞULLAR
Burslardan faydalanmak için aşağıdaki şartların sağlanması gerekmektedir.
T.C. vatandaşı olmak.
Yurt içindeki kamu eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak. Özel Üniversiteler, Vakıf Üniversiteleri, Açık Öğretim ve Uzaktan Öğretim Programları kapsam dışındadır.
Öğrenimini tamamlayabilmek için maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak ve belirlenen kriterler çerçevesinde akademik olarak başarılı olmak.
Herhangi bir disiplin cezası almamış olmak. (Disiplin cezası alan veya bu konuda yanlış beyanı tespit edilen öğrencinin bursu sona erdirilir.
Başka bir kurumdan maaş, ücret ve/veya burs (kamu kuruluşlarınca verilen burslar hariç) almıyor olmak.
Aksi belirtilmedikçe, burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
Bursların kontenjan, kapsam, miktar ve koşulları her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME SÜRECİ
Burs başvuruları her yıl 1 Eylül- 30 Eylül tarihleri arasında Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’nın internet sitesinden burs başvuru formu doldurularak yapılır.
Başvuru yapan öğrenciler, akademik başarı, maddi durumları, demografik bilgileri gibi kriterler dikkate alınarak bağımsız bir sistematik tarafından öncelik sırasına dizilir. Öncelik sırasına göre adaylar kontenjan doğrultusunda Burs Komitesi tarafından değerlendirilir ve burs verilecek öğrenci kontenjanı belirlenerek karar bağlanır.
İlgili burs kontenjanına alınan bursiyer adaylarına bilgilendirme elektronik posta yolu ile yapılır ve bursiyer adayları bu elektronik posta ile süreç hakkında bilgilendirilerek kendilerinden aşağıda sıralanan belgeler talep edilir:

Açık adres ve telefon numarasının bulunduğu başvuru dilekçesi,
İlk kayıt olanlar için lise mezuniyet derecesi beyanı, ÖSYM Yerleşme bilgisi
Ara sınıfta okuyan öğrenciler için transkript,
Adli sicil kaydı,
Bir adet vesikalık fotoğraf,
İkametgah Belgesi
Bursiyer adayının öğrenci olan kardeşi var ise öğrenci belgesi/belgeleri,
Aile çalışanlarından ücretli çalışan var ise maaş bordrosu, ücretli çalışan değilse gelirini gösteren belge,
Aile çalışanlarından emekli olan var ise emeklilik cüzdanı fotokopisi,
Babanın veya annenin işsiz olması durumunda SSK, Bağ-Kur, T.C. Emekli Sandığı ve Ticaret Odası’ndan kayıtlı olmadığına dair belge,
Ailesinin oturduğu ev kira ise kira kontratı fotokopisi,
Ailesinin oturduğu ev kendi mülkleri ise gayrimenkulün tapu fotokopisi,
Devam eden Kredi/Borç ödemesi var ise kredi tutarı ve ödeme tarihlerini gösterir belge,
Anne ve baba boşanmış ise mahkeme kararı fotokopisi,
Anne ve babanın vefatı söz konusu ise nüfus kaydı sureti,
Anne, baba veya kardeşlerin ağır hastalığı söz konusu ise devlet hastanesinden rapor,
Ailenin son 3 aylık elektrik ve telefon faturaları
Bursiyer adayları istenilen belgelerin tamamını bir seferde, belirlenmiş olan tarihe kadar Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’na posta yoluyla göndermek ile yükümlüdür. Belgeleri eksik gelen başvurular işleme alınmaz ve öngörülen sürede belgelerin tamamı Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’na ulaşmadığı takdirde bursiyer adaylığından çıkarılır.
Bursiyer adaylarının belgeleri başvurularındaki beyanları ile karşılaştırılır. Değerlendirmeye esas oluşturan beyana aykırı bilgiler var ise incelenir ve gerekli görülen durumlarda aday süreç dışına çıkartılır ve burs verilmez.
Burs başvurusunda bulunan adaylar sonuçları Coşkunöz Eğitim Vakfı internet sitesinden TC Kimlik numaraları ve şifrelerini girerek öğrenebilirler.

BURS MİKTARI VE ÖDEMESİ

Bursu kabul edilen öğrencilerin Akbank A.Ş.’de kendi isimlerine TL hesabı açtırması gerekmektedir.
Önemli Not: Ödemelerde aksama yaşanmaması adına; Iban numarasında hatalı bildirimin önüne geçebilmek için 0 224 243 11 46 no’lu fax numarasına hesap cüzdan fotokopinizi fakslamanız veya taratıp elektronik posta yolu ile göndermenizi önemle rica ederiz.
Burs ödemeleri aylık yapılacak olup 9 aylık süreç, Ekim-Haziran dönemlerini kapsamaktadır.
İlgili dönemde ödeme yapılabilmesi için bursiyerin gerekli bilgi ve belge güncellemelerini yapmış olması şartı aranır. Eksik ve güncel olmayan bilgi ve belgeler olması durumunda burs ödemesi yapılamaz.

BURS SÜRESİ
Burs almaya hak kazanan öğrenciler için, aşağıda değinilen “burs kesilme nedenleri”ne ilişkin bir tespitte bulunulmadığı sürece ve eğitim hayatı ile sınırlı olarak burs ödenir. Her yıl tekrar bir değerlendirme yapılmaz.
Ancak bursiyerlerin her başvuru döneminde internet üzerinden başvurularını yenilemeleri istenir, her dönem sonunda Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı tarafından öğrencilerin döneme ilişkin transkriptleri, sabıka kayıtları ve öğrenci belgeleri alınır ve bursun devamı için gereken başarı kriterlerini sürdürüp sürdürmedikleri incelenir.

BURSUN FESİH ŞARTLARI
Aşağıdaki durumlarda burs komisyonunun vereceği karar ile burs kesilir.

Yasadışı faaliyetler ile ilişkisi olduğu ya da yüz kızartıcı suç işlediğinin mahkeme kararı ile belgelenmesi,
Disiplin cezası alması,
Başvurusu sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun belirlenmesi,
Normal eğitim süresi içerisinde programı tamamlayamaması,
Okul ile ilişkisinin bitmesi,
Kamu kuruluşları haricinde bir kurumdan burs, maaş aldığının belirlenmesi.
Burs kesilme koşullarının gerçekleşmesi halinde bursun kesilmesi için eğitim yılının sonu beklenmez.
BURSİYERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Bursiyer programın kural ve ilkelerine uymak, başvuru safhasından itibaren gerçek dışı ve yanıltıcı bilgi vermemek.
Başvurusundan sonra bursiyer olarak devam ettiği sure boyunca beyanında meydana gelen değişiklikleri anında bildirmekle yükümlüdür.
Bursiyerlerin, burs aldıkları süre boyunca, her öğrenim dönemi başvuru döneminde internetten başvuru formu doldurmaları, ilgili yıla ait transkriptlerini ve öğrenci belgelerini Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfı’na elden ya da posta yolu ile ulaştırmaları gerekmektedir.
Bursiyerler, Vakıftan burs aldığı süre içinde kamu kuruluşları haricinde başka bir kurum, kuruluş veya şahıstan nakit yardım şeklinde burs aldıklarını hemen bildirmekle yükümlüdür.
Burs başvurusunda bulunmak için tıklayınız
http://phpapp.coskunoz.com.tr/intranet/hr/burs/basvuru.html
Burs başvuru bilgilerinizi güncellemek için tıklayınız
http://phpapp.coskunoz.com.tr/intranet/hr/burs/giris.php


TEKFEN HOLDİNG BURSLARI
Merhaba,

Tekfen Eğitim, Sağlık, Kültür, Sanat ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı, Tekfen Holding’in ortakları, kurucu üyeleri ve grup şirketleri tarafından 1999 yılında kurulumşutur. Tekfen Vakfı 2004 yılında Bakanlar Kurulu onayıyla “Kamu Yararına Çalışan Kurum” statüsünü kazanmıştır.

Tekfen Vakfı, 2015-2016 eğitim yılı itibariyle maddi desteğe ihtiyaç duyan 500 başarılı öğrenciye burs verecektir.

Başvurunun temel şartı, adayların ailelerinde en fazla kazanan kişinin yıllık brüt gelirinin maaş, ikramiye ve prim dahil (fazla mesai hariç) 54.000 TL ve altında olduğunun belgelenmesidir.

Tekfen Vakfı’nda burs alan bir öğrenci , okulundan, başka bir özel kurum ya da kuruluştan burs alamaz.

Tekfen Vakfı iki farklı kategoride burs verecektir:

1) Kamuya Açık Burs Fonu

Kamuya Açık Burs Fonu, Türkiye’nin en parlak fakat aynı zamanda maddi desteğe ihtiyaç duyan öğrencilere destek olmak içindir. Bu fonun bursları için, Türkiye’de öğrenim gören, T.C. vatandaşı olan ve Burs Tahsis Kriterlerini (ekte inceleyebilirsin) yerine getiren 4 yıllık üniversite öğrencileri başvurabilir. Bu Fon’un bursiyerlerinin seçim yöntemi basit: en iyi olan kazansın!

2) Velisi Tekfen Çalışanı Olan Öğreciler için Burs Fonu

Tekfen Vakfı’nın, 15 bini aşkın çalışanı olan geniş Tekfen ailesinin çocuklarının eğitimlerine destek olmak için oluşturduğu Burs Fonu’dur. Bu Fon’un bursiyerlerini belirleme yöntemi, öğrencinin akademik başarısıyla doğru, velisinin gelir seviyesi ile ters orantılı olarak çalışan bir formüle dayanır. Diğer bir ifadeyle, daha başarılı ve daha düşük gelir seviyeli adaylar burs değerlendirme sürecinde diğer adayların önüne geçer. Bu fonun bursları için, Türkiye’de öğrenim gören, T.C. vatandaşı olan ve Burs Tahsis Kriterleri’ni (ekte inceleyebilirsin) yerine getiren lise, meslek lisesi, meslek yüksek okulu ve üniversite öğrencileri başvurabilir.

Tekfen Vakfı, öğrencilerin eğitim sürelerinin tamamı boyunca destek olmayı amaçlıyor olduğundan, değerlendirmede önceliği, yeni kazanan adaylara vermektedir.

Şansın açık olsun!

Tekfen Vakfı,

AYRINTILI BİLGİ İÇİN
http://www.tekfenburs.org/


Kastamonu Kalkınma Vakfı Bursu
ÜNİVERSİTELİ KARDEŞLERİM,
BU YIL ÖSYS SINAVINA GİREN MİLYONLARCA ADAY İÇİNDE TÜRKİYE’NİN VE İSTANBUL’UN GÜZİDE ÜNİVERİSTELERİNİ VE BÖLÜMLERİNİ KAZANMA BAŞARISI GÖSTEREN SİZ KARDEŞLERİMİ KUTLAMAK İSTİYORUM.

YENİ BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM DÖNEMİNE BAŞLARKEN, HEPİNİZE BAŞARILAR DİLERİM.

KASTAMONU KALKINMA VAKFI BÜNYESİNDE, KASTAMONU ÇALIŞMA GURUBU OLARAK BURS VE EĞİTİM YARDIMLARIMIZLA 2000 YILINDAN BERİ 2.000 DEN FAZLA KARDEŞİMİZİN ÖĞRENİMLERİNİ TAMAMLAYIP ÜLKEMİZ HİZMETİNDE OLMALARINA VESİLE OLMANIN GURURU İÇİNDEYİZ.

GEÇEN YILLARDA OLDUĞU GİBİ, 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE DE, ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZA YAPMIŞ OLDUĞUMUZ BURS VE EĞİTİM DESTEĞİ YARDIMLARIMIZ AŞAĞIDAKİ USUL VE ESASLARA GÖRE YAPILACAKTIR.

LÜTFEN AŞAĞIDAKİ METNİ TAM VE EKSİKSİZ OLARAK OKUYUNUZ.

BURS PAYDAŞLARI :
15 YILDIR DEVAM EDEN EĞİTİM YARDIMI VE BURS EKTİNLİĞİMİZ AŞAĞIDAKİ İSİMLERİ YAZILI KURUM VE KURULUŞLARIN ORTAK BİR ORGANİZASYONUDUR.

KASTAMONU KALKINMA VAKFI
KASTAMONU ÇALIŞMA GURUBU
TÜRK KIZILAYI AVRASYA ŞUBESİ
KAS-DER
KASİAD
İLK DEFA BURS BAŞVURUSUNDA BULUNACAKLAR
2015-2016 ÖĞRENİM DÖNEMİNDE İLK DEFA BURS MÜRACAATINDA BULUNACAK ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZ WEB SAYFAMIZDA 1-30 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA YAYINLANACAK OLAN “BURS MÜRACAT FORMUNU” DOLDURACAK VE İSTENEN EVRAKLARI HAZIRLAYACAKLARDIR.
MÜRACAT YAPILACAK WEB SAYFALARI;
www.genckastamonu.org
www.kkv.org.tr

GEÇEN YIL (2014-2015 DÖNEMİ) BURS ALANLAR
DERNEĞİMİZDEN GECEN YIL BURS ALAN ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZ SADECE TRANSKRİPT VERECEKLERDİR. TRANSKİRİPT ÖĞRENCİ İŞLERİ ONAYLI VE ASLI OLACAKTIR. FOTOKOPİ VE İNTERNETTEN ALINAN BELGELER KABUL EDİLMEYECEKTİR.

TRANSKRİPTİNİ GETİRMEYENLER VEYA ALTTAN DERSİ OLANLARIN BURSU KESİLECEKTİR. MAZERETLERİNDEN DOLAYI (ÖRN. SAĞLIK PROBLEMLERİ GİBİ) DERSLERİ ZAYIF OLUP BUNU BELGELEYEN ARKADAŞLARIN DURUMUNU AKADEMİK KURULUMUZ AYRICA DEĞERLENDİRECEKTİR.

EVRAKLAR NASIL/NEREYE TESLİM EDİLECEK
İSTANBUL’DA OKUYANLAR BELGELERİNİ 1-30 EYLÜL TARİHLERİ ARASINDA ELDEN TESLİM EDECEK
ŞEHİR DIŞINDA OLANLAR POSTA VEYA KARGO İLE GÖNDERECEKLERDİR.
EVRAK TESLİM ADRESİ;
KASTAMONU ÇALIŞMA GURUBU DERNEĞİ
ATAK PLAZA, TAVUKCUYOLU CAD. DEMİRTÜRK SOK. NO:10
Y.DUDULLU 34725 ÜMRANİYE – İSTANBUL

KURUMLARDAN 2015-2016 DÖNEMİNDE BURS ALANLAR
2015-2016 DÖNEMİNDE DERNEĞİMİZ DESTEKCİSİ OLAN KURUM VE KURULUŞLARDAN YİNE BİZİM YÖNLENDİRMEMİZLE DİREKT OLARAK BURS ALAN ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZ DA, EVRAKLARINI DERNEĞE ULAŞTIRICAKLARDIR.

KURUM VE KURULUŞLARDAN ALINAN BURSLAR DERNEK BURSLARI İLE AYNI MİKTARDA OLUP, SADECE BAZI KURUM VE KURULUŞLARIN İLGİLİ BURSLARI MEVZUATLARI GEREĞİ DİREKT ÖĞRENCİ ARKADAŞLARA ÖDEME YAPMAKLARINDAN KAYNAKLANMAKTADIR.

BURSLAR ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZIN HESAPLARINA AŞAĞIDAKİ PAYDAŞ KURULUŞLARCA YATIRILMAKTADIR. BU KONUDA BİR KARIŞIKLIĞA SEBEP VERMEMEK İÇİN PAYDAŞ KURULUŞLARIN KASTAMONU KALKINMA VAKFI ÇATISI ALTINDA OLDUĞUNUN BİLİNMESİNDE FAYDA VARDIR;

KASTAMONU KALKINMA VAKFI
KASTAMONU ÇALIŞMA GURUBU
TÜRK KIZILAYI AVRASYA ŞUBESİ
KAS-DER, KASTAMONULULAR DAYANIŞMA DERNEĞİ
KASİAD, KASTAMONU SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ
YURDIŞINDA EĞİTİMİNE DEVAM EDENLER
MUHTELİF ÖĞRENCİ DEĞİŞİM PROGRAMLARI İLE YURTDIŞINDA EĞİTİMİNE DEVAM EDEN ARKADAŞLARIN YURTDIŞINA GİDİŞ ŞEKLİNE GÖRE BURSLARININ DEVAM EDİP ETMEYECEĞİ DERNEĞİMİZ AKADEMİK KURULUNCA VERİLECEK KARARA GÖRE OLACAKTIR. BU DURUMDA OLAN ARKADAŞLARIN DA “BURS MÜRACAT FORMUNU” TEKRAR DOLDURMASI VE ÖZEL DURUMLARINI AYRICA BİLDİRMESİ GEREKMEKTEDİR.

ÖZEL ÜNİVERSİTELERDE ÖĞRENCİ OLANLAR
ÖZEL VE VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE %100 BURSLU (TAM BURSLU) OLARAK ÖĞRENİM GÖREN ARKADAŞLAR BURS MÜRACATINDA BULUNABİLİRLER.

BUNUN DIŞINDA KISMİ BURSLU OLANLARIN MÜRACATLARI DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.

MASTER VE DOKTORA ÖĞRENCİLERİ
MASTER VE DOKTORA PROGRAMLARINDA ÖĞRENİMİNE DEVAM EDEN ARKADAŞLARIN BULUNDUKLARI ÜNİVERSİTELERDE ASİSTAN OLARAK MAAŞ ALMALARI DURUMUNDA BURSLARI KESİLECEKTİR.

BURS VE EĞİTİM YARDIMI MÜRCAAT ŞARTLARI
KASTAMONULU OLMAK.
DEVLET ÜNİVERSİTELERİNDE VEYA VAKIF/ÖZEL ÜNİVERSİTELERİNDE TAM BURSLU OKUYOR OLMAK
İHTİYAÇ SAHİBİ OLMAK
BAŞARILI OLMAK (SINIFTA KALMAMIŞ VE ALTTAN DERSİNİN BULUNMUYOR OLMASI)
BAŞKA BİR RESMİ VEYA ÖZEL KURULUŞTAN BURS ALMAMAK (HARÇ VE ÖĞRENİM KREDİSİ HARİÇ)
GELİR GETİREN BİR İŞTE ÇALIŞMIYOR OLMAK
MÜLAKATA MUTLAKA KATILMIŞ OLMAK (İSTANBULDA OKUYANLARDAN İLK KEZ MÜRACAAT EDENLER İÇİN)
BEYAN ETTİĞİ BİLGİLERİ BELGELEMEK
İSTENİLEN BELGELER
ÖĞRENCİ BELGESİ (ÖĞRENCİ İŞLERİ ONAYLI- ASLI)
ARA SINIFLAR İÇİN TRANSKRİPT (ÖĞRENCİ İŞLERİ ONAYLI- ASLI)
ÖZEL/VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE OKUYANLARIN TAM BURSLU OLDUĞUNU GÖSTERİR BELGE (ÖĞRENCİ İŞLERİ ONAYLI-ASLI)
NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ,
AİLE GELİR BELGESİ (ASLI),
OKUYAN KARDEŞ BELGESİ,
YURTTA KALANLAR KALDIĞI YURTTAN BELGE, KİRADA OLANLAR KİRA BELGESİ,
AİLE YANINDA KALANLAR KİRADALAR İSE ONLAR İÇİNDE KİRA BELGESİ.
(NOT: EKSİK BELGESİ OLANLAR BURS DEĞERLENDİRMESİNE ALINMAYACAKTIR.)

MÜLAKATLAR VE DEĞERLENDİRMELER
MÜRCAATLAR 01-30 EYLÜL 2014 TARİHLERİ ARASINDA YUKARDA BELİRTİLEN WEB SAYFALARI ÜZERİNDEN ELEKTRONİK ORTAMDA YAPILACAKTIR.

MÜRACATLARIN ARDINDAN YİNE WEB SAYFAMIZDA İLAN EDİLEN TARİH VE YERDE MÜLAKAT YAPILACAKTIR.

MAZERETSİZ OLARAK MÜLAKATA KATILMAYAN VEYA EKSİK EVRAĞINI MÜLAKAT GÜNÜNE KADAR TAMAMLAMAYAN ARKADAŞLARIN 2015-2016 EĞİTİM YILI BURS MÜRACATI DEĞERLENDİRİLMEYECEKTİR.

MÜLAKATA SADECE İSTANBULDAKİ ÜNİVERSİTELERDE OKUYAN ARKADAŞLAR ÇAĞRILACAKTIR. İSTANBUL DIŞI ÜNİVERSİTELERİN DEĞERLENDİRMESİ GÖNDERİLEN EVRAKLAR ÜZERİNDEN YAPILACAKTIR.

MÜLAKAT DERNEĞİMİZ AKADEMİK KURULU TARAFINDAN YAPILACAK OLUP, MÜLAKAT SONUÇLARI DERNEK WEB SAYFASINDAN DUYRULACAKTIR.

BU İLAN METNİNDE BULUNMAYAN ÖZEL DURUMLAR İÇİN BİLGİ ALMAK VEYA SORU SORMAK İSTEYEN ARKADAŞLAR bilgi@genckastamonu.org ADRESİNDEN DERNEĞİMİZE ULAŞABİLECEKLERDİR.

TÜM KASTAMONULU ÖĞRENCİ ARKADAŞLARIMIZA ÖNEMLE DUYRULUR.

NOT: BURS MÜRCAAT FORMU www.genckastamonu.org ADRESİNDEN 01-30 EYLÜL TRAİHLERİNDE YAYINLANACAKTIR.


Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Bursları
İLETİŞİM BİLGİLERİ

Adres: Ondokuz Mayıs Üniversitesi Vakfı, İstiklal Cad. No:27 Kat:1-55030 Samsun

Tel: +90 362 435 42 99
Fax: +90 362 435 82 33

E-posta:
Vakıf: omuvakfi@omuvakfi.org.tr Omtel: omtel@omuvakfi.org.tr Omkan: omkan@omuvakfi.org.tr Omtark: omtark@omuvakfi.org.tr Omek: omek@omuvakfi.org.tr

Websites:
www.omuvakfi.org.tr


Şanlıurfa Burs veren kurumlar listesi
BARAN SAĞLIK VE EĞİTİM VAKFI (BARANSEV) RECEP TAYİP ERDOĞAN BUL. NO:132 ŞANLIURFA OSM ORTADOGU HAST. ŞANLIURFA
HALİLİYE (530) 920 34 01
()
2 BEDİÜZZAMAN EĞİTİM KÜLTÜR VE SANAT VAKFI KIZILAY İŞHANI ŞANLIURFA
MERKEZ (414) 216 18 83
(542) 453 06 79
3 BİRECİK HAYIRSEVERLER YARDIM VAKFI MEYDAN MAH.HÜKÜMET CD. NO: 46/A ŞANLIURFA
BİRECİK (414) 652 28 18
4 HALİLİYE KÜLTÜR VE İLİM VAKFI 6.SOK ŞANLIURFA
HALİLİYE (414) 315 77 65
(414) 312 16 81
5 HARRAN ÜNİVERSİTESİNİ GELİŞTİRME VAKFI 1275.SOKAK ŞANLIURFA
EYYÜBİYE (414) 215 07 35
()
6 HILLET EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI 325.SK.GELİŞİM AP.A BLOK BODRUM ŞANLIURFA
HALİLİYE (535) 677 37 08
()
7 HİLAL EĞİTİM VAKFI (Ş.URFA) VEYSEL KARANİ MAH. 480. SOK. YALÇIN 9 APT. NO:5 ŞANLIURFA ŞANLIURFA
MERKEZ (414) 316 17 42
()
8 HZ. İBRAHİM HALİLULLAH KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI GÖLLER MAH.MEVLİDİ HALİL CAMİİ SK. NO:37 ŞANLIURFA
MERKEZ (414) 215 16 90
(414) 215 40 81
9 KARDEŞLER EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI DİVANYOLU CAD. 1348 SOKAK ŞANLIURFA
MERKEZ (414) 215 79 48
()
10 KOSAN SOSYAL DAYANIŞMA VE EĞİTİM VAKFI UÇAR SOKAK ŞANLIURFA
SURUÇ (546) 570 06 10
(414) 611 96 95
11 MEDRESETÜZZEHRA BİLİM VE SANAT VAKFI (MEDRESETÜZZEHRA VAKFI) (MEBVAK) BALIKLI GÖL BAĞDADİ EV ŞANLIURFA
MERKEZ (551) 247 64 47
()
12 ÖZYURT EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (ÖZEV) 175.SOK B-BLOK ŞANLIURFA
MERKEZ (414) 316 13 29
()
13 ŞANLIURFA HİZMET EĞİTİM VE KÜLTÜR VAKFI (ŞUHEK) 226 ŞANLIURFA
HALİLİYE (050) 565 54 44
()
14 ŞANLIURFA İLAHİYAT FAKÜLTESİNİ GELİŞTİRME VAKFI HARRAN ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİYENİHAL YANI TEDAŞ YANI CUMHURİYET CAD. ŞANLIURFA
MERKEZ (414) 344 00 20
()
15 ŞANLIURFA MEVLANA KÜLLİYESİ VAKFI (ŞANLIURFA MEVLANA VAKFI) MEVLANA CAD. MEVLANA CAMİİ ŞANLIURFA
MERKEZ ()
()
16 ŞANLIURFASPOR SPOR EĞİTİM VE SOSYAL YARDIM VAKFI (ŞANLIURFASPOR) BALIKLIGÖL ŞURKAV ALIŞVERİŞ MRK ŞANLIURFA
MERKEZ (414) 216 56 33
()
17 ZEMZEM İLİM İRŞAD YARDIMLAŞMA SOSYAL VE KÜLTÜR VAKFI (ZEMZEM VAKFI) ABDULKADİR KARAHAN CD YAĞMUR APT ŞANLIURFA
HALİLİYE (536) 739 01 49
(532) 414 46 35


Burdur’da Burs Veren Kurumlar
Sıra Vakıf Adı Adresi İl
İlçe Telefon
Faks
1 BERBEROĞLU VAKFI CUMHURİYET MEY. BERBEROĞLU PASAJI BURDUR
MERKEZ (248) 233 11 55
()
2 BURDUR İLİM VE KÜLTÜR VAKFI ESKİ DEMİRCİLER ÇIKNMAZI BURDUR
MERKEZ (248) 233 47 40
()
3 EĞİTİMCİLER BİRLİĞİ VAKFI (EĞİT.BİR.VAKFI) SAĞLIK ACD. BURDUR
MERKEZ (535) 622 41 41
(535) 416 91 13
4 GÜLER KÖSEOĞLU VE OSMAN KÖSEOĞLU – BAŞPINAR KÖYÜ VAKFI (KÖSEOĞLU BAŞPINAR KÖYÜ VAKFI) GÜLER-OSMAN KÖSEOĞLU CAD. BURDUR
TEFENNİ (248) 497 40 41
()
5 SULTAN SÜLEYMAN KÜLTÜR VE EĞİTİM VAKFI GAZİ CAD. BURDUR
MERKEZ (248) 234 06 40
()


Sezai Ekinci1September 30, 2015, 3:51
BURS VEREN KURUM VE DERNEKLER
Galatasaray Eğitim ve Kültür Derneği Bursları
Galatasaray Eğitim ve Kültür Derneği maddi durumu yetersiz Galatasaray Üniversitesi öğrencilerine her yıl eğitim bursu vermektedir.

GSÜEK Derneği eğitim bursuna başvuracak adaylardan öncelikle aşağıdaki şartlar aranmaktadır.

1.Maddi imkandan mahrum olmak.

Ancak maddi imkandan mahrum olduğunu kabul ve beyan eden öğrenci GSÜEK Derneği bursuna aday olabilir. Bunun için her aday, ailesinin ve kendisinin malvarlığı ve gelir durumunu tam olarak beyan eder. Detaylar

2.Asgari Başarı Koşullarına uygun olmak.

Bursa başvuracak öğrencilerin, altı yıl eğitim programının derslerinden başarısız dersinin olmaması veya yıllık genel başarı ortalamasının 4 üzerinden en az 2,25 veya 100 üzerinden en az 60 olup bir üstyıla geçiş hakkını kazanmaları gerekmektedir.

Dernek bursunu almaya hak kazanan öğrencilerin bursunun bir sonraki eğitim yılında devam edebilmesi için alt eğitim yılından başarısız dersinin bulunmaması gerekmektedir.

GSÜEK Dernek bursları dağıtımında, maddi imkandan mahrum olan daha başarılı adaya öncelik tanınır.r

Burs başvurularınız için, duyurular panelini takip ederek başvuru zamanını öğrenebilir,örnek burs başvuru formu ve formla birlikte teslim edilecek evraklar listesine buradan ulaşabilirsiniz.Yıllık burs tutarlarını öğrenmek için bizimle irtibata geçiniz.

Burs Başvuru Formu İçin
http://gsudernek.org/bursform.html
Burs Yönetmeliği İçin
http://gsudernek.org/burs_yonetmeligi.html
Galatasaray Eğitim ve Kültür Derneği İletişim Bilgileri
Adres: Çırağan Cad. No:36 Ortaköy – İstanbul
Telefon: +90 212 227 07 24 / +90 212 327 88 63
Fax: +90 212 261 60 57
E-posta: gsudernek@gmail.com


İnsan Vakfı Bursları
İnsan Vakfı kurulduğundan günümüze kadar öğrencilerine burs vererek, onların eğitimine katkı sağlamıştır. Vakıf başarılı öğrencilere okulları bitene kadar burs imkanı tanımaktadır. Bu yüzden her yıl öğrenci burs başvurusu kabulü yapılmamaktadır.

Başvuru formunu görebilmek için önce siteye üye olunması gerekmektedir.

Başvuruların doğru bir şekilde değerlendirilebilmesi için, burs başvuru formunun eksiksiz doldurulmasına ve istenen belgelerin doğru bir şekilde formda belirtilen yere yüklenmesine dikkat edilmelidir.

Burs başvuruları 15 Eylül 2015 tarihine kadar açık tutulacaktır. 15 Eylül 2015 tarihinden sonra başvurular değerlendirilerek mülakat listeleri oluşturulacaktır.

Mülakata çağrılar mail yoluyla yapılacaktır.

Ekim ayında yapılacak mülakatlar neticesinde burs almaya hak kazanan İnsan Vakfı Bursiyerlerine bursları 1 Kasım tarihi itibariyle ödenmeye başlanacaktır.

Kayıt ve başvuru için tıklayınız: http://www.insanvakfi.org.tr/tr/basvurular.html


GÜLSAN HOLDİNG BURSLARI
Gülsan, uzun yıllardır Türkiye’deki Yüksek Öğrenim Kurumlarında eğitim gören yardıma muhtaç ve başarılı öğrencilere karşılıksız burs sağlamaktadır. Burs prosedürü “Gülsan Eğitim ve Kültür Vakfı” burs tüzüğüne göre yürütülmektedir. Bunlardan ayrı olarak çalışanların eğitimleri için de çeşitli burs olanakları sağlanabilmektedir.

Burs Başvuru Koşulları

– Türkiye Vatandaşı olmak
– Üniversite, yüksek okul öğrencisi olmak
– Maddi bakımdan yardıma ihtiyacı bulunmak
– Başarılı ve örnek öğrenci olmak
– Devlet Bursu dışında herhangi bir vakıf/dernek/kurum ya da kuruluştan burs almıyor olmak
– Kazanç getiren herhangi bir işte sürekli çalışmıyor olmak

Burs Başvurusu için Gerekli Belgeler

– Burs Başvuru Formu
– Nüfus Cüzdanı Örneği
– Transkript
– Dilekçe

Bu belgelerle birlikte 15 Eylül-30 Eylül tarihleri arasında başvurulması gereklidir. Başvuran adayın durumu Gülsan Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından değerlendirilir. Bu aşamada gerekli araştırma yapılır, gerekli görüldüğü taktirde ilgili makamların görüşü alınır.

Burs Almaya Hak Kazanan Öğrencilerin Hazırlaması Gereken Evraklar

– Adli Sicil Kaydı
– Öğrenim Bursu Sözleşmesi
– Taahhütname
– İşbankası Vadesiz Hesap Detayları
– İrtibat Numarası ve E-Posta Adresi
– 1 Vesikalık Fotoğraf
– İkametgah
– Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği

Yapılan değerlendirmeler sonrasında burs başvurusu olumlu ya da olumsuz sonuçlanan öğrencilerin Burs Sonuç Bildirimleri, dilekçelerinde tebliğ etmiş oldukları adreslerine Eylül ayı itibarı ile gönderilmektedir.

Burslar eğitim süresi içinde olmak kaydıyla Ekim-Haziran ayları arasında sağlanmaktadır.

Gülsan Eğitim ve Kültür Vakfı, başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs ve eğitim desteği vermek ve eğitimin etkinliğini artırmaya yönelik çalışır. Buna paralel kültürel korumaya ve kültürel gelişime yönelik derleme, araştırma, yayın ve yarışma gibi faaliyetleri desteklemek, ulusal ve uluslararası toplantılar düzenlemek ya da sponsor olmak, kültür ağırlıklı dergi, bülten ve kitaplar yayınlamak gibi faaliyetleri üstlenmiş bulunmaktadır. Vakıf, yürüttüğü bu çalışmalarla devletin kamu hizmeti yükünü hafifletmeyi de amaçlamaktadır.

Yaklaşık yarım yüzyıla ulaşan Gülsan Şirketler Grubu’nun kurduğu Vakıf, Mütevelli Heyet ve yönetim kurulu ile üzerinden faaliyetlerini heyecanla sürdürmektedir.

Gülsan Eğitim ve Kültür Vakfı, faaliyet alanına giren ve destek verdiği insanların hayatlarında özgün ve kalıcı değerler oluşturmayı hedeflemekte ve ülkemizin kültür envanterine katkı sağlama amacı taşımaktadır.

Kültürel koruma çalışmaları kapsamındaki önemli ürünlerinden birini, Elazığ/Harput’ta 175 yıllık bir konağın onarılması projesiyle sunmuştur. “Şefik Gül Kültür Evi” 2005 yılında “Müze Ev” olarak Harput Elazığ’da ziyarete açılmıştır.

Vakıf, kültürel gelişime yönelik araştırma yayınlarından ilkini de 2013 yılı Nisan ayında yayınlanan “Şafak Uykusundaki Kent Harput” kitabı ile vermiştir.

Gülsan Eğitim ve Kültür Vakfı
Hilal Mahallesi, Rabin Dranath Tagore Caddesi 74
06550 Çankaya, Ankara-TÜRKİYE
T: +90312 409 6300
F: +90312 409 6363
vedat.yilmazoglu@gulsanholding.com.tr


Rönesans Eğitim Vakfı Bursları
GENEL BİLGİ
Rönesans Eğitim Vakfı, 2009 yılındaki kuruluşundan bu yana yaklaşık 4.500’den fazla öğrenciye karşılıksız burs vermiştir.

BURSLARIN KESİLME KOŞULLARI
Aşağıdaki koşullardan birinin gerçekleşmesi durumunda burs alanların bursları kesilecektir:

– Başarısızlık nedeniyle sınıf veya dönemin tekrar edilmesi,

– Kayıt sildirme ya da mezuniyet gibi nedenlerden dolayı öğrencinin okulla ilişiğinin kesilmesi ya da Vakıf yönetiminin onayı alınmadan öğrenim kurumunun değiştirilmesi,

– Burs almaktan vazgeçildiğinin yazılı olarak bildirilmesi,

– Başka kaynaklardan da aylık nakit ödeme şeklinde burs alınması (Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü’nden alınan öğrenim kredileri ve engelli öğrencilere verilen burslar hariç),

– Disiplin cezası alınması,

– Burs alanın tutuklanması,

– Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunulması,

– Vakıf yönetimi tarafından istenilen bilgi ve belgelerin zamanında verilmemesi,

– Öğrenimin geçici bir süre için öğretim kurumunca dondurulması ya da dönem izni alınması,

– Burs alanın vefat etmesi,

– Sosyal Güvenlik Kurumu’na bağlı olarak çalışılması (staj hariç).

Yatay geçiş sonucunda aynı üniversitede bölüm değiştirmek isteyen bir öğrencinin bursu devam eder. Bununla birlikte, bu durumda, öğrencinin önceden aldığı burs süresi ile yeni bölümde alacağı burs süresinin toplamı, yeni bölümdeki normal öğrenim süresinden fazla olamaz.

Kendi öğretim kurumları tarafından, öğrenci değişim programı ile bir yurtdışı eğitim programına gönderilen öğrenciler, dönüşte, kayıtlı oldukları üniversiteden normal öğrenim süresi içinde diploma almaları ve gerekli bilgi ve belgeleri Vakfa vermeleri şartıyla, yurt dışında bulundukları süre içinde de burs almaya devam edebilirler.

BURS YÖNERGESİ
REV Eğitim bursları, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilmektedir. Sağlanan burslar için bir geri ödeme ya da hizmet yükümlülüğü bulunmamaktadır. Burslar, her akademik yıl için Ekim’de başlamak ve Haziran’da sona ermek üzere dokuz aylığına, öğrencilerin banka hesaplarına yatırılır.

• Vakfımızdan burs alan öğrencilerin başarı ve disiplin durumları her dönem başında öğretim kurumundan bilgi alınması yoluyla takip edilmektedir.

BURS BAŞVURUSU BU ADRESTEN ÇEVRİMİÇİ YAPILACAKTIR http://rev.com.tr/


BORUSAN VAKFI BURSLARI
Burs Başvuru Formu için tıklayınız…
http://www.bkv.org.tr/burslar/BKVBursBasvuruFormu.doc
Burs verilecek öğrencilerde aşağıdaki vasıflar aranır:

Burstan yararlanabilmek için yurt içindeki eğitim kurumlarında tam zamanlı öğrenci statüsünde kayıtlı olmak gerekir.
Bursların kontenjan, kapsam ve koşulları, öğrencilerde aranacak nitelikler Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Burslar Türkiye’de öğrenim gören T.C. uyruklu öğrencilere sağlanır.
Üniversiteye bursundan yararlanmak için, öğrencinin başarılı ve maddi desteğe ihtiyaç sahibi olması gerekir.
Başarılı bir öğrenci olmak; 100 üzerinden en az 70, 4.00 üzerinden en az 2.75 ortalamaya sahip olmak demektir.
Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmıyor olmak, başka bir kurumdan (Vakıf, Dernek, şahıs gibi) maaş, ücret veya burs almıyor olmak (Kredi ve Yurtlar Kurumundan alınan öğrenim kredisi hariç).
Burslar karşılıksız olup öğrenciye bir mecburi hizmet ya da geri ödeme yükümlülüğü getirmez.
Burs için başvuruda bulunan öğrencinin kazandığı okula giriş puanını ve son ders yılında aldığı ders notlarını, kayıt yaptırdığına dair ilgili okuldan alacağı belgeleri ibraz etmesi gerekir.
Borusan Kocabıyık Vakfı tarafından İstanbul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Ortadoğu Teknik Üniversitesi; Mühendislik, İşletme ve İktisat Fakültesi ve Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesinde okuyan öğrencilere burs verilecektir. Bu okullara kayıt yaptırmış ve yukarıdaki nitelikleri taşıyan öğrencilerin kendi okullarının burs ofislerine başvurmaları gerekmektedir.

Bu okullar tarafından seçilen öğrenciler Vakfımız tarafından mülakata alındıktan sonra burs kazanıp kazanmadıkları kendilerine bildirilecektir.

Bir sonraki yıl bursun devam edebilmesi için gerekenler:

Başarıyla bir üst sınıfa geçmek,
En geç 15 Eylül’e kadar karne veya transkriptlerinin bir kopyasını Vakıf’a göndermek,
Aşağıda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlasının geçerli olduğu durumlarda, söz konusu bursiyerlerin bursu kesilir.

Sınıf veya dönem tekrarı yapan
Kayıt sildirme, mezuniyet gibi nedenlerle üniversiteden ilişkisi kesilen veya Vakıf yönetiminin onayını almadan öğretim kurumunu değiştiren
Burs almaktan vazgeçtiğini bildiren
Vakıftan burs aldığı süre içerisinde Borusan Kocabıyık Vakfı dışında başka kaynaklardan aylık nakit ödeme şeklinde burs alan
Disiplin cezası alan
Tutuklanan
Her ne sebeple olursa olsun yanlış beyanda bulunan
Vakıf yönetimi tarafından istenen bilgi ve belgeleri zamanında iletmeyen
Borusan Kocabıyık Vakfı’nın burs kontenjanı ayırdığı üniversiteler dışında bir üniversiteye yatay geçiş yapan
Sosyal Güvenlik Kurumuna bağlı olarak çalışan (staj dışında)
Bursiyere verilen disiplin cezasının bütün sonuçları ile affedilmesi
Bursiyerin tutukluluk halinin kaldırılarak okula devam hakkı verilmesi
Burslar ilke olarak 1 yıl ve burs süresi, lise ve dengi okullarda okuyan öğrenciler için 10 ay, üniversite öğrencileri için 9 aydır. Müteakip yıllarda bu yönetmeliğin III. maddesindeki koşullara uygunluğu devam edenlere ve I. maddedeki vasıflara sahip olan öğrencilere burs verilir.

Rumelihisarı Mah. Baltalimanı Hisar Cad. No.5 Sarıyer İstanbul

Telefon: 0 (212) 393 52 13
Faks: 0 (212) 393 51 13

E-Posta: iletisim@bkv.org.tr


Uran Holding Bursları
BURS BAŞVURULARINDA İSTENEN BELGELER

Öğrenci Belgesi
Transkript / ÖSYM Sonuç Belgesi
Kimlik Fotokopisi
Burs Talep Dilekçesi (El yazısı ile, telefon ,adres ve e-mail adresi belirtilecek)
İkametgah Belgesi
Vukuatlı Nüfus Kayıt Belgesi
3 Sayfalık fotoğraflı başvuru formları.(tıklayınız) http://www.uranholding.com/KimlikDurumu.aspx
Zorunlu Staj Belgesi (Tıklayınız)
http://www.uranholding.com/stajbelgesi.pdf
Bu belgelerin tarafımıza posta ile gönderilmesi gerekmektedir.

BURS VERİLEN BÖLÜMLER

İnşaat Mühendisliği
Harita Mühendisliği
Elektrik/Elektronik Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mimarlık
Turizm

NOT: Vakfımızdan burs alan öğrencilerin, aldıkları burs karşılığında, 1 ay süre ile şirketimizde staj yapma zorunlulukları bulunmaktadır.

BAŞVURU ADRESİ:

URAN HOLDİNG A.Ş.
URAN VAKFI
Kayışdağı Cd. Karaman Çiftlik Yolu No:47
E Blok İçerenköy İstanbul/ TÜRKİYE
Tel : +90 216 577 73 73 (PBX)


Selçuklu Holding Bursları
Mustafa Öncel Eğitim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı; çalışkan, yetenekli, başarılı ancak maddi desteğe ihtiyacı olan üniversite öğrencilerine karşılıksız burs vermektedir. Burs başvurusunda bulunacak öğrencilerin ahlaki, milli ve kültürel değerleri önemsemesi arzu edilir. Burs başvurusunda bulunmuş her bir öğrenciden de iş hayatına atıldığında bu türlü olanakları sağlaması ümit edilir.

Başvuru Hakkında Genel Bilgi :
Burslara başvuru tarihi 7 Eylül-12 Ekim tarihleri arasıdır.
Mustafa Öncel Eğitim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı Burs Formu web sitemizden doldurulup, printer çıktısı alınarak, ek istenilen belgelerle birlikte aps veya kargo yoluyla aşağıda yer alan adrese ulaştırılacaktır. (Formu belirlenen tarihlerde ulaştırmayan öğrenci başvurusu kabul edilmeyecektir. )Başvuru adresi:
Mustafa Öncel Kültür, Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı
Akpınar Mah. Kanuni Cad. No: 6, 34885, Sancaktepe / İSTANBUL
Tel: 0216 419 67 62
Belirtilen burs kriterlerine uymayan öğrencilerin form doldurmasının geçerliliği yoktur.
Eklenecek belgelerin eksik olması, soruların boş bırakılması, net ve açık bir dille yanıt verilmemesi, imzalanmaması elenme nedenidir.
Bursiyerler ile yazışmalar ve duyurular genellikle e-posta adresinden yapılacağı için e-posta adresi zorunludur. Başvuruda bulunan, başvuru sonrasında e-posta adresini sık sık takip etmeli, bildirilerden haberdar olmalıdır.
Her yıl burs başvuru döneminde evraklarını göndererek kaydını yenilemek bursiyerlerin sorumluluğundadır. Bursa dair her türlü bilgi öğrenciye e-posta yoluyla ulaştırılır. Bu nedenle verilen bilginin doğruluğu ve güncelliği büyük önem taşımaktadır.
Burs Talebinde Bulunacak Öğrencilerde Aranan Genel Şartlar:
Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Mal varlığı ve gelir durumuna göre maddi desteğe ihtiyacı olmak,
Başarılı olmak ( Ara sınıflar için: Başarısız dersi olmamak veya genel başarı ortalaması 4.00 üzerinden en az 3.00 (100 üzerinden not verilen üniversitelerde en az 80) olup bir üst sınıfa geçiş hakkı kazanmış olmak,
Üniversitelerin 4 yıllık Lisans Programı ve Yüksek Lisans öğrencisi olmak,
Herhangi bir kurum ya da kuruluştan burs almıyor olmak (KYK bursu hariç),
Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Bilkent Üniversitesi öğrencisi olmak,
Üniversitelerin Tıp, Hukuk, Eczacılık, Mimarlık, İşletme, Diş Hekimliği, Mühendislik ( İnşaat Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Elektrik- Elektronik Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Mekatronik Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, Metalurji- Malzeme Mühendisliği, Biyomühendislik ve ilgili alt dalları) bölümlerinde okuyor olmak.
İstenilen Belgeler
Burs Almak İsteyen Öğrencilerden İstenilen Belgeler:
Öğrenci belgesi
Not durumunu gösterir belge (Transkript)
Nüfus cüzdan fotokopisi
Nüfus Müdürlüğü’nden alınacak aile nüfus kaydı
Çalışan anne ve babanın maaş bordrosu
2 adet vesikalık fotoğraf
Sabıka kaydı
LYS Sonuç belgesi
Ekli Mustafa Öncel Eğitim Kültür Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı Formu doldurulacaktır.
Tüm form alanları BÜYÜK HARFLERLE doldurulmalıdır. Sadece e-posta alanı küçük harflerle doldurulmalıdır.
Başvuruların değerlendirilmesi, başvuru tarihinin sona ermesiyle birlikte başlar ve değerlendirme sonucuna göre ön elemeyi geçen öğrenciler mülakata alınır.

Başvuru Adresi:
Mustafa Öncel Eğitim, Kültür, Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı
Akpınar Mah. Kanuni Cad. No: 6, 34885, Sancaktepe / İSTANBUL
Tel: 0216 419 67 62

Bursun Ödenmesi
Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, gerekli belgeleri tamamlandıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır ve Kasım-Haziran aylarında olmak üzere 8 ay süreyle devam eder. Diğer aylarda ise ödeme yapılmamaktadır. Mustafa Öncel Eğitim, Kültür, Araştırma ve Yardımlaşma Vakfı bursu karşılıksız olup, geri ödeme veya hizmet yükümlülüğü içermemektedir.
BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYIN
http://www.selcukluholding.com.tr/Uploads/files/2016-Mustafa-Oncel-Egitim-Kultur-Arastirma-ve-Yardimlasma-Burs-Formu.xls
Sezai Ekinci1September 30, 2015, 3:46
BURS VEREN KURUM VE DERNEKLER
Şahinler Holding Bursları
Şahinler Vakfı; eğitim, sağlık, sosyal ve kültürel alanlarda faaliyet göstermek amacıyla 1987 yılında kurulmuştur.
Şahinler Vakfı her yıl maddi imkanları nedeniyle öğrenimlerine devam etmekte zorluk çeken başarılı 500 öğrenciye karşılıksız burs vermektedir.
Burs başvuruları 01 Ekim 2015 ile 30 Ekim 2015 tarihleri arasında kabul edilecektir. Bursu kazananlar listesi 16 Kasım 2015 tarihinde açıklanacaktır.

Eğitim Bursuna Başvuru Şartları:
İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinin Tıp fakültelerini yeni kazanan öğrenciler,
İstanbul’daki Devlet Üniversitelerinin en az 4 yıllık II. Öğretimlerini yeni kazanan öğrenciler başvurabilir.
Burs Başvuruları İçin Gerekli Belgeler
Vakfın vereceği form,
Öğrenci belgesi,
Nüfus cüzdan fotokopisi,
Gelir durumu belgesi,
Herhangi bir kurumda çalışıyorsa babasının ve annesinin maaş belgesi, kendi işi ise bunu ispatlayan gelir belgesi, çalışmıyor ise işsizlik belgesi,
Öğrenci adına Vakıflar Bankası hesap numarası.
Adres: Cumhuriyet Mahallesi, Eski Hadımköy Yolu Caddesi, No:22 D Blok
Büyükçekmece / İstanbul
Tel: 0212 484 23 13
Faks: 0212 886 32 76
E-Mail: vakif@sahinlerholding.com.tr


Yaşar Vakfı LİSE Bursları
ANADOLU MESLEK, TEKNİK VE ENDÜSTRİ MESLEK LİSESİ BURSLARIBAŞVURU

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı’nın anadolu meslek, teknik ve endüstri meslek liselerinde okuyan yetenekli, çalışkan, başarılı ancak maddi olanakları kısıtlı öğrencilere, Vakfın Öğrenci Burs Yönetmeliği çerçevesinde tamamen karşılıksız burs verilmektedir.

-2015-2016 Öğretim Yılı Burs Başvuru Tarihi: 03 Eylül – 16 Ekim 2015
-YEKV Burs Başvuru Formu www.yasar.com.tr/vakif web adresimizden doldurulup, yazıcıdan çıktısı alınıp imzalanarak ek istenilen belgelerle birlikte Vakfa teslim edilecektir.BURSA ADAY OLABİLMEK İÇİN ARANILAN ŞARTLAR

– T.C. Vatandaşı olmak,
– Başarılı öğrenci olmak,
– Burs almayı gerektirecek maddi desteğe ihtiyaç duyuyor olmak,
– Öğrencinin herhangi bir disiplin cezası almamış olması,
– Hiçbir resmi, özel kurum ve kuruluştan burs veya herhangi bir şekilde maddi yardım almıyor olmak.
– Başarı Koşulları:
+ Mesleki ortaöğrenime yeni kayıt yaptıranlar için: Okula giriş puanı (sınavla girenler) veya diploma notu giriş sırasına göre önde olmak (tercihen bölüme girenler arasında, giriş puanına göre ilk yarıda olmak)
+ Ara sınıflar için: Bir önceki sınıftan başarısız dersi olmamak, genel not ortalaması daha yüksek olmak ve bir üst sınıfa geçiş hakkını kazanmak.BURS BAŞVURUSUNDA İSTENİLEN BELGELER

YEKV‘in web sayfasından temin edilecek “YEKV Burs Başvuru Formu”na;

– Yeni kayıt yaptıranlar; okula giriş puanını veya diploma notunu gösteren belgeyi,
– Ara sınıflarda öğrenim görenler; bir önceki sınıfın karne örneğini,Tüm Öğrenciler:

– Öğretim kurumundan alınmış onaylı Öğrenci Belgesi,
– Disiplin durumunu gösterir resmi belge (Fakülte öğenci işlerinden ve burs ofisinden)
– Okuyan kardeşler için okul müdürlüğünden alınan öğrenci belgesi,
– Nüfus Müdürlüğünden alınmış Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği,
– İkametgah belgesi,
– Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
– Ailenin oturduğu ev kira ise kira sözleşmesi fotokopisi,
– 1 mutaber kişiden referans mektubu
– Ailenin mali durumunu gösteren belgeler:
+Çalışanlar için maaş bordrosu,
+Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi,
+Emekliler için aylık maaşı gösterir banka belgesi,
+Geliri olmayanlar için Sosyal Güvenlik Kurumundan anne ve baba adına kayıt olmadığına dair belge
ekleyerek Vakfa (Şehit Fethibey Cd. No: 120 İzmir) gönderirler.BURSUN ÖDENMESİ

Burs kazandığı kendisine duyurulan adaylara, burs sözleşmesini imzaladıktan sonra öğretim yılı başından geçerli olarak, en geç bir ay içinde burs ödenmeye başlanır. Bir öğretim döneminde Ekim-Haziran arası (9 ay) burs ödenmektedir. Diğer aylarda ödeme yapılmamaktadır.BURSLARIN KESİLMESİ

Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından sağlanan burslar aşağıdaki hallerde kesilir.
– Öğrencinin, devam etmekte olduğu öğretim kurumundan mezun olması.
– Öğrencinin devam etmekte olan eğitimine ara vermesi veya yarıda bırakması.
– Öğrencinin devam ettiği öğrenim kurumunda disiplin cezası alması.
– Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırılma cezası alması veya gerek okulda gerekse okul dışında öğrencilik vasıflarına yakışmayan bir halinin tespit olunması ve hürriyeti bağlayıcı bir ceza veya ağır para cezasına mahkûm olması.
– Öğrencinin, alttan ders bırakmak suretiyle kayıtlı olduğu bölümün normal öğrenim sürelerini aşması ve dönem uzatması.
– Öğrencinin burs başvuru formunda gerçeğe aykırı bir beyanda bulunduğunun tespit edilmesi.
– Başarı gösteremeyen veya bu başarısızlığı için sağlık, ailevi veya Burs Komisyonu’nca kabule şayan bir mazeretinin bulunmaması.
– Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci durumu vakfa bildirir ve burs ödemesi kesilir.EK AÇIKLAMALAR

– Formun yazıcıdan çıktısı alınıp eksikleri tamamlanarak (imza, fotoğraf vb.) ek istenilen belgelerle birlikte Vakıf Merkezine gönderilecektir.
– Formu ve istenilen belgeleri Vakfa göndermeyen öğrenci başvuru yapmış sayılmayacaktır.
– Eklenecek belgelerin eksik olması, soruların boş bırakılması, net ve açık bir dille yanıt verilmemesi, imzalanmaması elenme nedenidir.
– Halen bir başka kurumdan burs alanlar YEKV bursuna başvuramaz. Başvuru yapan öğrenci sadece öğrenim ve katkı kredisi alabilir.
– Herhangi bir kurumdan burs almayanlar, başvuru döneminde birden fazla kuruma başvuruda bulunabilirler. YEKV bursunun çıktığı kesinleştikten ve onay verdikten sonra bir başka burs/burslar çıkması durumunda derhal diğer burs/burslar iptal ettirilmelidir.
– Burs Başvurusu hakkındaki sorularınız için bize 0232 – 495 00 00 nolu telefondan ulaşabilir veya vakif@yasar.com.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz. (Burslarla ilgili sorularınız için hafta içi 09.00 – 17.30 saatleri arasında aramanızı rica ederiz.)
– Tüm form alanları BÜYÜK HARFLERLE doldurulmalıdır.(Sadece e-mail alanı küçük harflerle doldurulmalıdır.)

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ
http://www.yasar.com.tr/vakif/YEKVAMLBursFormu.doc
Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı

Şehit Fethi Bey Caddesi No:120 35210 İZMİR

Tel: 0 (232) 482 22 00 (10 Hat)

Fax: 0 (232) 484 17 89 – 483 46 59

E-mail: vakif@yasar.com.tr


500 ₺ – IC Holding Bursları
2015 – 2016 ÖĞRETİM YILI IC VAKFI ÖĞRENCİ BURSLARIİbrahim Çeçen Vakfı Burs programının amacı, başarılı ve ihtiyacı olan öğrencilere, karşılıksız burs vererek, onların eğitim ve öğrenimlerini başarı ile tamamlamalarına ve ülkeye yararlı bireyler olarak yetişmelerine yardımcı olmaktır. 2004 yılında kurulan Vakıf, bugüne kadar tüm Türkiye çapında 10,000’i aşkın gence burs vermiş olup, geçen yıl da 720 üniversite öğrencisine burs sağlamıştır2015 – 2016 Öğretim Yılında IC Vakfı Bursları 2 kategoridir:IC VAKFI YÜKSEK ÖĞRENİM BURSU
A – IC İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI bu sene yeni burs başvurularını tüm Türkiye’nin devlet üniversitelerinin Tıp, Hukuk, Mimarlık – Mühendislik Bölümleri öğrencilerinden kabul edecektir.Başvurular için IC Vakfı’na posta ya da e-posta yolu ile dilekçe gönderilmesi gerekmektedir. (DİLEKÇEDE KISA ÖZGEÇMİŞ, OKUL BİLGİLERİ, AİLE BİLGİLERİ, OKUYAN KARDEŞ SAYISI, AİLE GELİRİ BİLGİLERİ, AİLENİN ÜZERİNE KAYITLI EV, ARSA GAYRI MENKUL BİLGİLERİ VE TÜM İLETİŞİM BİLGİLERİ YER ALMALIDIR.)B – IC İBRAHİM ÇEÇEN VAKFI bu sene yeni burs başvurularını ayrıca AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ TÜM BÖLÜMLERİ ÖĞRENCİLERİNDEN de kabul edecektir. Başvurular Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğü’nde Kültür Spor Daire Başkanlığı’na yapılacaktır.Burs Miktarları aylık 320 TL olup, senede 9 ay karşılıksız olarak ödenecektir.IC VAKFI ÖZEL BAŞARI BURSU
Üniversite Sınavına Girdiği sene aldığı puanla ilk 5000’e giren, Tıp, Hukuk, Mimarlık-Mühendislik bölümlerinde okuyan öğrenciler arasından kontenjan dahilinde belirlenecek öğrencilere IC Vakfı Özel Başarı Bursu verilecektir. Üniversiteye girdiği yıl yine ilk 5000’e girmiş ve okuduğu dönemlerde not ortalaması 3,5 altına düşmemiş öğrenciler içinden de değerlendirilip, kontenjan dahilinde IC Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenecektir.Başvuru için dilekçe ve ilk 5000’e girdiğini gösterir ÖYSM Belgesi ile IC Vakfı’na ŞAHSEN MÜRACAAT gerekmektedir.Özel Başarı Bursu Miktarı aylık 500 TL olup, senede 9 ay ödenecektir .Özel Başarı Bursu’na hak kazanan öğrenciler, mezun olup profesyonel hayata atıldıklarında, burs aldıkları süre kadar, en az bir öğrenciye IC Vakfı aracılığı ile burs vermeyi veya bir başkasının IC Vakfı aracılığı ile burs vermesini sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul ettiklerini beyan etmiş sayılırlar..BAŞVURU KOŞULLARI :

Yüksek Öğretim Karşılıksız Bursu almak için başvuran öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir:

Tüm Türkiye’nin devlet üniversitelerinin, Tıp, Hukuk, Mimarlık – Mühendislik Fakültelerinde öğrenim görüp, imkanları kısıtlı olmak,
Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi’nde yüksek öğrenim görüyor olmak,
Adli veya disiplin suçu işlememiş olmak,
Başarılı öğrenci olmak,
Kazanç getiren sürekli bir işte çalışmamak,
Kredi Yurtlar Kurumu dışında başka hiçbir yerden burs almıyor olmak,
Bir üniversiteyi bitirip de ikinci bir üniversite okuyor olmamak,
Açıköğretim ve uzaktan eğitim öğrencisi olmamak,
Aynı aileden burs alan 2. Öğrenci olmamak,
Ayrıca, burs başvuru kabulü halinde, imzalanacak protokole göre, tüm bursiyerler, mezun olduktan sonra da, IC Vakfı’nın görevlendirdiği projelere manevi desteğe, yapılan etkinliklere, muafiyetini belge ile ibraz ettiği durumlar dışında, katılmakla yükümlüdür. Aksi halde bursunun devamı IC Vakfı tarafından tekrar değerlendirilecektir.


Özel Başarı Bursu almak için başvuran öğrencilerin aşağıda belirtilen koşulları taşıması gerekmektedir:

Tüm Türkiye’nin devlet üniversitelerinin, Tıp, Hukuk, Mimarlık – Mühendislik Fakültelerinde öğrenim görüp, üniversiteye girdiği senede Türkiye’de ilk 5000’e girmiş olmak,
Üniversiteye girdiği yıl ilk 5000’e girmiş olup, üniversitede okuduğu süre boyunca not ortalamasın en az 3,5 olması,
c- Adli veya disiplin suçu işlememiş olmak,

d- Kazanç getiren sürekli bir işte çalışmamak,

e- Bir üniversiteyi bitirip de ikinci bir üniversite okuyor olmamak,

f- Aynı aileden burs alan 2. Öğrenci olmamak,

g- Burs Başvuru kabulü halinde, imzalanacak protokole göre, tüm bursiyerler, mezun olduktan sonra da, IC Vakfı’nın görevlendirdiği projelere manevi desteğe, yapılan etkinliklere, muafiyetini belge ile ibraz ettiği durumlar dışında, katılmakla yükümlüdür. Aksi halde bursunun devamı IC Vakfı tarafından tekrar değerlendirilecektir.

ı – Mezun olup profesyonel hayata atıldıklarında, burs aldıkları süre kadar, en az bir öğrenciye IC Vakfı aracılığı ile burs vermeyi veya bir başkasının IC Vakfı aracılığı ile burs vermesini sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul ettiklerini beyan etmelilerdir.

Bursların Süresi – Miktarı
Burslar, eğitim süresi içinde 9 ay boyunca, Ekim-Temmuz ayları arasında olmak üzere belirlenen sürelerle verilir. Her sene Vakıf Yönetim Kurulu burs miktarlarını tekrar belirler. 2015 – 2016 Öğretim Yılı için aylık burs miktarları:

Lisans Bursiyerleri : 320 TL

Özel Başarı Bursu : 500 TLBaşvurular İçin Gerekli Belgeler
1- Lisans Bursiyerler Adayları özgeçmişini, eğitim durumunu, aile ve aile gelir durumunu ve iletişim bilgilerini tüm detayları ile belirten bir dilekçeyi 23 Eylül 2015 tarihine kadar IC Vakfı’na ulaştırmak durumundadır.

Bursun kabulü halinde istenecek evraklar, IC Vakfı tarafından kendilerine bildirilecektir.

Dilekçe Beyanı ile evraklarda tutarsızlık olursa, burs iptal edilecektir.

2 – Özel Başarı Bursiyeri Adayları özgeçmişini, eğitim durumunu ve iletişim bilgilerini içeren dilekçe ve ilk 5000’e girdiğine dair ÖYSM Belgesini, 23 Eylül 2015 tarihine kadar IC Vakfı’na şahsen müracaat ederek ulaştırmak durumundadır.

Bursun kabulü halinde istenecek evraklar, IC Vakfı tarafından kendilerine bildirilecektir.

Dilekçe Beyanı ile evraklarda tutarsızlık olursa, burs iptal edilecektir.Bursun Kesilmesi
Aşağıda belirtilen durumlarda, bursiyere yapılan ödeme durdurulur ve burs kesilir.

a-Belirtilen başvuru koşullarının aksine bir durum saptanması halinde,
b-Bursiyerlerin başvuru formunda belirttiği bilgilerin doğru olmaması halinde,
c-Adli veya disiplin cezası alması halinde,
d-Senelik not ortalaması 2.00’nin altında olduğu takdirde, ( Bir defaya mahsus olmak üzere 2’nin altında not ortalaması olanların bursları kesilmeyecektir, aynı durum tekrarlanır ise bursları kesilecektir.)

e- Özel Başarı Bursu için not ortalaması 3,5’in altında olursa burs kesilir.
f-Memur ya da sigortalı olarak bir işte çalışmaları halinde,
g- Mezun olması gerekirken, mezuniyetini önemli bir mazeret olmaksızın uzatmaları durumunda,

h- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi öğrencilerinin başka bir üniversiteye yatay geçiş yapması durumunda, ( Farabi sistemi ile 1 senelik geçiş yapanlar hariçtir.) Diğer üniversitelerde okuyan bursiyerlerin, başka üniversitelere yatay geçiş yapmaları halinde bursları kesilmez.

ı- Bir sene okuluna devamsızlık halinde,

Bursiyerlerden Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yazılı olmak üzere savunmaları istenebilir. Vakıf Yönetimi konu ile ilgili olarak, alınan savunma doğrultusunda bursun kesilip kesilmeyeceğine kesin olarak karar verir.

Bursiyerler İle İlişkiler

Burs alan öğrenciler ile yakın ilişkiler kurulup, mezuniyet sonrası görev yerleri konusunda IC Vakfı, bilgilendirilmeyi talep etmektedir.
Burs alan mezunlar daha sonra Vakfa yapabilecekleri maddi/manevi destek ile yükümlüdür.
Bursiyer öğrenciler ve mezun bursiyerler, IC Vakfı’nın etkinliklerine, belgeledikleri bir mazeret hali haricinde, katılmaya yükümlüdür.
Özel Başarı Bursiyerleri, mezun olup profesyonel hayata atıldıklarında, burs aldıkları süre kadar, en az bir öğrenciye IC Vakfı aracılığı ile burs vermeyi veya bir başkasının IC Vakfı aracılığı ile burs vermesini sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul ettiklerini beyan ederler.


2015- 2016 Eğitim Dönemi Bursiyer Kayıtları için son başvuru tarihi 23.09.2015’dir.Müracaat Adresi:

IC İbrahim Çeçen Vakfı

Kızılırmak Sokak No:31

Kızılay – ANKARA

Tel: 0 312 417 82 64

Fax : 0 312 417 88 96

www.icvakfi.org.tr


inciVak Bursları Lise – Üniversite İzmir, Manisa ve Aydın
İNCİVAK Bursları
İNCİVAK, başarılı ve başarısı sürekli, ancak maddi olanaktan yoksun öğrencilere Başarı Bursu ve Özel Burs Havuzu Bursu olmak üzere iki tip burs vermektedir. Her grup burs için kriterler Vakfımızın “Burslar ve Ödüller Yönergesi”nde belirtilmiştir.


Başarı Bursu, başta İzmir, Manisa ve Aydın olmak üzere belirli üniversitelerde okuyan ve üstün başarı gösteren öğrencilere eğitimleri boyunca her yıl eğitim-öğretim döneminde (9 ay), Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından tarafından uygulanan miktar kadar verilen burstur.Özel Burs Havuzu Bursu, isteğe bağlı olarak katılan kişilerin katılımlarından oluşan Burs Havuzu’ndan bir eğitim-öğretim yılı için verilen burstur. Burs miktarı; yüksek öğrenim ğrencileri için Bakanlar Kurulunca belirlenen miktar kadar, meslek lisesi ve lise öğrencileri için bunun 2/3’ü kadar, ilköğretim öğrencileri için 1/3’ü kadardır .

İletişim Bilgileri
Adres : Akçay Cad. No: 64/2 Gaziemir 35410 İZMİR
Tel : +90 232 265 45 00 (pbx)
Fax : +90 232 265 47 57
E-Mail : info@incivak.com
Web : www.incivak.com


İsviçre Hükümeti Bursları
016-2017 Öğretim Yılı İsviçre Hükümet bursu başvuruları başlamıştır. Başvurular 17 Eylül – 15 Kasım 2015 tarihleri arasında yapılacaktır.

Ülke Adı Verilen Bursun Türü İlk Başvuru Son Başvuru Mülâkat Tarihi
İSVİÇRE 1 Araştırma (12 ay)
1 Doktora ( 12-36 ay)
1 Doktora Sonrası Araştırma (12 ay) 17 Eylül 2015 15 Kasım 2015 19 Kasım 2015
Özel Şartlar:

1) Adayların İngilizce, Almanca, Fransızca veya İtalyanca dillerinden birini iyi derecede bilmesi gerekmektedir.

2) Adayların daha önce İsviçre’de bir yıldan fazla bulunmamış ve burs almamış olmaları gerekmektedir.

3) Araştırma ve Doktora bursu için başvuran adayların 35 yaşından büyük olmamaları gerekmektedir.

4) Başvuru formları bilgisayar ortamında doldurulacak, elle doldurulan formlar kabul edilmeyecektir.

5) Başvuruda teslim edilecek diploma, transkript, sertifika vb. belgelerin üniversite tarafından tasdik edilmesi ve Almanca, Fransızca, İngilizce ya da İtalyanca dillerinden birine tercüme edilmiş olması gerekmektedir.

6) Araştırma ve doktora bursu için aylık 1.920 İsviçre Frangı, doktora sonrası araştırma bursu için 3500 İsviçre Frangı ödenecektir. Bir defaya mahsus 300 İsviçre Frangı konut yardımı yapılacaktır. Kayıt ücreti muafiyeti (EPFL hariç), bir yıllık toplu taşıma ücretinin yarısı ve FCS tarafından sağlık sigortası imkânı sağlanacaktır.

7) Doktora sonrası araştırma bursuna başvurabilmek için adayların doktoralarını almalarının üzerinden beş (5) yıldan fazla geçmemiş olması gerekmektedir.

8) Başvuruda bulunacak adayların İsviçre’deki bir üniversiteden (aşağıdaki linkten ulaşılabilir) veya araştırma kurumundan kabul belgesi temin etmeleri ve adayın araştırma yapacağı alanda uzman iki profesörün tavsiye mektubunu almaları gerekmektedir.

9) Tüm adayların araştırma yapabilmek için araştırma konuları ve bu araştırmayı yaparken izleyecekleri zaman çizelgesini sunmaları gerekmektedir. Söz konusu araştırma önerisi ortalama en fazla 5 sayfa olmalıdır.

10) Detaylı bilgilere http://www.sbfi.admin.ch/themen/01366/01380/02593/index.html?lang=en internet adresinden ulaşabilirsiniz.

11) Teslim edilecek belgelerin bazıları hazır FCS şablonlarına göre hazırlanacaktır. Aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz

Mülakat Günü Teslim Edilecek Belgeler:

a) Türkçe başvuru formunun bilgisayar çıktısı,
b) İsviçre Hükümeti (FCS) başvuru formu, sağlık raporu, tavsiye mektubu şablonlarınaulaşmak için tıklayınız.
c) Özgeçmiş (CV) ve adayın akademik yayınlarının listesi,.
d) Motivasyon mektubu(2 sayfayı geçmeyecek şekilde),
e) Araştırma önerisi formu için tıklayınız
f) İsviçre üniversitelerinden veya profesörlerinden alınan kabul mektubu veya e-mail,
g) Çalışmayı kabul eden profesörün kısa özgeçmişi,
h) 2 profesörün tavsiye mektubu (sadece resmi FCS formu kullanın)
i) Diplomanın onaylı örneği ve onaylı not döküm belgesi (transkript)
j) Sağlık raporu (sadece resmi FCS formu kullanın)
k) 2 adet pasaport fotokopisi,
l)Dil belgesi (yabancı dil seviye tespit sınavlarından en az C düzeyi almak veya % 100 İngilizce eğitim veren bir üniversiteden mezun olmak gerekmektedir.)

* Teslim edilecek belgelerin, İngilizce, Almanca, Fransızca veya İtalyanca dillerinin birinde hazırlanması ve yukarıdaki sıraya göre dosyaya (belgeler zımbayla delinmiş olmamalı) yerleştirilmesi gerekmektedir. Ayrıca, bütün belgeler 3’er nüsha halinde 3 adet ayrı dosya içinde mülâkat saatinde komisyona teslim edilecektir.

*Adaylar, Bakanlığımızdan başka bir çağrı beklemeden, 19 Kasım 2015 tarihinde, saat 10.00’da aşağıdaki adreste hazır bulunacaklardır.

ADRES:

MEB/AB ve Dış İlişkiler G.M. Beşevler Kampüsü C Blok Beşevler / ANKARA

Tel: 0312 413 18 50

Fax: 0312 418 82 89

e-mail: nurtenkoc@meb.gov.tr

BURSA BAŞVURMAK İSTİYORUM:

http://basvurular.meb.gov.tr/bsv2_4/disiliskiler_yabbursbsv/default.aspx


TÜBİTAK LİSANSÜSTÜ BURSLARI
T.C. vatandaşı olup bir devlet veya vakıf üniversitesinde Doğa Bilimleri, Mühendislik ve Teknoloji, Tıbbi Bilimler, Tarımsal Bilimler, Sosyal Bilimler ve Beşeri Bilimler alanlarından birinde tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi görmekte olan öğrenciler ile tezli yüksek lisans/doktora öğrenimi yapmak isteyen son sınıf lisans öğrencilerine; lisans öğrenimlerini bitirdikleri yılı takip eden öğretim yılı başından itibaren bir tezli yüksek lisans/doktora programına kayıt yaptırmaları koşuluyla, programın yürütme kural ve ilkeleri çerçevesinde mezun olmak şartıyla burs verilir.

Yüksek Lisans Burs Programları 2015 yılı ilanı için tıklayınız.

Doktora Burs Programları 2015 yılı ilanı için tıklayınız.

Yurt İçi Lisansüstü Burs Programı kapsamında yürütülen programlara başvurular bu ilanda belirtilen tarihlerde http://ebideb.tubitak.gov.tr adresinden online olarak yapılır.

YÜKSEK LİSANS BURS PROGRAMLARI İÇİN;

2228-A Son Sınıf Lisans Öğrencileri için Lisansüstü (Yüksek Lisans/Doktora) Burs Programı
Güz dönemi: 19-30 Ekim 2015
2210-A Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
Güz dönemi: 19-30 Ekim 2015
2210-B Sosyal ve Beşeri Bilimlere Geçiş Yüksek Lisans Burs Programı
Güz dönemi: 19-30 Ekim 2015
2210-E Doğrudan Yüksek Lisans Burs Programı
Güz yarıyılında lisansüstü öğrenimine başlayanlar için: 28 Eylül-9 Ekim 2015
2210-C Öncelikli Alanlara Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
ve
2210-D Sanayiye Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı
Güz dönemi: 19-30 Ekim 2015

Adaylar, http://e-bideb.tubitak.gov.tr adresinden Burs Başvuru Dönemi içinde erişebilecekleri sayfada son başvuru tarihinde mesai saati bitimi olan 17:30’a kadar (Saat 17:30’da sistem otomatik olarak kapanır) istenen bilgileri eksiksiz olarak girip onayladıktan sonra başvuru formunun PDF çıktısını alarak imzalamak ve istenildiğinde BİDEB’e ulaştırmak üzere saklamakla yükümlüdürler. Başvuru sırasında yanıltıcı veya gerçeğe aykırı bilgi verenler, hukuken sorumlu olacaklardır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.
http://www.tubitak.gov.tr/tr/burslar/lisansustu/egitim-burs-programlari/2211/icerik-destek-kapsami


450 TL Sema Yazar Gençlik Vakfı Bursları
Sema YAZAR Gençlik Vakfı 1990 yılından itibaren, başarı ve ihtiyaç bursları verilmeye başlanmıştır. Bu güne kadar, tıp, hukuk, sanat, mühendislik gibi dallarda yüzlerce üniversite öğrencisine burs verilmiştir. Türkiye’nin her yerinde mezunları, mesleklerinde çok başarılı hizmet vermeye devam etmektedirler.

Mezunlarımızın bir kısmı, Vakfın Yönetim kurullarında ve Mütevelli Heyetinde görev yapmaktadırlar.

Eski öğrencilerimiz, yeni gençlerimizin mülakat ve seçimlerinde gönüllü çalışmaktadırlar. Yemekli toplantılarla, öğrencilerimizin bir araya gelmeleri sağlanmaktadır. Ayrıca, tiyatro, konser, gezi gibi etkinliklerimiz de bir arada yapılmaktadır.

Başvuru Formu için tıklayınız »

2015-2016 Yüksek Öğrenim Bursları (450TL) için tıklayınız. »

Sema Yazar Gençlik Vakfı İletişim Bilgileri
Mustafa Kemal Mah. 2127. Sokak No:18/1 06520, Çankaya, Ankara
Telefon: 0312 219 50 60 – Fax: 0312 219 50 55
Email : sema@semayazar.org.tr


Özel Üniversitelere Burs İmkanı
Üniversite tercih maratonu 6 Temmuz’da başladı ve 14 Temmuz’a kadar da devam edecek. Bu süreçte özel üniversiteler de kendilerini tercih edecek öğrencilere burs imkanları sunuyor. Peki hangi özel üniversite ne kadar burs veriyor? On5yirmi5 olarak burs veren özel üniversiteleri sizler için derledik. İşte burs veren özel üniversiteler…

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ BURSLARI

Üsküdar Üniversitesi aday öğrencilere farklı alanlarda burslar veriyor. Üsküdar Üniversitesi bursları şöyle;

ÖSYM Bursları

Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda Üsküdar Üniversitesi’nin % 100 Burslu, %75 Burslu, %50 Burslu ya da %25 Burslu olarak belirtilen programlarından birini tercih ederek ÖSYM tarafından bu programa yerleştirilen ve kayıt yaptıran öğrencilere verilen öğrenim ücreti burslarıdır.

Tercih Bursu

ÖSYM tarafından Üsküdar Üniversitesi ücretli lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, üniversite bölümlerinden birine ilk tercihinden yerleşenlere % 25, İkinci tercihinden yerleşenlere % 15; üçüncü, dördüncü ve beşinci tercihlerinden yerleşenlere % 10 indirim uygulanır.

İlk 5 Tercih Bursu

ÖSYM tarafından Üsküdar Üniversitesi ücretli lisans ve ön lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden, ilk 5 tercihinin tamamı Üsküdar Üniversitesi olan ve bu tercihlerinden birine yerleşenlere %25 indirim uygulanır.

Üniversite Giriş Bursu

Üsküdar Üniversitesi’nin lisans programlarına ÖSYS sonuçlarına göre; İlk 1000 içerisinden kayıt yaptıran öğrencilere; lisans eğitimi ve başarılarına katkı olarak akademik yıl süresince aylık 500 TL burs verilir.

Kardeş Bursu

Üsküdar Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan her bir kardeşe % 10 oranında eğitim-öğretim ücretinden indirim verilir.

Kurum Bursu

Üsküdar Üniversitesi’nin tüm ön lisans ve lisans programlarına kesin kayıt yaptırıldığı sırada aşağıda belirtilen vasıflara haiz olan; Türk Silahlı Kuvvetleri, Emniyet Teşkilatı, Sağlık Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Üniversite ve Milli Eğitim Mensupları, 657 tabi çalışanlar ile çalışanların çocuklarına eğitim-öğretim ücretinde % 10 oranında indirim verilir.

Özel Mahrumiyet Bursu

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurtlarında yetişenler, İlköğretim döneminde annesiz ve babasız büyüyenler ile Şehit ve Gazi çocuklarına % 50 indirim verilir. Spor Bursu Üsküdar Üniversitesi’nin programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Milli sporcu belgesini ibraz edenlere % 25, spor dallarından birinde profesyonel liglerde oynayan sporculara % 20, Ulusal müsabakalarda ferdi spor dallarında son üç yıl içinde ilk üç dereceye giren sporculara % 15 oranında eğitim- öğretim ücreti indirimi verilir. Bu öğrenciler kendi alanları ile ilgili her türlü faaliyetlerinde Üsküdar Üniversitesi’ni temsil ederler. Bilim, Sanat, Din ve Kültür Bursu Bilim, Sanat, Din ve Kültür alanlarında uluslararası platformda başarı kazanmış öğrencilere eğitim-öğretim ücretinden % 20, ulusal alanda başarı kazanmış öğrencilere eğitim-öğretim ücretinden % 10 indirim verilir. Uluslararası Bakalorya Bursu Üsküdar Üniversitesinin lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden Uluslararası Bakalorya diploma notu 32 ve üzeri olanlara %25 oranında eğitim-öğretim ücretinden indirim verilir. Tübitak Bursu TÜBİTAK’ça tespit edilen uluslararası yarışmalarda altın, gümüş ve bronz madalya alan ve ödül aldıkları alandaki tam burslu bölüm ve programlarına kayıt yaptıran öğrencilere eğitim-öğretim dönemlerinde aylık 300 TL burs verilir. Akademik Başarı Bursu Her akademik yıl sonunda, lisans ve ön lisans programlarında, en az iki yarıyıl öğrenim görmüş ve ağırlıklı genel not ortalaması 3,50 ve üzeri olan öğrencilere izleyen yılın eğitim-öğretim ücretinden başarı derecesine göre 3.90-4.00 % 50, 3.80-3,89 % 40, 3.70-3.79 % 30, 3.60-3.69 % 20, 3.50-3.59 % 10 indirim verilir. Personel Bursu Üsküdar Üniversitesine kesin kayıt yaptırdığı esnada Üniversitede veya NP Grup bünyesinde fiilen görevini sürdüren çalışanlar ile çalışanların birinci derece yakınlarına eğitim-öğretim ücreti üzerinden %50 indirim verilir. Mezun Bursu Üsküdar Üniversitesi’nin (ön lisans veya lisans) herhangi bir programından mezun olup (yeniden) Üsküdar Üniversitesi programlarına yerleştirilen öğrencilere öğretim ücretinden %20 oranında indirim verilir. İhtiyaç Bursu Üsküdar Üniversitesi’nde öğrenimine devam etmekte iken önceden öngörülmeyen nedenlerle ödeme güçlüğüne düşen ve bu durumu belgelendiren öğrencilere burs komisyonunun uygun görmesi halinde Mütevelli Heyeti Kararıyla akademik yıl boyunca öğle yemeği bursu ve çalışma bursu verilir. Takip eden yıllarda bu burslardan yararlanmak isteyen öğrencilerin istenen belgelerle tekrar başvuru yapmaları gerekir.

Engelli Öğrenci Bursu

Üsküdar Üniversitesi’nin programlarına kayıt yaptıran engelli öğrencilerden rapor oranına göre; Engel durumu %40 : %25 burs Engel durumu %50 : %30 burs Engel durumu %60 : %35 burs Engel durumu %70 : %40 burs Engel durumu %80 : %45 burs Engel durumu %90 ve üzeri : %50 burs verilir.

Dikey Geçiş Bursu

Üsküdar Üniversitesinin DGS ile öğrenci alan programlarına ÖSYM tarafından yerleşen öğrencilerden Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi bölümlerine kayıt yaptıranlara %50, Sağlık Bilimleri Fakültesi bölümlerine kayıt yaptıranlara %40 indirim verilir. Sağlık Bilimleri Fakültesine kayıt yaptıran öğrencilerden Üsküdar Üniversitesi SHMYO mezunu olanlara ilave % 10 indirim verilir.

KOÇ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI

Farklı kapsam ve tutarda öğrencilerini burs veren Koç Üniversitesi’nde kontenjanların %73’ü burslu öğrencilere ayrılmış durumda. Koç Üniversitesi’nin burs imkanları şöyle: Semahat-Nusret Arsel ve 
Suna-İnan Kıraç Üstün Başarı Bursu Koç Üniversitesi’nin çeşitli programlarına Tam Burslu olarak üst sıralamalarda yerleştirilecek 30 öğrenciye verilir. Bursların en az 3’er adedi Hukuk ve Tıp Fakültelerine ayrılmıştır. %100 Burs (Tam Burs) Koç Üniversitesi’nin Tam Burslu programlarına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinden muafiyet sağlar. Tam Burslu programlara yerleştirilen öğrencilere yurtlarda ücret ödemeden kalma olanağı, aylık masraflara katkı ve ders kitabı giderlerine katkı ihtiyaca bağlı olarak ve Üniversitenin düzenlemeleri dahilinde devam etmek üzere sağlanabilir. İhtiyaç dâhilinde yapılacak başvurular tercih döneminden başlayarak değerlendirilir. %50 Burs (Destek Bursu) Koç Üniversitesi’nin %50 Burslu programına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin yarısını kapsar. %25 Burs (Kısmi Burs) Koç Üniversitesi’nin Kısmi Burslu programına yerleştirilen öğrencilere sağlanan burs eğitim-öğretim ücretinin dörtte birini kapsar. Diploma / Sınav Bursları Aşağıdaki burslardan, diploma ya da sınav sonucuna göre faydalanabilmek için ilgili belgenin kayıt esnasında teslim edilmesi gerekmektedir. Uluslararası Bakalorya (IB) 
Destek Bursu Uluslararası Bakalorya (IB) diploması olan ve diploma notu 34 veya üstü olan öğrencilerin eğitim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. ABITUR Destek Bursu ABITUR diploması olan ve diploma notu 2.3 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. Matura (Reifeprüfung) 
Destek Bursu Matura (Reifeprüfung) diploması olan ve diploma notu 2.0 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine 
%25 burs indirimi verilir. Fransız Bakalorya diploma Sınavı Destek Bursu Fransız Bakalorya Diploma sınavını alan ve sınav notu 14 veya daha iyi olan öğrencilerin eğitim-öğretim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. SAT Sınavı Destek Bursu SAT sınavından 2000 puan veya üstü almış olan ve LYS’de kullanılan başarı sıralamasında ilk 25.000 içinde yer alan öğrencilerin eğitim ücretlerine %25 burs indirimi verilir. Akademik Başarı Bursu LYS sınavı sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz, destek burslu (%50 burslu) ya da kısmi burslu (%25 burslu) programlarına yerleştirilen öğrencilere programlarındaki akademik dönem sonundaki başarı sıralamalarına dayanarak bir sonraki dönem için eğitim-öğretim ücretinden indirim veya muafiyet sağlanabilir. Şehit Çocukları Bursu LYS sonucunda Koç Üniversitesi’nin burssuz, %50 burslu veya %25 burslu programlarından birine girme hakkı kazanan ve daha önceki yıllarda Türkiye’de bir lisans programına yerleştirilmemiş olan şehit çocukları Tam Burslu olarak kabul edilir. Öğrenci Dekanlığı Çalışan Öğrenci Programı Koç Üniversitesi öğrencilerine, üniversitenin çeşitli bölümlerinde yarı zamanlı çalışarak deneyim ve gelir elde etme imkânı da sunar. Kitap Bursu Her akademik yarıyıl başında Kitap Bursu başvurusu yapan öğrenciler ihtiyaç durumlarına göre değerlendirilir ve kısmi ya da tam olarak kitap giderleri karşılanır. Kitap Bursu miktarı ve verilecek öğrenci sayısı her yarıyıl için yeniden gözden geçirilebilir. KUDEB bursu kapsamında da kitap bursu verilmektedir. Sporcu Bursu Belirli bir spor dalında başarılı olan öğrencilere eğitim ücretinden %50’ye kadar muafiyet sağlayan sporcu bursu verilebilmektedir.

FATİH ÜNİVERSİTESİ BURSLARI

Fatih Üniversitesi, 2015 YGS-LYS’deki başarı sıralamasına göre öğrencilere burs veriyor. Adayların üniversiteye kayıt yaptırdığı yerleştirme puan türü ve başarı sırasına göre; İlk 100’e girenlere 1000 TL (Tıp ve Hukuk Fakülteleri için 1.750 TL) İlk 500’e girenlere 750 TL (Tıp ve Hukuk Fakülteleri için 1.000 TL) İlk 1.000’e girenlere 500 TL İlk 3.000’e girenlere 250 TL olamk üzere 8 ay süreyle aylık olarak burs veriliyor. Fatih Üniversitesi bursları karşılıksız olup ayrıca Zorunlu Hazırlık Okulu programlarında geçen süreyi de kapsıyor. Burslu programa yerleştirilen öğrenciler, Üniversite bünyesinde bölüm değiştirdikleri takdirde burs haklarını kaybediyorlar. Haliç Üniversitesi Bursları Öğrencilere burs imkanı sunan üniversitelerden biri de Haliç Üniversitesi. Merkezi Sınav ile Lisans alanında başarılı olan ve sıralamaya giren öğrencilere sınav sonuçlarına göre puan türlerindeki sıralamada (Ortaöğretim Başarı Puanı eklenmeden) burs veren üniversitenin kriterleri şöyle; a) İlk 250 kişi içinde yer alarak, Haliç Üniversitesi bölümlerine yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere %100 burs haricinde ayrıca aylık 1000 TL eğitim –öğretim dönemi içinde 9 ay katkı payı olarak burs veriliyor. b. 251-2000 kişi arasında yer alarak, üniversitenin bölümlerine yerleşen ve kayıt yaptıran öğrencilere %100 burs haricinde aylık 500 TL eğitim –öğretim dönemi içinde 9 ay katkı payı olarak burs veriliyor.. Tercih Bursu Haliç Üniversitesi sadece başarı değil aynı zamanda tercih bursu da veriyor. Tercih bursu aşağıdaki Bölüm / Program dışındaki dışında ki diğer programlara veriliyor. a) (Psikoloji Bölümü, Hemşirelik Bölümü, Beslenme ve Diyetetik Bölümü, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü) burssuz merkezi yerleştirme ile öğrenci alan YGS, LYS bölüm/programlarına ilk beş tercihi ile yerleşip kayıt yaptıran öğrencilere %25 oranında burs veriliyor. b) (İlk ve Acil Yardım Programı) burssuz merkezi yerleştirme ile öğrenci alan YGS, LYS bölüm/programlarına ilk beş tercihi ile yerleşip kayıt yaptıran öğrencilere %25 oranında burs veriliyor.

ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ

Özyeğin Üniversitesi Burs Programı’na Türkiye’deki bir lisede son sınıfta okuyan, başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan T.C. vatandaşı üniversite adayları başvurabiliyor. Adayların, 2015 yılı LYS sonucunda, Özyeğin Üniversitesi fakültelerince yürütülen lisans programlarından öğrenim görmek istedikleri programın puan türünde ilk 20.000’e girmeleri ve lise diploma notunun 100 üzerinden en az 80 olması gerekiyor. Özyeğin Üniveristesi Burslarına Başvuru Süreci Başvurular, Özyeğin Üniversitesi Burs Programı On-Line Başvuru Sistemi aracılığıyla yapılıyor. Başvuru belgeleri, Doldurulmuş başvuru formu, Nüfus cüzdanı fotokopisi, 2015 YGS sonuç belgesinin kopyası, 2015 LYS sonuç belgesinin kopyası, (LYS sonuçlarının ilan edilmesini takiben 24 saat içinde sisteme yüklenmelidir.) Lise başarısını gösterir belge, (Lise birinci sınıftan başlayarak lise son sınıf da dahil not döküm belgesi) 2 adet referans mektubu, (Adayın referans gösterdiği rehber öğretmen, okul müdürü veya diğer branş öğretmenleri tarafından on-line başvuru sistemi üzerinden gönderilmelidir.) Ailenin gelir durumunu gösteren belgeler, (Çalışanlar için işyerinden onaylı maaş bordrosu, Emekliler için emekli aylığını gösterir emekli cüzdanı fotokopisi veya aylığı gösterir hesap ekstresi, Serbest çalışanlar için gelir vergisi beyannamesinin fotokopisi, Geliri olmayanlar için SGK’dan aile reisi adına gelirsizlik belgesi, Tapu ve mülkleri gösteren belgelerin fotokopisi, Kira sözleşmesi fotokopisi, Diğer gelirleri gösteren belge fotokopileri.) Anne-baba adına kayıtlı malvarlığını gösterir döküm, (www.turkiye.gov.tr/tapu-bilgileri-sorgulama adresinden anne-baba adına kayıtlı malvarlığını gösterir belge. Geçimi anne-babası dışında biri tarafından sağlananlar; bu kişinin mali durum belgesini başvurusuna eklemelidir.) Varsa, başvuruyu destekleyecek diğer belgeler ile başvuruda bulunmaları gerekiyor.

ESENYURT ÜNİVERSİTESİ BURSLARI

Yeni açılan özel üniversitelerden biri olan Esenyurt Üniversitesi de farklı kapsamlarda öğrencilerine burs imkanı sunuyor. Esenyurt Üniversitesi2nin burs programları şöyle; Tercih Bursu: YGS/LYS sınavın sonucuna göre ücretli lisans programlarını ilk üç tercihi arasında yapan ve bu ilk üç tercihinden birine yerleştirilen öğrencilere, normal öğrenim süresince öğrenim ücreti üzerinden %20 oranında indirim yapılıyor. Yöre Bursu: Esenyurt’ ta asgari üç (3) yıl ikamet eden veya Esenyurt’ta bulunan liselerden mezun olan ve üniversitenin ücretli lisans programlarına (Kısmi burslu lisans programları hariç) ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim ücreti üzerinden normal öğrenimleri süresince %30 indirim uygulanıyor. Ayrıca Arnavutköy, Avcılar, Başakşehir, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Küçükçekmece’de bulunan liselerden mezun olan ve üniversitenin ücretli lisans programlarına (kısmi burslu lisans programları hariç) ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere öğrenim ücreti üzerinden normal öğrenimleri süresince %20 indirim yapılıyor. YGS/LYS Derece Bursu: YGS/LYS puan sıralamasında (Dil puan türleri ve ek puan ile yerleştirilenler hariç) Türkiye genelinde dereceye giren, tam burslu lisans programlarını tercih ederek ÖSYM tarafından yerleştirilen ve kesin kayıt yaptıran öğrencilere 9 ay boyunca ve aylık olarak: ilk 100’e girenlere 2.500.-TL, 101 ile 500 arasına girenlere 2.000.-TL, 501 ile 1000 arasına girenlere 1.500.-TL, 1001 ile 2000 arasına giren öğrencilere 1.000.-TL nakit burs veriliyor. Spor, Kültür ve Sanat Başarı Bursu: Milli takım kadrosunda yer alan ve Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden milli sporcu belgesini ibraz eden sporculara % 50, İlgili federasyondan lisanslı olup, ulusal yarışmalarda derece alan (İlk üç derece) sporculara % 50, Üniversiteler arası müsabakalarda birincilik almış öğrencilere %50, 2 nci %40, 3 ncü %30, Kültür ve Sanat dallarındaki uluslararası yarışmalarda; 1 inci %50, 2 nci %40, 3 ncü %30 oranında burslar veriliyor. Çift Anadal / Yandal Bursu: Üniversite, öğrencileri kontenjan dahilinde, çift anadal ve yandal programlarının kabul şartlarını sağlamaları halinde, kayıt yaptıracağı lisans programının normal öğrenim ücretinin %50’ si oranında burs veriyor. Dikey Geçiş Sınavı Bursu Dikey geçiş sınavını kazanarak üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere normal öğrenim süresi boyunca lisans eğitim-öğretim ücreti üzerinden %20 oranında indirim yapılıyor. Dikey geçişle gelen öğrenciler koşulları sağladıkları takdirde diğer burslardan da yararlanabiliyor. Yatay Geçiş Bursu Kurumlararası yatay geçişle üniversitenin önlisans veya lisans programlarına kayıt yaptıran öğrencilere, öğrenim ücretleri üzerinden %20 indirim sağlanıyor. Ayrıca YGS/LYS sınavı sonucunda başka üniversitelerin ÖSYS Kılavuzu’nda yer alan tam burslu veya kısmi burslu kontenjanlarına yerleştirilmiş öğrencilerden, Esenyurt Üniversitesi önlisans veya lisans programlarına kurumlararası yatay geçişle gelen öğrencilere, kayıt yaptırdıkları programın öğrenim ücretlerinin %50’ si oranında burs sağlanıyor. Şehit ve Gazi Bursu Esenyurt Üniversitesi Burs Komisyonu uygunluk kararı ile terör sonucu şehit düşen asker ve emniyet mensuplarının çocukları ile terör sonucu hayatını kaybeden diğer kamu mensuplarının çocuklarına bu durumlarını belgelemeleri şartı ile ödemesi gereken eğitim-öğretim ücreti üzerinden %25 oranında indirim yapılıyor. Kardeş Bursları Esenyurt Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan her bir kardeş veya eşlere eğitim-öğretim ücreti üzerinden %10 oranında ilave indirim yapılıyor.

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ BURSLARI

Bilkent Üniversitesi’nde okuyan öğrencilerin yaklaşık %47’si belli ölçülerde Bilkent Üniversitesi’nin sağlamış olduğu burslardan faydalanıyor. Bilkent Üniversitesi tam veya %50 burslarından yararlanmak için, üniversiteye girişte bu kontenjanlardan yerleştirilmiş olmak gerekiyor Bilkent Üniversitesi burs programları şöyle: Tam Burs ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda Tam Burslu olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek ÖSYM tarafından söz konusu programa yerleştirilen öğrenciler bu bursa hak kazanıyor. Kapsamlı Burs Bilkent Üniversitesi’ne “Tam Burslu” olarak yerleştirilen öğrencilerden 0,12 OBP katsayılı başarı sıralaması, yerleştirilmiş olduğu MF-1-2-3-4, TM-1-2-3, TS-1 veya YGS-1-6 puan türünde 10.000 veya daha iyi olanlar ile DİL puan türünde 250 veya daha iyi olanların bursu, üniversiteye kayıt sırasında doğrudan Kapsamlı Burs’a yükseltiliyor. Kapsamlı Burs’un içeriğinde Tam Burs’a ek olarak 2015-2016 akademik yılı girişli öğrenciler için 610 TL tutarında aylık katkı bursu (yılda 8 ay boyunca) ve iki kişilik ranzalı odalarda ücretsiz yurt olanağı bulunuyor. Yurtta kalmayı tercih etmeyen Kapsamlı Burslu öğrencilerin aylık katkı bursu 790 TL’ye yükseltilir. %50 Burs ÖSYM’nin Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu’nda %50 Burslu olarak belirtilen programlardan birini tercih ederek ÖSYM tarafından söz konusu programa yerleştirilen öğrenciler bu bursa hak kazanır. %50 Burslu öğrencilerden yukarıda belirtilen azami süre boyunca eğitim ücretinin yarısı alınır. %50 Burs sahibi öğrenciler, hak kazandıkları takdirde Üstün Başarı Bursu da alabilir. Yetenek Bursu Yetenek sınavı ile öğrenci alan Güzel Sanatlar, Grafik Tasarım, Müzik ve Tiyatro bölümlerinin bu sınavlarda üstün başarı gösteren öğrencilerine Yetenek Bursu veriliyor. Yetenek Bursu, yıllık eğitim ücretinin tamamını ya da bir bölümünü karşılar ve karşılıksızdır. Yetenek burslarının sürekliliği öğrencinin akademik başarısına bağlıdır. Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi’nin lisans programındaki öğrenciler her yarıyıl en az bölümün normal ders yükü aralığının alt sınır kadar ders almalı ve ağırlıklı yıllık not ortalamaları en az 1.80 olmalıdır. Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi öğrencilerinden son iki yarıyıldan herhangi birini değişim programı kapsamında yurt dışında geçirmiş yetenek burslu olanların tek dönem not ortalaması esas alınır. Değişim öğrencilerinin, değişim yarıyılında, kendi bölümlerinin normal ders yükü aralığının alt sınırı kadar dersten geçer not almış olmaları gereklidir. Başarısız duruma düşen öğrencilerin bursu kesilir. Başarısızlık nedeniyle bursu kesilen öğrenciler, sonraki yarıyıllarda başarılı duruma gelseler dahi bursları geri verilmez. Disiplin cezası alan öğrencilerin bursu kesilir. Yetenek burslu öğrenciler başka bir bölüme geçmek isterlerse yürürlükte olan bölümlerarası geçiş esaslarına tabi olurlar. Üstün Başarı Bursu Her ders yılı sonunda, eğitim programında belirtilen asgari ders yükünü almış, yıllık not ortalaması 4,00 üzerinden 3,30 veya daha yüksek olan, kendi programındaki ücretli öğrenciler arasında ilk yüzde beşe girmiş ücretli öğrenciler ve kendi programındaki %50 Burslu öğrenciler arasında ilk yüzde üçe girmeyi başaran %50 Burslu öğrenciler, bir sonraki ders yılı için Üstün Başarı Bursu almaya hak kazanıyolar. Üstün Başarı Bursu, öğrencinin kendi grubunda hangi yüzde birlik dilim içinde bulunduğuna bağlı olarak, eğitim ücretinin tamamını veya bir bölümünü karşılıyor.

ACIBADEM ÜNİVERSİTESİ BURSLARI

Diğer üniversitelerde olduğu gibi Acıbadem Üniversitesi de kendi öğrencilerine farklı alanlarda burs imkanı sunuyor. Acıbadem Üniversitesi’nin sunduğu burs olanakları şöyle: ÖSYS Giriş Bursu Acıbadem Üniversitesi’nin tüm fakülte ve meslek yüksekokullarının ÖSYM burslu kontenjanı bulunuyor. Bunun yanı sıra bazı bölümlerde %50 veya %25 ÖSYM burslu kontenjanlar da bulunur. ÖSYM burslu kontenjanından yerleşen öğrencilerin bursu eğitim ve öğretim süresi boyunca devam eder, başarısızlığa bağlı nedenlerle burs kesilmez. Acıbadem Üniversitesi Üstün Başarı Bursu Tam burslu olarak Tıp Fakültesi’ne yerleşen ve yerleştirildiği puan türünden LYS başarı sıralamasında ilk 500 içinde yer alan öğrencilere sağlanan burstur. Acıbadem Üniversitesi Üstün Başarı Bursu; Eğitim-öğretim ücretini, Masraflarına katkı olarak 9 ay süreyle aylık 750 TL burs desteğini, Eğitim günlerinde öğle yemeğini, İhtiyaç temelli olarak, konukevinde iki kişilik odalarda ücret ödemeden kalmasını içermektedir. Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi Bursu Acıbadem Üniversitesi Tıp Fakültesi %50 burslu kontenjanına yerleşen öğrenciler aşağıdaki koşulları sağlamaları halinde geri kalan eğitim ücretinden muaf kabul edilerek %100 burslu okuma hakkı elde ederler. -Uluslararası Bakalorya (IB) diplomasına sahip ve diploma notu 32 veya üstü olan öğrenciler -ABITUR veya MATURA diplomasına sahip ve diploma notu 2 veya daha iyi olan öğrenciler -Fransız Bakalorya sınavını alan ve sınav notu 14 veya daha iyi olan öğrenciler, (Fransız Liselerinden alınacak denklikler kabul edilmemektedir.) -SAT sınavından 2.000 veya üstü puan alan ve MF-3 puan türüne göre başarı sıralamasında ilk 2.000 içerisinde yer alan öğrenciler Kerem Aydınlar Vakfı Destek Bursu (KAVDEB) Kerem Aydınlar Vakfı tarafından kapsamı yemek, cep harçlığı ve öğrenci konukevi olmak üzere ihtiyaç temelli sağlanan burstur. Burs başvuruları Kerem Aydınlar Vakfı tarafından değerlendirilir.

DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ BURSLARI

Doğuş Üniversitesi’ni tercih edecek öğrenciler de pek çok burs olanağından yararlanabiliyor. Doğuş Üniversitesi aşağıdaki konu başlıklarında öğrencilerine burs imkanı sağlıyor. Mütevelli Heyeti Bursu Doğuş Üniversitesi’de; MF, TM, TS puan türlerinde başarı sırasına göre ilk 1000’e girenlere % 100 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca aylık 500 TL nakit ve öğle yemeği desteği; 1001-3000 arasına girenlere % 100 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 350 TL nakit ve öğle yemeği desteği; 3001-5000 arasına girenlere %50 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 150 TL nakit ve öğle yemeği imkanı sağlanıyor. Ayrıca, DİL puan türünde ilk 300’e girenlere öğrenim ücretinin tamamı, her yıl 9 ay boyunca 500 TL nakit ve yemek desteği; 301-500 arasına girenlere % 50 öğrenim ücreti indirimi, her yıl 9 ay boyunca 350 TL nakit ve öğle yemeğ desteği de sağlanıyor. Kardeş Bursu Doğuş Üniversitesi’nde öğrenim görmekte olan her bir kardeşe % 10 oranında burs imkanı sağlanıyor.

GEDİK ÜNİVERSİTESİ BURSLARI

Gedik Üniversitesi’ni tercih edecek öğrenciler için burs imkanları şöyle: -Gedik Üniversitesi peşin ödemelerde %5 indirim uyguluyor. Ayrıca Gedik Holding ve Gedik Üniversitesi çalışanlarına ve çocuklarına %10 indirim uygulanıyor. -Halil Kaya Gedik Anadolu Meslek Lisesi mezunlarından burslu kazananlara %10, ücretli kazananlara %25 indirim uygulanıyor. -Milli Sporculara %25 oranında burs kazanıyorlar. -Üniversitede okuyan kardeşlerden biri için %10 kardeş indirimi uygulanıyor. -Üniversite Yerleştirme Sınavında ilk beş bine giren öğrencilere, Gedik Üniversitesini tercih etmeleri ve ücretli kazanmaları halinde %50 Halil Kaya Gedik bursu veriliyor. -Her akademik yıl sonunda yapılacak değerlendirmeye göre üstün başarı gösteren öğrencilere, o yılı izleyen öğretim yılı için geçerli olmak üzere karşılıksız “Akademik Başarı Bursu” verilir. Bu bursun miktar ve koşulları her akademik yıl için Mütevelli Heyet tarafından belirleniyor. -Üniversiteyi kazanan Şehit ve Gazi çocuklarına, ilgili bölüm/programın tam burslu kontenjanı kadar tam burs veriliyor.

İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi’nde bütün lisans programlarında tam veya kısmi burs programı bulunuyor. 29 Mayıs Üniversitesi Bursları şöyle; A) “Tam Burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilere şu imkânlar sağlanır: a) “Öğrenim Bursu” (eğitim-öğretim ücretinin tamamını kapsar). b) Herhangi bir lisans programına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programın puan türünde ilk 100’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 2.000 TL “Üstün Başarı Bursu”. c) “Üstün Başarı Bursu” kapsamına girmeyip Ekonomi, İslam ve Din Bilimleri, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmet, Psikoloji, Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programların puan türünde ilk 500’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL, 501-1000 arasına girenlere 1.000 TL, 1001-2500 arasına girenlere 600 TL; Arapça Mütercim Tercümanlık, İngilizce Mütercim Tercümanlık programlarına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programların puan türünde ilk 500’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL, 501-1000 arasına girenlere 1.000 TL, 1001-1500 arasına girenlere 600 TL; Felsefe programına kayıt yaptıran öğrencilerden bu programın puan türünde ilk 1000’e girenlere dokuz ay süreyle ayda 1.500 TL, 1001-2500 arasına girenlere 1.000 TL, 2501-5000 arasına girenlere 600 TL, d) “Üstün Başarı Bursu” ve “Özel Başarı Bursu” kapsamına girmeyenlere dokuz ay süreyle ayda 400 TL “Destek Bursu” e) “Ücretsiz yurt (kahvaltı ve akşam yemeği dahil)” (bu imkândan yararlanmak istemeyenlere dokuz ay süreyle aylık standart şehir içi ulaşım ücreti). f) Hazırlık sınıfında ücretsiz ders kitabı. B) “%50 Burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilerden (ilgili programın puan türünde olmak kaydıyla), İslam ve Din Bilimleri programında başarı sırası 1-2500 arasında olanlara ödeyecekleri ücretten “% 100 indirim” yapılır ve dokuz ay süreyle ayda 400 TL “Destek Bursu” verilir; 2501-7000 arasında olanlara ödeyecekleri ücretten “% 100 indirim”, 7001-10000 arasında olanlara ödeyecekleri ücretten “% 50 indirim” yapılır. C) “%50 Burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilerden (ilgili programın puan türünde olmak kaydıyla), Tarih, Türk Dili ve Edebiyatı programlarında başarı sırası 1-10000 arasında olanlara ödeyecekleri ücretten “%100 indirim”, 10001-50000 arasında olanlara ödeyecekleri ücretten “% 50 indirim” yapılır. D) Felsefe programına ilk üç tercihinden birinde yer veren ve bu programın “%50 Burslu” kontenjanlarına kayıt yaptıran öğrencilere ödeyecekleri ücretten “% 100 indirim” yapılır. E) “%50 Burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilerden (ilgili programın puan türünde olmak kaydıyla), Arapça Mütercim Tercümanlık programında başarı sırası 1-10000, İngilizce Mütercim Tercümanlık programında başarı sırası 1-5000, Psikoloji programında başarı sırası 1-20000, Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmet programlarında başarı sırası 1-75000 arasında olanlara ödeyecekleri ücretten “% 50 indirim” yapılır. F) “%50 burslu” kontenjanlara kayıt yaptırmakla birlikte “% 100 indirim” veya “%50 indirim”den yararlanamayanlar ile “%25 burslu” kontenjanlara kayıt yaptıran öğrencilerden, hazırlık sınıfında başarı notu 100 üzerinden 90 ve üstünde olanlar ile lisans programında genel not ortalaması 4.00 üzerinden 3.50 ve üstünde olanlar ertesi yıl eğitim-öğretim ücretinin %50’sinden muaf olurlar; 4.00 üzerinden 3.50 başarısını koruyanların %50 muafiyet hakları devam eder. G) Öğrenim bursu hazırlık programında 2 yarıyıl, lisans programında 8 yarıyıl devam eder. Hazırlık programının herhangi bir çeyreğinde / kurunda veya lisans programının herhangi bir dersinde asgari devam şartını yerine getirmeyen öğrenci izleyen çeyrekte / kurda veya yarıyılda nakit bursundan mahrum olur. Bir yarıyıl veya daha az süre uzaklaştırma cezası alan öğrenci bir yarıyıl, daha fazla süre uzaklaştırma cezası alan öğrenci ceza süresi kadar nakit bursundan mahrum olur. Çift anadal programına kabul edilip koşullarına uyan öğrenciye bulunduğu bursluluk statüsünde bir yıl ek süre tanınır. Fakülte Yönetim Kurulunca kabul edilen mazeretler nedeniyle kayıt dondurulduğunda bu süre belirtilen sürelerin dışında tutulur. “Üstün Başarı Bursu” ve “Özel Ba
Sezai Ekinci1September 30, 2015, 3:39
15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25
Sezai Ekinci
Toplam İletisi:375