ÇİN KÜLTÜR DEVRİM POSTERLERİ
Çin kültür devrimi posterlerine geçmeden önce Çin Kültür Devrimi hakkında wikipedia internet sitesinden aldığımız Çin Kültür Devrimi ile ilgili yazıyı paylaşmayı uygun bulduk.

Çin Kültür Devrimi

Mao Zedong iktidar mücadelesi sırasında çok planlı hareket etmiş, büyük bir sabırla başarısızlıklardan geçe geçe başarıya ulaşmıştır. Ülke içinde kendisine karşıt güçleri yenilgiye uğrattıktan, II. Dünya Savaşı sonrası emperyalizmin tasfiyesini sağladıktan, 1 Ekim 1949'da Çin Halk Cumhuriyeti'ni ilan ettikten sonra, artık yeni hedefi kuracağı düzeni daim kılmaktı. Bu amaçla tasarlamış olduğu insan modeline ulaşmak için 1966 Kasımında "Büyük Proleter Kültür Devrimi"ni başlatmıştır. Bu devrimin önemli ilk öğesi, Mao'nun adeta putlaştırılmaya varan önemi yani halka benimsetilen; insanı, toplumu, doğayı dönüşüme uğratan; insanları kendi sistemine göre varoluşları hakkında bilgilendiren bir düşünce tarzı olan "Mao Zedung Düşüncesi (MZD)"dir. Bu düşünce tarzıyla Mao, bir çok sistemin, ideolojinin sahip olduğu yapısına uygun tek tip insan ütopyasını bir süreliğine gerçekleştirmiştir.

Mao, soydaşı olan Li Dazhao'dan çok etkilendi ve Li'nin "Çin'deki devrimin ancak köylü tarafından başarılabilir" fikrini daha sonraki mücadelelerinde ana düstur olarak benimsedi.
Mao Zedong'un önemli fikir kaynaklarından biri de Charles Darwin'di. Daha sonra anlatılacak olan Kültür Devrimi'nin temelinde de bu fikirlerin olduğu görülecektir. K. Mehnert, bu konuda

"Mao, kurduğu bu düzenin felsefi dayanağını "Çin sosyalizminin temeli, Darwin'e ve Evrim Teorisi'ne dayanmaktadır" diyerek açıkça belirtmişti" demektedir.

Mao, soydaşı olan Li Dazhao'dan çok etkilendi ve Li'nin "Çin'deki devrimin ancak köylü tarafından başarılabilir" fikrini daha sonraki mücadelelerinde ana düstur olarak benimsedi.

Mao, ilk siyasal faaliyetlerini Hunan'da özerklik yanlısı bir hareket içinde yürütmeye ve bu hareketin sosyalist gençlik bölümünü örgütlemeye koyuldu. Ardından ÇKP'nin eylemlerine katılacak ve onun desteklediği işçi sendikalarıyla bağlantılı bir madenciler grevi örgütleyecektir. 1921'de yapılan ÇKP kongresinde Mao sekreter oldu. ÇKP'nin ilk taktiği, birleşik milliyetçi taktiği oldu; bu cephede anarşistlerle omuz omuza mücadele yürütüldü ve hatta Cumhuriyetçi Sun Yat-Sen'in Guomindang'ı ile bütünleşildi.

ÇKP, 1925 yılındaki ilk devrimci ayaklanmasını organize etti ve bu ayaklanma kanlı bir şekilde bastırıldı. Bu ayaklanma ÇKP için sonun başlangıcı gibiydi; 1927'ye gelindiğinde hemen hemen sıfır noktasına gelmişti. On yıl sonra parti Japon işgalcilerine karşı bir kez daha Guomindang ile işbirliği yaptı; ancak bu kez, kendi birliklerinin bağımsızlığını korudu; çünkü rüzgar artık Mao'nun kızıl devrimcilerinden yana esiroydu.

Aslında Mao, 1925 yılından itibaren parti ile ters düşen tezleri savunuyordu. Büyük ayaklanmalar geleneğini sürdüren Mao, Hunan eyaletinde ilk köylü birliklerinin kuruluşunu destekledi. Mao, yabancı etkisine açık olan şehirlerinden ziyade bu etkiye kapalı olan köylülerin harekete geçirilmesinin daha kolay olduğunu düşünüyordu. Ayrıca ÇKP'nin şehirli yöneticilerinin SSCB'nin sözcülüğünü yapmaktan başka bir iş yapmadığını düşünüyordu. Bu hareket Mao'nun liderliğe yükselmesinde önemli bir dönüm noktası oldu.

1927'deki kırımdan sonra komünistlerin yeniden örgütlenişi sırasında Çin Köylüler Birliği'nin yönetimine seçildi Mao. "Güz hasadı ayaklanması"ndan arta kalan birkaç köylüyü bir araya getiren Mao, ilk devrimci orduyu kurdu. Ne var ki Guomindang'ın lideri General Çan Kay-Şek'e bağlı hükümet birlikleri, Mao'nun devrimci ordusunu Jinggang Dağlarına sığınmaya zorladı; Mao, burada Parti'nin destek vermemesine rağmen, kasım 1927'den itibaren toprakları köylüler arasında paşlaştırdı ve köylüleri silahlandırdı. Kızıl Ordu'nun gelecekte komutanı olacak olan Zhu De'nin askeri yardımıyla kızıl üsler, özellikle Jiangxi Eyaletinde çoğaldı. 1931'de devlet başkanlığını Mao'nun üstlendiği bir Çin Sovyet Cumhuriyeti ilan edildi; iki yıl sonra, Parti Merkez Komitesi'nin geri çekilmesi üzerine Mao bu eyalette komünist devrimin başına geçti.

Uzun Yürüyüş ve İktidar

Komünistler, 1934 sonbaharında bir yıl sürecek bir Uzun yürüyüş için Jiangxi'yi boşaltmak zorunda kaldılar: yola çıkan yaklaşık 100 000 kişiden yürüyüşün sonunda ancak onda biri hayattta kalabilmiştir. Kızıl Ordu birlikleri, düşman kuşatmasından kurtulmak için kendinden daha kalabalık ve daha iyi silahlanmış hükümet kuvvetleriyle çarpışa çarpışa kuzeybatıya doğru zorlu bir dağlık arazide 10.000 kilometre yol yürümüşlerdi.. İşte bu Uzun Yürüyüş'ün mimarları ve kalan 10.000 kişi, Çin devriminin de seçkinlerini oluşturdu.

Uzun yürüyüş ve daha sonraki dönemde ÇKP ve Mao, milliyetçi tepkiden de destek alarak kendi yönetimi altındaki topraklarda karşılıklı yardımlaşma ekipleri oluşturarak ekonomik örgütlenmeyi sürdürdü. Bu tarz örgütlenme şu ilkeden hareket ediyordu: "Parti otoritesi, ilke olarak tabana ifade özgürlüğü tanıyan ama yukarıdan alınan kararların tartışılmasını yasaklayan bir demokratik merkeziyetçilik ve dünşünceyi baskı altına alan "özeleştiri". Mao, Makyavel'den itibaren siyasette geçerli olan bir ilke ile başlangıçta, Parti'nin genel direktiflerine aykırı olarak (hedef için her yol meşrudur), zengin köylülerin desteğini yitirmemek için, aşırı sert bir tarım reformundan uzak durma politikasını uyguladı.

Mao, Guonmindang'a karşı üç yıl süren savaş ve Kuzey Çin köylülerinin yoğun bir biçimde hareket geçirilişi sonucunda, 1 Ekim 1949'da Pekin'de Tian An Men Meydanı'nda bir bildiri okuyarak Çin Halk Cumhuriyeti'ni ilan etti. 1954 yılında Devlet başkanı seçilen Mao, artık rejimin ideolojik güvencesi ve yeniden kavuşulan birliğin simgesiydi.

Düşüncesi

1956'da Hrusçov'un Stalin'in kişiliğini tapınmayı eleştiren ve hatalarını ortaya koyan raporundan sonra, Çinli yöneticiler, ölmüş totoliter şefi savunmaya kalkıştılar; böylece Mao'ya yönelebilecek eleştirilerin önünü kesmek istediler. Nitekim Mao da, 1957'de verdiği Halkın İçindeki Çelişkilerin Adil Çözümü konulu söylevinde Marksist ve Leninis anlayışlarla arasındaki mesafeyi dile getirdi.
Sosyalizme geçiş evresi boyunca, Marksiszm-Leninizm, önceliği ekonomik etkenlere verir ve partinin ideolojisinin egemen olduğu kültürel alanı her türlü çelişkiden uzak tutar. Mao, Taocu yin ve yang geleneğine yaslanmakta tereddüt göstermeyerek, çelişkili etkenlerin ortadan kalkması nedeniyle, ideolojik devrimin ekonomik devrimden önce geldiği "kitle çizgisi" halinde kollektif enerjiyi seferber edecek ard arda devrimlerin zorunlu olduğunu ileri sürdü. Bu bağlamda, İleriye Doğru Büyük Sıçrama (1957-1960) gönüllü stratejisini benimsedi; bu doğrultuda "tarım cephesi askerleri" haline getirilmiş köylülerden ölçüsüz bir üretim çabası istendi. Büyük Sıçrama'nın sonucu 13 milyon kişinin açlıktan ölmesine yol açan bir kıtlık oldu. Bunun üzerine "Büyük Önder" ülkenin doğrudan yönetiminden çekildi.

Mao'nun önemli fikir kaynaklarından biri de Charles Darwin'di. Daha sonra anlatılacak olan Kültür Devrimi' nin temelinde de bu fikirlerin olduğu görülecektir. K. Mehnert, bu konuda "Mao, kurduğu bu düzenin felsefi dayanağını "Çin sosyalizminin temeli, Darwin'e ve Evrim Teorisi'ne dayanmaktadır" diyerek açıkça belirtmişti" demektedir.

II. Dönem İktidar

1963'ten itibaren, belli başlı Maocu tezlere dayalı olarak olağanüstü bir propaganda saldırısı, bir sosyalist eğitim kampanyası başlatıldı: partinin kitleler tarafından denetlenmesi, hiyerarşiye son verilmesi, el emeğiyle kafa emeği, şehirle köy arasındaki faklılığın kaldırılması. Halk Kurtuluş Ordusu'nun yöneten Lin Biao, Mao'nun kişiliğinde gerçek bir tapınmayı örgütledi. Mao, bir kez daha ekonomi uzmanlarına karşı çıktı ve iktidarı ele geçirmek üzere parti aygıtına karşı Kültür Devrimi'ni (1965-1969) yönetti. Dört Eski'yi (eski düşünceler, eski kültür, eski alışkanlıklar ve eski adetler) yok etmeyi, Kültür Devrimi, bürokrasiyi eleştiriyordu.

Liselerde ve üniversitelerde şiddet hareketleri başladı, öğretmenler dövüldü; 1966'da çoğunluğu öğrencilerden, fanatik gençlerden oluşan milyonlarca Kızıl Muhafız'ın seferber edilmesiyle terör doruk noktasına ulaştı. Bu döneme hakim olan Kaostu. Komünizmin Kara Kitabı adlı eserde bu dönem şöyle tasvir ediliyordu:

"Hepsi ölüme mahkum edilen devrim karşıtları, bütün halkın davet edildiği açık duruşmalarda, Kızıl muhafızlar tarafından parçalanıyorlardı. Halk ise bu esnada "öldür öldür!" diye bağırıyordu. Kızıl Muhafızlar bazen parçaları kızartıp yiyor ya da hala canlı olan mahkumun gözleri önünde ailesine yediriyordu; herkes "eski mülk sahibi"nin karaciğerinin ve kalbinin yendiği ziyafetlere ve konuşmacının yeni kesilmiş kafalardan yapılmış bir kazık dizisi önünde konuştuğu toplantılara davetliydi."

Çin'de yamyamlığa varacak kadar şiddetlenen nefret ve vahşet hakimdi. (Komünizmin Kara Kitabı, s. 617)" Kızıl Muhafızlar, şehirleri denetim altına aldılar ve geçmişin simgesi dedikleri her şeyi yakıp yıktılar. Kendi içlerinde de bölünmüş haldeki Kızıl Muhafızlar, ordu tarafından düzene uymaya çağrıldı. Bu düzenleme bizzat Mao tarafından yönetildi. Mao'nun en çok eleştirilen yönü de bu oldu.
Kendisinden sonra gelen yöneticiler tarafından Mao'nun uyguladığı Kültür Devrimi, rejimin uğradığı tüm başarısızlıkların nedeni olarak gösterildi. Aynı şekilde, İleriye Doğru Büyük Sıçrama'dan başlayarak, Mao'nun tüm hataları, ihtiyarlayan otokrat üzerinde büyük etkisi olan eşi Jiang Quing'in yönettiği Dörtlü Çete'ye mal edildi. Kültür Devrimi'nin hem örgütlenmesine hem bastırılmasına katılmış olan bu önde gelen Maocular, 9 Eylül 1976'da Mao'nun ölmesinden sonra iktidarlarını sürdüremediler.

Ligue communiste (marxiste-léniniste) du Canadatutunamayanlar5July 18, 2013, 10:35
BANKSY
Banksy 10 yıldır başta İngiltere olmak üzere farklı ülkelerde yaptığı çarpıcı duvar resimleriyle ünlenen sanatçı. Gerçek kimliği bilinmemektedir, Banksy eserlerinde kullandığı imzasıdır.

"Gerilla artist" olarak anılan sanatçı çalışmalarında savaş karşıtı, çevreci, hayvan haklarını savunan ve tüketim çılgılığını eleştiren mesajlar vermektedir. (Kaynak:wikipedia)

israil - filistin duvarını "tatil enstanteleri" adını verdiği dokuz adet graffiti ile işaretleyen graffitici. çiçek fırlatan protestocusu ilk anda akla gelenlerden. sokak köşesinde içen düşünceli meleğini ise modern dünyanın iyilik, saflık ve bu değerlere inanların hayalkırıklığı üzerinden yorumu olarak görüyor aciz gözlerim.(Kaynak:sozluk.sourtimes.org)

Richard Jinman

New york’un en bilinen galeri ve müzelerine giren yağmurluk ve şapka giymiş sakallı bir adamın çok az kişinin dikkatini çekeceği aşikârdır. farketseler bile bu adamın neyin peşinde olduğunu mümkün değil tahmin edemezlerdi. bu adam galerilerin her birinde, personel veya bekçilere yakalanmadan eski ustaların ve çağdaş sanatın büyük isimlerinin yanına kendi eserlerini gizlice yerleştirdi.

brooklyn müzesi’ne astığı, elinde sprey boya ile “savaşa hayır” duvar yazısı önünde duran, kolonyel döneme ait bir asker portresiydi. modern sanatlar müzesi’ne, üzerinde tesco etiketi bulunan kremalı domates çorbası konservesinin warhol tarzı baskısını, metropolitan sanat müzesine ise, gaz maskesi takmış bir kadının küçük altın çerçeveli portresini astı. doğal tarih müzesi’ne ise duvara içerisinde jet uçağı kanatları, füzeler ve uydu anteni ile donatılmış bir böcek bulunan cam bir muhafaza astı.

metropolitan’daki görevliler 13 mart’ta amerikan kanadına asılan yeni eseri “dakikalar içerisinde” keşfederken brooklyn’dekilerin istenmeyen sanat eserlerini fark edip kaldırmaları 16 mart'ı ve modern sanat müzesi’ndekilerin ise 17 mart'ı buldu.

peki bu sakallı adam kim ve neyin peşinde?

olayın üzerindeki gizem, sokak sanatıyla ilgili woostercollective.com sayfasında ingiliz grafiti sanatçısı banksy’yi eylemini gerçekleştirirken gösteren fotoğraflar yayınlandığında aydınlandı.

bu sokak artisti kaçamağını gerçekleştirebilmek için kendisini “emekli bir ingiliz” olarak gizlediğini iddia etti. fotoğrafların yanında yayınlanan ifadesinde banksy “bu tarihi fırsatın, nihayetinde güzel sanatlar kurumu tarafından yakalanmaktan ziyade takma bıyık ve biraz kuvvetli bir yapıştırıcının akıllıca kullanımıyla daha çok ilgisi vardır. bunlar oralarda bulunabilecek kadar iyiler, öyleyse neden beklemem gerektiğini anlamadım.”

blur’ün albümlerinden birinin kapağını ve ayrıca londra’nın duvar ve köprülerini süsleyen eserleri bulunan banksy geçen sene de londra doğal tarih müzesi’ne güneş gözlüğü ve gümüş zincir takmış, sırtında sırt çantası bulunan doldurulmuş bir fare yerleştirerek, benzer bir eylem gerçekleştirmiş.

woostercollective.com sayfasının new york kökenli kurucusu marc schiller amerikan galerilerinin bu sanat eserlerini büyük olasılıkla atmayacağını söyledi. “bana güvenin, bu parçaları atmıyorlar.” diyen bay schiller “en azından yanlarına asıldıkları parçalar kadar değerli olacakları bir zaman gelecek" diye de ekledi.

ancak modern sanatlar müzesi’nin sözcüsü kendilerine değerli bir parça bırakıldığı konusunda çok ikna olmuş gözükmüyor. çorba konservesi resminin galeride güvenlik bürosunda tutulduğunu söyledi ve ekledi: “gelip almak isterse resim burada tutuluyor.”

bay schiller ingiliz sanatçının hedef aldığı dört new york galerisinin hiç birinde de bir grafiti sanatçısına şimdiye kadar sergi hakkı verilmemesinin “gülünç" olduğunu söyledi.

“banksy bu sayede, eserlerini takip edip ondan ilham alan milyonlarca insan için efsanevi bir kahramandan da öte bir şey haline gelecek” diye ekledi.

yeni bir usta :

kamu binalarına şablonla çizdiği hayvan ve insan resimleriyle tanınıyor. bunlardan birinde üniformalı iki polis öpüşüyor.

kötü bir el yazısıyla londra hayvanat bahçesi’nde fillerin bulunduğu bölümdeki duvarda: “dışarı çıkmak istiyorum. burası çok soğuk. bakıcı kokuyor. sıkıcı, sıkıcı, sıkıcı”

temmuz 2003’te londra’da westway otobanının altına rodin’in düşünen adam heykelinin kafasında trafik konisi bulunan bir taklidini (the dunce) yerleştirdi. daha sonra fidye için el kondu.

nisan 2004’te doğal tarih müzesi’nin duvarına güneş gözlüğü takmış, sırt çantalı ve elinde sprey boya olan ölü bir fare, (“banksus militus ratus”), yerleştirdi.

ölümünün yedinci yıl dönümünde diana’nın yüzünü gösteren 10£’luk banknotların yer aldığı 50 sayfa bastı.

ekim 2004’te tate britain’e geleneksel bir manzara görüntüsü ve polis şeridini gösteren yağlı boya bir tabloyu, “crimewatch uk has ruined the countryside for all of us” (crimewatch uk kırsal alanı hepimiz için mahvetti), astı.

grafiti ve kanunlar hakkında: “grafiti yazarları gerçek suçlular değildirler. bunu bana bir yere gizlice girdikten sonra hiç bir şey çalmayıp geriye üzerinde 4 ft yükseklikte harfler bulunan bir resim bırakma fikrinin, hayatlarında duydukları en aptalca şey olduğunu düşünen gerçek suçlular hatırlattı.” katy heslop. (Kaynak:acikradyo.com)

dunyanin en buyuk acik hava hapishanesi diye tanimladigi filistin de, malum duvarin uzerine belkide dunyanin en guzel grafittilerini yaptiktan sonra yasli bir filistinli amcayla su dialogu yasamis kisi:

old man: you paint the wall, you make it look beautiful. (duvari boyadin, onu guzel yaptin)
banksy: thanks (tesekurler)
old man: we don't want it to be beautiful, we hate this wall. go home. (biz duvarin guzel olmasini istemiyoruz, biz bu duvardan nefret ediyoruz. evine git) (Kaynak:sozluk.sourtimes.org)

Keny Arkana - La rage

tutunamayanlar5July 17, 2013, 1:52
CAZCILAR-FİKRET MUALLA


Fikret Mualla Saygı, (1903 - 1967)
Karton üzerine guaş, 51 x 65 cm.


1956 yılının Pariisi… Caz'ın, "Blues"un, kabarelerin, barların, kafelerin Altın Çağı… Fikret Mualla'nın resminin tartışılmaz en egemen unsuru olarak görevlendirdiği hüzünlü mavi renk, "Caz"ın çalındığı mekanların atmosferini yakalamamızı sağlamakta ve aynı zamanda anlamdaş olduğu müziği de simgelemekte… Bu mavi fonun üzerine biraz daha koyu bir mavi tonuyla kendine özgü kesik kesik çizgili deseni ile sanatçı beş adet müzisyen yerleştirmiş, trompet çalan, banjo çalan ve dans eden… resmin sağ üst köşesinde, olabilecek en ekonomik biçimde en az sayıda çizgi ve renk ile çizilmiş iki locada, üçü rujlu dolgun dudaklarından kadın oldukları anlaşılan dört kişi seçilebilmekte…

Mavi bir fon, ön planda beş müzisyen ve sağ üst köşedeki dört izleyici; en yalın ve en çarpıcı biçimde bizi o yılların "Cabaret"lerine götürmekte… Yer yer figürlerin dış sınırlarında, müzik aletlerinde ve ellerle yüzlerde kullanılan sarı ve pembe sıcak tonlar, gömleklerin ve çorapların beyazları mavi fonla zıtlaşarak, yapıtın soluk aldığı çekicilik noktalarını oluşturmaktalar. .. "Cazcılar"ın her birinin suratının kendine özgü kimliğe sahip minyatür portreler olarak çok başarılı olduklarını da gözden kaçırmamak gerekmekte…

"Has" bir ressam, bir desen ustası olan Mualla; ortadaki banjo çalanın siyah papyon kravatı ile aynı biçimde olacak şekilde ayarladığı, bir arkadaki adamın yelek lekesini ise, resminin tartışılmaz odak noktası olarak - sağdaki sarı trompetin yatay ekseni ile kesişen bir noktaya - çarpıcı bir kırmızı renk ile yerleştirerek yapıtına yaşam öpücüğünü kondurup, ona can vermekte sanki…

Haşim Nur Gürel
tutunamayanlar5July 17, 2013, 1:41
İKİ DİREKLİ MERCURY


İki direkli Mercury iki Türk gemisine saldırdı.
Ivan Aivazovsky
1892
Yağlı Boya Tual Tablo
212X339 cm
Kefe Sanat Galerisi Kırım

Rus ressam Ayvazovski (1817-1900) nin 1892 yılında yaptığı bir yağlı boya tablosudur. Ayvazovski 600'ün üzerinde eser vermiştir, yarısından fazlası deniz manzarasıdır. Bu tablo dalgalı kaba deniz veya Okyanus'ta, yakın savaş halinde üç gemiyi gösterir. İsmi ima ederek, savaş iki Türk savaş gemisi arasında olur ve diğer gemi tablonun başlığına Brig Mercury ( İki direkli gemi Mercury ) olarak başlık olur. Ayvazovski, deniz manzaraları ile ilgili yağlı boya tablosu yaptığında sık sık gemilerin ve botların çeşitli tanımlarını içine alır, kuşatır. Gösterilen gemiler hasara veya kazaya uğratılmışlardır. Çalışmalarının pek azında gemiler yakın savaş durumundadırlar.

Tarihsel Özgeçmiş

Savaş portresi muhtemelen Yunan Bağımsızlık Savaşı'nı kıvıcımlayan 1828-1829 Rus-Türk savaşının bir parçasını destekler. Mercury 20 topu olan iki direkli gerçek bir savaş gemisidir. 28 Ocak 1819 yılında Sivastopol tersanesinde kızağa konmuş ve Kuzey Kafkasya sahillerinde devriye gemisi olarak dizayn edilmiştir. Kırım meşe ormanlarından sığ draftlı ve kürek ile donanımlı yapıldı. Mercury kızaktan 7 Mayıs 1820'de indirildi. 9 Kasım 1857 yılında sökülerek parçalandı.

Mercury varlığında büyük deniz savaşlarında görev yaptı. Bunların arasında dikkate değer olanlarından biri; Anadolu sahillerinden dönen iki direkli iki savaş gemisi ile giriştiği savaş durumudur. Bu iki direkli gemi 14 Türk savaş gemisine eşdeğer gemilerdi. Başlangıçta Türk gemilerinin zaferi önceden belli idi, fakat savaşın meyili değişti. Mercury sonuçta kaçabilecekti. Saldırı bittikten sonra Türk gemilerinin kaptanlarından biri Mercury gemisinin denize elverişsizliği için ve kaptanın cesaretini öven bir yorum yaptı: "eğer eski zamanların büyük kahramanlıklarında kahramanlığın cesareti varsa, bu hareket diğerlerini gölgede bıraktı. Ve kahramanın ismi altın harflerle zafer türbesine yazılacak." Kaptan Kazarsky idi ve iki direkli gemi ise Mercurydi

Notlar

Bu gemi o zamanki Rus deniz filosundaki diğer iki direkli gemilerle ayni değildi. Diğer iki direkli gemiler bu yolla inşa edilmediler. Çünkü sığ draft diğerlerinin içinde maksimum hızı sınırlıyor ve düşürüyordu. Kürekler ayrıca bir dezavantaj olarak görünüyordu. Mercury bu yolla farklı bulunuyordu. Çünkü onun orijinal görevi, dizaynlanan diğer gemiler içinde tek bir tane olarak kabul ediliyordu.

Kaynak: wikipedia

Ivan Aivazovsky' in diğer Resimlerini görmek için
http://localhost/tut/resim/manset/7-ivan-aivazovsky
tutunamayanlar5July 17, 2013, 1:38
8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18
tutunamayanlar
Toplam İletisi:343