ÖZGÜRLÜK
09/02/14 | YORUM SAYISI 3 | GÖRÜNTÜLENME 9784 |    Ters Dizgi
Öncelikle şunu belirtmekte fayda görüyoruz, Fikir bölümümüzün manşetinde ki konularımız dosya şeklinde ele alınacaktır.

Bundan kastımız, açılan konuyla ilgili kitapları, dökümanları, müzikleri, resimleri, fotoğrafları, tarihi notları, kişileri, kişisel fikirlerimizi paylaşmaktır.

Özgürlük konusunu açma nedenimizse, daha önceki forumumuzda yer alan özgürlük başlığının 150 bin in üzerinde okunmuş olması. Bütün dünyada ki özgürlük sloganıyla ortaya çıkan karmaşaya bakınca da tekrar özgürlük nedir üzerine düşünmek yerinde olur diye düşündük.
Sezai EkinciFebruary 9, 2014, 10:59
AMARTYA SEN'İN ÖZGÜRLÜK VE KALKINMA ÜZERİNE DÜŞÜNCELERİNE BİR BAKIŞ
Prof. Dr. Hülya KİRMANOĞLU
$2

EYLEMDE SORUMLULUK VE ÖZGÜRLÜK İLİŞKİSİ
Prof. Dr. Ali Osman GÜNDOĞAN
$2

HANNAH ARENDT’İN ÖZGÜRLÜK ANLAYIŞI
Arş.Gör. Zafer YILMAZ
$2

HAYEK’İN ÖZGÜRLÜK VE ADALET TEORİSİ
Arş. Gör. Senem KURT
$2

HEGEL’İN FELSEFESİNDE ETİK, POLİTİK OLAN VE ÖZGÜRLÜK
Arş. Gör. Dr.Bünyamin BEZCİ
$2

İbn RUşd'ün Özgürlük Anlayışına Genel Bir Bakış
Yard. Doç. Dr. A. Kamil Cihan
$2

KANT FELSEFESİNDE PRATİK AKLIN ÖZGÜRLÜK POSTULATI
Doktora Öğrencisi Yakup ÖZKAN
$2

LİBERAL DÜŞÜNÜR HAYEK’İN ÖZGÜRLÜK DÜŞÜNCESİ VE BU PERSPEKTİFTEN YEREL YÖNETİMLERE BAKIŞI
Yrd.Doç.Dr. Fikret ÇELİK
Arş.Gör. Sefa USTA
$2

LİBERAL ÖĞRETİDE ADALET, HAK VE ÖZGÜRLÜK
Yıldız Karagöz
$2

Savater’e Göre E¤itim ve Özgürlük
Zekeriyya ULUDAĞ Doç. Dr.
$2

ŞİDDET VE ÖZGÜRLÜK KÜRT ÇOCUKLARININ SİYASETİ
Haydar DARICI
$2

YASAMA HAKKI MI, YOKSA BASININ ÖZGÜRLÜK HAKKI MI?
Araş.Gör.Dr. Banu BAYBARS HAWKS
$2
Sezai EkinciFebruary 9, 2014, 11:04
Özgürlük ve Demokrasiyi Geliştiren Ülkeler Hakkında Raporlar

1. Bölüm

Çok partili parlamenter sisteme sahip bir anayasal cumhuriyet olan Türkiye, 2007 Ekiminde yapılan referandumu takiben doğrudan seçilen ve sınırlı yetkilere sahip bir cumhurbaşkanına sahiptir. Genel olarak özgür ve adil geçtiği düşünülen 22 Temmuz meclis seçimlerinden sonra yedi parti mecliste temsil edildi. Hükümet, vatandaşların insan haklarına genellikle saygı göstermesine rağmen, ülkede güvenlik kuvvetlerinin taciz uygulaması, işkence ve yasadışı öldürme gibi ciddi sorunlar da yaşanmaktadır. Askerler, siyasiler ve diğerlerinin yargıyı etkileme girişimleri olmakta, ve hâkim ile savcıların fazlasıyla yakın ilişkileri adil bir duruşmaya engel oluşturmaya devam etmektedir. Çok uzun süren duruşmalar bir sorun teşkil etmektedir. Hükümet, anayasal kısıtlamaları ve yasaları kullanarak ifade özgürlüğünü kısıtlamaktadır; telekomünikasyon sağlayıcılarının Web sitelerine erişimini yasaklayan mahkeme kararları alınmıştır. Gayrimüslim dini grupların, serbestçe ibadet etme, mülk edinme ve liderlerini yetiştirme hususlarında uğradıkları kısıtlamalar devam etmektedir. Namus cinayetleri ve tecavüz gibi kadınlara yönelik uygulanan şiddet ve çocuk yaşta yaptırılan evlilikler yaygın bir sorun olmayı sürdürmektedir. Kadın ve çocuk kaçakçılığı da yaşanan bir diğer sorundur.

2. Bölüm

Türkiye, demokratik ve hukukun üstünlüğüne yönelik reformlarını devam ettirmelidir. Ülkedeki insan hakları sivil toplum kuruluşları, insan hakları eylemcileri, sivil toplum ve AB ile sürdürülen diyaloga rağmen, ABD hükümeti demokratik ilkelerin, uygulamaların, değerlerin ve insan haklarının geliştirilmesi için ele alınması gereken bazı öncelikler belirlemiştir. Başlıca amaçlarımız arasında, anayasanın yeniden gözden geçirilmesi gibi, devlet kuruluşlarının daha demokratik, şeffaf ve hesap verebilir olmasını sağlayacak yasal reformları desteklemek; bireysel haklara, sivil topluma ve etnik çeşitliliğe saygı gösterilmesini temin etmek; güvenlik haricindeki meselelerde askeriyenin etkisini azaltmak ve yargının adil ve nesnel olmasını sağlamaktır. Hükümetin, Türkçe dışındaki lisanlarda yayın yapılmasına yönelik kısıtlamaları azaltmasını; azınlığın görüşlerini yansıtan ya da 1915 katliamı gibi tartışmalı konuları ele alan kişilerin ifade özgürlüklerini artırmasını; din özgürlüğünü koruyarak, Rum Ortodoks Heybeliada Ruhban Okulu gibi gayrimüslim din kuruluşlarının serbestçe işlemesine izin vermesini; ve Kürt meselelerinin ele alınması için somut adımlar atmasını teşvik ediyoruz.

3. Bölüm

İnsan haklarını ve demokratik değerleri desteklemek üzere, ülkenin siyasi, dini, kültürel ve etnik gruplarıyla düzenli olarak bir araya gelen ABD yetkilileri, insan hakları koşulları ve hükümet ile söz konusu gruplar arasındaki ilişkilerin ilerleyişi gibi konuları görüşürler. Ayrıca, ifade özgürlüğünün daha çok korunması, gayrimüslimlerin haklarına saygı duyulması, azınlıklara hoşgörü gösterilmesi ve yargının objektif olması için eğitimlerin artırılması gibi geniş kapsamlı reformların sürdürülmesini teşvik etmek amacıyla, ABD yetkilileri yasama, yürütme ve yargı kuvvetleri üyeleriyle de düzenli olarak görüşmektedir.

Türkiye’de ihtiyaç duyulan yasal reformları vurgulayacak liberal değerleri desteklemek açısından Amerikan değerlerini yansıtan bir kamu diplomasisi zaruridir. Kamu diplomasi çalışmaları, özgürlük ve demokrasiyi geliştirmeye ve ifade ve din özgürlükleri gibi evrensel hakları korumaya yönelik Amerikan stratejisinin esasını oluşturmaktadır. Bu çalışmalar arasında, Amerikalı konuşmacıların katıldığı etkinlikler, değişim programları, büyükelçilik personeli ya da ülkeyi ziyaret eden Amerikalı yetkililerin verdiği demeçler ile elçilik Bilgi Kaynak Merkezi aracılığıyla verilen doğru bilgi kaynakları yer almaktadır. ABD, vatandaşların eğitimi, halka dayalı eylemcilik ve çeşitliliğin yönetimi gibi konularda Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Değişim Programını finans etmektedir. Hukukun üstünlüğünü desteklemek ve yargının modern ve tarafsız olmasını sağlamak için yapılan çalışmalara yardımcı olmak amacıyla büyükelçilik, çok sayıda yasa koyucu, yerel siyasi lider, hâkim, adliye görevlisi, gazeteci, akademisyen ve STK görevlisinin bu programa katılmasını sağlamıştır. 2007 yılında 37 Türk, bu programlara katılarak ABD’ye gitmiştir; ve Amerikalı meslektaşlarıyla tanışarak, Amerikanın siyasi, adli ve sosyal sistemlerinin yapısı ve işleyişini daha yakından incelemiş ve ABD’nin insan hakları ve demokrasi geliştirme çalışmalarını gözlemlemiştir. Büyükelçilik görevlileri bu meseleleri görüşmek, yeni fikirlere kulak vermek ve büyük şehirlerin ötesinde ortaklar bulmak için ülke içinde seyahat etmektedir. Görevliler, Amerikan politikaları ve değerlerini açıklamak ve Türk-Amerikan ortak menfaatlerini vurgulamak üzere konferanslara, seminerlere ve programlara katılır. İfade ve din özgürlüklerinin artması ve çeşitliliğe daha fazla hoşgörü gösterilmesi için Büyükelçilik çalışanları, bazen de uygun olduğunda AB’li meslektaşlarıyla ortak çağrıda bulunurlar.

ABD misyonu, devlet kuruluşlarının, sivil toplum, azınlıklar ve gayri Müslim dinlerin görüşlerine saygı gösteren, daha demokratik, şeffaf ve hesap verebilir kurumlar olabilmesi açısından nesnellik ve yüksek profesyonel standartlara sahip canlı ve özgür bir basının büyük öneme sahip olduğuna inanmaktadır. Basın özgürlüğü ve sorumluluğunu desteklemek üzere, medyanın her kesiminden gazeteci, gazetecilik, ABD siyasi sistemi, dış politikası ve insan hakları meseleleri ile ilgili düzenlenen ziyaretçi programlarına katılmıştır.

4. Bölüm

Sivil toplumun büyümesi ve rolünün anlaşılmasını desteklemek amacıyla ABD, din ve topluluk, demokrasilerde vatandaşın katılımı, çok etnikli bir toplumda çeşitliliğin yönetimi ve sanat aracılığıyla hoşgörünün artırılması gibi konularda ziyaretçi programları finans etmektedir. Sivil toplum ve dini liderler için düzenlenen ziyaretçi programları da istikrarlı ve güvenilir siyasi süreçlerin değerinin artırılması açısından önemli bir rol oynamıştır. Programlarda ele alınan konular arasında ABD’deki yasama, adli ve sosyal sistemler ve hukukun üstünlüğü yer almaktadır. Öğrenci Liderler Değişim Yaz Programı ile bir sonraki nesil yerel liderlerine, Amerikan kuruluşları ve uygulamaları tanıtılmıştır. Fulbright dinler arası diyalog projesi ile din ve modernlik konusunda konuşmacıların katıldığı etkinlikler sayesinde yerel meslektaşlar ile yeni diyalog yolları açılmıştır.

Türkiye’deki yasal reformları ilerletmek için yapılan çalışmaları desteklemek amacıyla ABD Adalet Bakanlığı, Türkiye’nin imzalayıp onayladığı BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi hakkında bir konferansa ev sahipliği yapmıştır. Belli mahkeme davalarında duruşma yerine alternatif yöntemlerin kullanımı sayesinde adli sürecin etkinliğinin artırılmasına yönelik Adalet Bakanlığı’na ait bir projeye yardım etmek için ABD, bir vatandaş mübadele programına destek vermiştir. Polis denetimi konularında Amerikalı uzmanlar ile Adalet ve İçişleri Bakanlıkları yetkilileri arasında bir değişim programı da söz konusu proje kapsamında yer almaktadır.
Nihai olarak, insan kaçakçılığını ortadan kaldırmak için Türkiye’nin gereksinimleri yerine getirmesine yardımcı olmak amacıyla ABD yetkilileri, insan kaçakçılığı ile mücadele eden kurumlar, uluslararası örgütler ve sivil toplum kuruluşları ile yakın temas kurmuşlardır. Türkiye-Gürcistan ortak ziyaretçi programı ile bir hâkim, bir polis memuru ve sivil toplum kuruluşu üyesi iki sığınak yöneticisi, üç haftalık bir program çerçevesinde ABD’nin insan kaçakçılığı ile mücadele konusundaki uygulamalarını incelemiştir.
$2
Sezai EkinciFebruary 9, 2014, 11:07
Zülfü Livaneli - Ey Özgürlük
Sezai EkinciFebruary 9, 2014, 11:08
[1]
Çevrimiçi Üyeler
Üye Ziyaretçi