İSTİHBARAT
06/01/14 | YORUM SAYISI 5 | GÖRÜNTÜLENME 4788 |    Ters Dizgi

İSTİHBARAT İNCELEMELERİ

Av. Mustafa BARLAS
Dr. Sait YiLMAZ

Önleyici Kollukta Psikolojik Operasyonlara Karşi Önlemler

GİRİŞ:

insanin var olduğu günden itibaren birbiriyle çekişmesi, diğerine karşi üstünlük kurma mücadelesi de var olmuştur. Savaş olayi, Habil ile Kabilin çikar ve üstünlük kurma mücadelesinde birbirini boğazlamasina kadar uzanmaktadir. Savaş, insan doğasinin ve kendini koruma içgüdüsünün bir parçasidir. Bu içgüdü bazen karşisindakini yok ederek yaşamini devam ettirme biçiminde ortaya çikmaktadir. Savaş, her ne pahasina olursa olsun hasmina karşi üstün gelmeyi ve kazanmayi hedeflediğinden, sonucu temin edecek olan bütün araçlarin kullanilmasi gerekli ve zorunlu hale gelmektedir.

Savaş, her zaman açiktan olmaz, bazen gizli ve örtülü olabilir. Yöntem olarak da gizli, hileli ve yaniltici taktikleri kullanabilir. Psikolojik savaş, gizli, hasmini yaniltmayi amaçlayan ve en az masrafla en çok zarari oluşturan, en etkili sonuca en kisa yoldan ulaşabilmeyi sağlayan bir yöntemdir. Bu bakimdan, psikolojik savaşin tarihi de en az savaşin tarihi kadar eskidir. Savaş Sanati adli bir eser kaleme alan Ünlü Çinli Bilge Sun Tzu günümüzden 2000 yil kadar önce askeri harekâtlarin belli bir şekli olmadiği ve hileyle yürütüldüğünü, hile ve strateji olmaksizin hasmini denetim altina almanin mümkün olmadiğini, hilenin düşmani yenmek için, doğruluğun ise bir 1 grubu yönetmek için gerekli olduğunu belirtmektedir.

Özellikle ii. Dünya Savaşi'ndan sonra soğuk savaş döneminde daha çok 2 psikolojik savaş yöntemlerinin öne çiktiğini görüyoruz. Psikolojik savaş ve örtülü operasyonlar daha çok kara propaganda yoluyla sonuç almaya yönelik çalişmalarla yürütülmüştür. Bu sinsi propaganda taktikleri uygulandikça ve olumlu sonuçlar alindikça, devletler ve güç odaklari tarafindan daha fazla mücadele taktik ve yöntemi olarak benimsenmiştir.


1. Psikolojik Operasyon, Psikolojik Savaş Ve Psikolojik Harekât
Kavramlari:

2. Propaganda:

3. Psikolojik Operasyonlarda Medyanin Önemi:
3.1. Enformasyon Savaşi:
3.2. Psikolojik Operasyona Karşi Savunma:

Terör Örgütlerinin Jargonu: “Pikeke”
Ermenilerden Özür Dileme Olayi:

4. Sonuç Yerine:


$2
Sezai EkinciJanuary 6, 2014, 12:43
HZ. PEYGAMBER DEVRİ’NDE
İSTİHBARAT
Hüseyin ÜSTÜNER

ÖNSÖZ

Bu çalışmamızda “Hz.Peygamber Devrinde İstihbarat” konusunu incelemeye çalıştık.Hz.Muhammet Devri’nde İstihbarat faaliyetleriyle ilgili bilgiler mevcut kaynaklarda geçmekle beraber ,bu konuyla ilgili derli toplu herhangi bir araştırmanın yapılmamış olması bizleri böyle bir konuyu incelememize sevketti.

Araştırmamızda Rasulullah’ın istihbarat servisini nasıl tesis ettiğini ve karşı casusluk faaliyetini nasıl eğtkisiz hale getirdiğine dair bazı bilgiler vermekle beraber onun casusluk şebekesini nasıl çalıştırdığı konusunda da yoğunlaşmak istedik.
Bilindiği gibi Hz.Muhammet,devlet başkanlığı kimliği içindeki siyasi hayatına başladığı Medine’de ,çok kısa bir süre içinde teşkilatlanarak kendisinden hem sayılı hem de maddi yönden daha kuvvetli düşman ordularına meydan okumuş ve onlara karşı zaferler kazanabilmişti.Ortaya çıkan karşılıklı ilişkilerde tabii ki onun istihbarat servisinin hizmeti
büyüktü.O,güçlü istihbaratı sayesinde ,düşmanları hakkında gerekli bilgileri çeşitli yollardan alarak ,onları zaman zaman gafil avlamış,kendisine karşı düzenlenen suikast planlarını boşa çıkarmış;ayrıca toplumsal birlik ve beraberliği sağlam zeminler üzerine tesis etmişti.

Rasulullah’ın istihbarat faaliyetlerinde gerek oluşturduğu istihbarat timlerine gerekse yakalanan düşman casuslarına karşı izlediği tavırları da ilginçtir.Bu bakımdan ilgili olayların tarihi bir seyir içerisinde ele alınıp ,incelenmesinin de önemli olduğu kanaatindeyiz. Günümüze ve Geleceğimize ışık tutacak olan bu araştırmamızı “Mekke Dönemi’nde İstihbarat”ve “Medine Dönemi’nde İstihbarat” başlığı altında iki bölümde ele aldık. Çalışmamızda öncelikle Kur’an-ı Kerim olmak üzere Siyer, İslam Tarihi, Fıkıh, Tefsir ve Hadis kaynaklarından sonra diğer kaynaklardan faydalandık.

İki bölümden oluşan konumuzun ilk bölümünde, Akabe Biatleri öncesi Mekkeli Müşriklerin Rasulullah’ı takiplerine kısaca değindik. Kureyş Müşrikleri “Muhammed’ül Emin” ünvanı verdikleri Hz.Peygamber’i niçin takip ediyorlardı? Akabe Biatlerini Hz.Peygamber niçin gizli yaptı?Hz.Peygamber Medineli Müslümanlardan nasıl haber alıyordu? Mekkeli Müşrikler’e Akabe biatlerini haber veren casus kimdi? Müşriklerin bundan sonraki tavırları ne oldu? Hz. Peygamber (sav) hakkında ne gibi kararlar aldılar? Hicret öncesi Mekkeli Müşrikler’in suikast kararını kimler Rasulullah’a bildirdi? Hicret esnasında casuslukla kimler görevlendirildi? Rasulullah Mekkeli Müşriklere karşı nasıl bir yol izledi? Bu bölümde bu ve benzer konuların cevaplarını aramaya çalıştık.

Araştırmamızın ikinci bölümünde, Medine dönemindeki istihbarat faaliyetlerinden bahsettik. Bu dönemde Rasulullah’in istihbaratla görevli nasıl askeri birlik oluşturduğunu, istihbarat aracı olarak mektuptan nasıl yararlandığını, savaşlarda düşmanın genel durumu
hakkında hangi yollardan haber aldığını, tarihi seyir içerisinde ayrıntılı bir şekilde incelemeyeçalıştık.

Hüseyin ÜSTÜNER


İÇİNDEKİLER
Sayfa No
ÖNSÖZI
KISALTMALAR.. II
GİRİŞ...1
I.BÖLÜM..5
MEKKE DÖNEMİNDE İSTİHBARAT
1-Akabe Biatlerinde İstihbarat
a-Akabe Biatleri Öncesi Müşrikler’in Rasulullah’ı Takip Etmeleri
b-I.Akabe Biatinde Gizliliğin Sırrı
c-II.Akabe Biatı Randevusu
2-Hicret Sırasında İstihbarat
a-Mekkeli Müşrikler’in Hz. Peygamber’e Suikast Planı
b- Cebrail’in Suikastı Haber Vermesi
c- Rukayka’nın Suikast Haberini Getirmesi
d- Aldığı İstihbaratla Rasulullah’ın Suikastten Kurtulması
e- Abdullah b. Ebu Bekir ve Amr b. Fuheyre’nin İstihbaratla Görevlendirilmesi
f- Kureyşliler Tarafından Kiralanan Casuslar
g- Abdullah b. Ureykıt’ınDüşman Casuslara Karşı Stratejisi
h- Süraka’ya “Bizi Gördüğünü Gizle” Tenbihi

II. BÖLÜM
MEDİNE DÖNEMİ’NDE İSTİHBARAT
1- Hz. Peygamber Döneminde İstihbaratla Görevli Askeri Birlikler
Yapısı
2- Bir İstihbarat Timi Olarak Abdullah b. Cahş Seriyyesi
3- İstihbarat Timine Yazılı Emir
4-Bedir Savaşı Öncesi İstihbarat Çalışmaları
a- Korkulu Rüyanın Mekke’de Yayılması
b- Ebu Süfyan’ın Kiralık Casus Kullanması
c- Hz. Abbas’ın Kureyş Ordusuyla İlgili İstihbaratı
d- Talha b. Ubeydullah ve Sa’d b. Zeyd’in Casusluğu
e- Cüheyneli Besbes b. Amr ve Adiy b. Ebi’z Zegba’nın Casusluk Faaliyeti
f- Kervan Yöneticisi Ebu Süfyan’ın Karşı İstihbaratı
g- Rasulullah’ın Bedevi Arapdan Haber Alması
h- İstihbarat Amacıyla Kölelerin Sorgulanması
ı- Ammar b. Yasir ile İbn Mesud’un Savaş Öncesi Kureyş Karargahına
Gönderilmesi
k- Osman ez Zehebi’ye Göre Bedir Casuslarının Listesi
5- Yahudi ve Münafıklar’ın, Müşrikler Hesabına Casusluk Faaliyetleri
6- Sevik Gazası Sırasında Ebu Süfyan’ın Haber Toplaması
7- Bahran Gazası Öncesi Casusluk İhtimaliyle Tutuklanan
Süleymli’nin Tutuklanması
8- Uhud Savaşı Öncesi İstihbarat Faaliyetleri
a- Hz. Abbas Tarafından Rasulullah ’a Gönderilen Gizli Mektub’un
Teşhiri
b- Amr b. Salim ve Arkadaşlarının İstihbaratı Karşısında, Ebu Süfyan’ın
Tutumu
c- Enes ve Münis Adlı İki İz Sürücü Kardeşin Haber Getirmesi
d- Eslemli Evs b. Abdullah’ın Kölesini İstihbarat İçin Göndermes
e- Hubab b. El Münzir’in Düşmanın Sayısı ve Gayesi Öğrenmek
Üzere Gönderilmesi
f- İstişare ve Ebu Süfyan’ın Tehdit Mektubu
g-Uhud Harbi Sonrasında Hz. Ali’nin Keşfe Gönderilişi
h- Sad b. Ebi Vakkas’ın Müşriklerden Duyduklarını Rasulullah’a
Anlatması
9- Hamra ül Esed Gazvesinde İstihbarat Faaliyeti
a- Sehmoğullarına Mensup İki Casusun Müşrikler Tarafından Katli
b- Huzaalı Mabed b. Ebi Mabed’in Ebu Süfyan’ı Endişelendirmesi
10- Reci Vakası Öncesi Abdullah b. Uneys’in İstihbarat İçin Gönderilişi
11- Çoban ve Esirden Haber Alınması
12- Nadiroğulları’nın Planladıkları Suikastlerden Haber Alınması
a- Bir Kadının, Hançerli Suikastı Haber Vermesi
c- Hz. Peygamber’e Vahiy Yoluyla Haber Ulaştırılması
13- Zatu’rrika Gazası Öncesinde Çobanın Verdiği Haber
14- Bedrül Mevid Gazvesi’nde Sahabe’nin İstihbaratı
15- Dümetül Cendel Gazvesinde Kılavuzun Haberi
16- Mustalikoğulları (Müreysi) Gazası’nda İstihbarat Faaliyeti
a- Eslemli Büreyde b. Husayb’ın Casuslukla Görevlendirilmesi
b- Bir Karşı Casusun Katledilmesi
17- Hendek Savaşı Öncesi Düşmandan Haber Alma
a- Huzaa’lı Bir Süvarinin Haber Getirmesi
b- İki İslam Casusunun Mekkelilerce Şehid Edilmeleri
c- Parola Hatasından Dolayı İki İslam Casusunun Ölümü
d-Hendek Savaşı Sırasında İslam İstihbaratçısı Nuaym b. Mesud’un Başarısı
e-Hendek Savaşı Sonrası Huzeyfe b. Yeman’ın Casusluğa Gönderilişi
f-Zübeyr b. Avvam’ın Tehlikeli İstihbarat Görevini Üstlenmesi
18- Kureyza Gazası Öncesi İstihbarat Faaliyetleri
a- Hz. Ömer’in Getirdiği Haberi
b- Zübeyr b. Avvam’a Casusluk Teklifi
c- Havvat b. Cubeyr’in Casusluğu
d- Sa’d b. Muaz ve Sa’d b. Ubade’nin İstihbaratı
19- Kurata Seferinde Abbad b. Bişr’in Haberi
20- Gamre Seferinde Haber olma Faaliyeti
a- Ukkaşe b. Mihsan’ın Etrafa Casus Gönderişi
b. Karşı Casusun Uykuda Yakalanması
21- Fedek Seferinde Karşı Casustan Alınan Bilgi
22-Hudeybiye Seferinde İstihbarat Faaliyetleri
a-Abbad b. Bişr’in Gözetleme için Gönderilişi
b-Hudeybiye Öncesi Bişr b.Süfyan’ın Casusluğu
c-Rasulullah’ın Kureyş Casuslarının Yerini Bildirmesi
d-Büdeyl b. Varka’nın Haberi Ve Uzlaşmacı Tavrı
23-Hayber Savaşı Öncesi İstihbarat Faaliyetleri
a- Dört İstihbaratçının Hayber’e Gönderilişi
b-Harise b. Huseyl b.Eşcai’nin Haberi
c-Baş Münafığın Hayberlilere”Tedbirinizi Alın Uyarısı”
d-Abbad b. Bişr’in Karşı Casusu Sorgulaması
e-Habere Karşılık Eman Verilmesi
f-Karşı Casusun Yer altı Geçidini Göstermesi
g-Yahudi Muhbir’in Ödüllendirilişi
h-Cebrail’in Zehirli Koyun Eti İle Suuikast Teşebbüsünü Bildirmesi
24-Yümn Ve Cinab Seferinde Öncü Kuvvet Olarak Casus Görevlendirilmesi
25-Kedid Seferinde Casus Cündeb’in Okla Yaralanması
26-Beni Mürre Seferinde Casus Birliğinin Oluşturulması
27-Mekke’nin Fethinde İstihbarat Olayı
a-Amr b. Salim el-Huzai ve Arkadaşlarının Yardım Talebi
b-Rasulullah’ın Savas Hazırlığını Gizlemesi
c-Hz.Peygamberin Casuslara Karşı Dua Etmesi
d-Hatıb b. Ebi Beltea Olayı
e-Hevazinli Casustan Bilgi Alınması
f-Ebu Süfyan’ın Casusluk İçin Yola Çıkması
28-Huneyn Savaşı Öncesi Haber Alma Faaliyetleri
a-Eslemli Abdullah b.Ebi Hadret’in Casusluk Görevi
b-Karşı Casusların Panik İçinde Hevazin Ordugahına Dönüşü
c-Karşı Casusu Öldürme Emri
d-Enes b. Ebi Mersed El-Ganevi’nin Haberi
29-Tebük Seferi Öncesi İstihbarat
a-Tacirler Vasıtasıyla Haber Alma
b-Münafıkların Sahabeler Tarafından Abluka Altına Alınması
SONUÇ
KAYNAKLAR


$2
Sezai EkinciJanuary 6, 2014, 12:56
ULUSAL İSTİHBARAT TEŞKİLATLARI

ABD: CIA
Afganistan: NDS
Almanya: BND
Arjantin: SIDE
Arnavutluk: SHISH
Avustralya: ASIS
Azerbaycan: MTN
Bahreyn: BNSA
Bangladeş: NSI
Beyaz Rusya: KGB
BAE: BAEI
Birleşik Krallık: SIS
Bosna Hersek: OSA
Brezilya: ABIN
Bruney: BRD
Cezayir: DRS
Cibuti: BSRG
Çad: ANS
Çin: MSS
Danimarka: FE
Endonezya: BIN
Ermenistan: HHAA
Fas: DGED
Fildişi Sahilleri: NSC
Filipinler: NICA
Fransa: DGSE
Gambiya: NIA
Güney Afrika: SASS
Gürcistan: DDS
Güney Kore: NIS
Hırvatistan: SOA
Hindistan: RAW
Hollanda: AIVD
Irak: GSD
İran: VEVAK
İsrail: Mossad
İspanya: CNI
İsviçre: SND
İtalya: AISE
Japonya: NPA
Kamerun: BMM
Kanada: CSIS
Karadağ: ANB
Katar: QSS
Kazakistan: KNB
Kırgızistan: SNB
Kuveyt: KSS
Küba: DI
Libya: JM
Lübnan: GDGS
Macaristan: IH
Maldivler: NSS
Malezya: KRD
Meksika: CISEN
Mısır: GIS
Mozambik: SISE
Nijerya: NIA
Özbekistan: MXX
Pakistan: ISI
Papua Yeni Gine: NIO
Polonya: AW
Portekiz: SIED
Romanya: SIE
Rusya: SVR
Sierra Leone: CISU
Sırbistan: BIA
Singapur: SID
Slovenya: SOVA
Somali: NSS Sri
Lanka: SIS
Sudan: JAWM
Suriye: GSD
Suudi Arabistan: GIP
Şili: ANI
Tacikistan: MoS
Tayvan: NSB
Togo: NIA
Tunus: TIA
Türkiye: MİT
Türkmenistan: KNB
Uganda: ISO
Ukrayna: SZRU
Ürdün: GID
Yeni Zelanda: EAB
Yunanistan: EYP
Sezai EkinciJanuary 6, 2014, 1:04
CIA' iki KGB ajanı yakalar, KGB ajanlarının kaldıkları evin yan evinde oturan yaşlı kadınsa sorguya alınır. Kadın ısrarla onların ajan olamayacaklarını söylemektedir. Görevlilerden biri neden olamazlar dediğinde ise, cevap "bakarmısınız şu çiçeklerin güzelliğine" olur.
Sezai EkinciJanuary 6, 2014, 1:16
İstihbaratla ilgili bir film sahnesi.
Sezai EkinciOctober 18, 2016, 7:23
Modern Casuslar Belgesel

Bölüm 1
1


2


3


Bölüm 2
1


2


3
Sezai EkinciJanuary 6, 2014, 1:31
[1]
Çevrimiçi Üyeler
Üye Ziyaretçi